Publicaties

11.12.2012 Raad over Top-Craft


Raad 11 december 2012

Top-Craft (Lies ter Haar)

Voorzitter, we vertellen geen nieuws als we zeggen dat we vóór ontmanteling van Top-Craft zijn. En we vertellen ook geen nieuws, dat als het aan Burgerforum had gelegen, dit in 2005 al het geval zou zijn geweest.

Maar we vertellen ook geen nieuws als we zeggen, dat we altijd gepleit hebben voor een kleinschalige werkvoorziening, direct onder de gemeente, met korte lijnen, minder overhead ….en voor maatwerk.

Vanavond neemt de raad van Losser een heel belangrijk besluit. Namelijk een besluit over de toekomst van een grote groep mensen. Niet alleen de huidige werknemers van Top-Craft, maar ook de mensen die straks volgens de participatiewet onder de toekomstige uitvoeringsstructuur zullen gaan vallen, zoals mensen met een bijstandsuitkering en jonggehandicapten.

Wij hebben er begrip voor, dat niet alles tot op de punt en komma al uitgewerkt kan worden. Daarvoor is de zaak te complex. Met name voor beschut zal een en ander de komende tijd nog verder uitgewerkt moeten worden. Omdat het hier gaat om de meest kwetsbare groep, willen wij hier als raad nadrukkelijk vinger aan de pols houden.

Met de oplossing voor detachering en begeleid werken en de regiefunctie onder de afdeling Werk, Inkomen en Zorg kunnen we leven. Maar u weet, als het aan ons ligt gaat deze afdeling NIET naar Enschede.

De voorkeur van Burgerforum blijft bij het onderbrengen van groen bij de gemeente Losser en niet zoals u voorstelt bij een externe partij.

Het gaat om ca. 50 mensen die hier toch al werken, dus dat kan het probleem niet zijn. Bovendien gaat een deel van deze groep de komende jaren met pensioen of prepensioen en dan loopt het mooi parallel met de bezuiniging die u wilt inzetten in de openbare ruimte. Dan kun je nog een aantal aftrekken die gedetacheerd kunnen worden en het door u aangehaalde argument is ontkracht.

Kijk eerst hoe het gaat met onderbrengen van het groen bij de gemeente en van daaruit kun je gaan werken naar uitplaatsing.  

Op deze wijze hebben we ook het gewenste vangnet in onze eigen gemeente.

Wij hebben hier ook een amendement voor opgesteld en steun hiervoor gevraagd.

Over en weer is daarna contact geweest en gisteravond hebben we met alle fracties om tafel gezeten. We zijn aan het 'polderen” gegaan om het zomaar te zeggen. In het gesprek bleek duidelijk de insteek van alle partijen om in goed overleg tot een resultaat te komen waar iedereen zich in zou kunnen vinden.

In tweede termijn komen we hier op terug en zullen we hopelijk komen met een gezamenlijk amendement. Mocht dat niet lukken, dan zullen we terugvallen op ons eigen.

Tot slot: De door u gestuurde raadsinfo n.a.v. de opmerkingen van de PvdA, voegt niets toe aan wat al bekend was. Het is wat ons betreft ook geen afdoende antwoord op de vraag waarom u de moties niet heeft uitgevoerd. We zullen ons beperken tot onze raadsbreed aangenomen motie waarin het college verzocht wordt 1) de 'Publieke-private samenwerking, waarbij de gemeente de regie heeft” naar het voorbeeld van Dinkelland, als lokale variant verder uit te werken en dit mee te nemen in het voorstel aan de gemeenteraad.

Wij zien van dit uitwerken niets terug in het voorstel dat vanavond op tafel ligt.

Er staat in de adviesnota wel geschreven 'dat het mogelijk is dat er op termijn andere vormen van samenwerking gaan ontstaan ..... en dat dit uiteindelijk naar het voorbeeld van de gemeente Dinkelland zou kunnen resulteren in een vorm van publiek private samenwerking..”, maar dat zijn nietszeggende passages. Er is niets uitgewerkt en u heeft niets hiervan in het huidige voorstel meegenomen. Dit heeft tot gevolg dat de mensen uit de sociale werkvoorziening nu onnodig lang in het ongewisse blijven en zo ga je niet met deze kwetsbare groep om.

In onze ogen heeft u dus simpelweg onze motie niet uitgevoerd en dat rekenen we u zwaar aan. Een motie is één van de instrumenten van de raad om invloed uit te oefenen. Voorzitter, de wethouder zei eerder: 'De raad is de baas”! Dat klopt en dat willen we graag zo houden!  Als een motie wordt aangenomen, moeten we er ook op kunnen vertrouwen dat deze wordt uitgevoerd, anders wordt een college onbetrouwbaar.

Dus wat die motie betreft, heeft u ons nog heel wat uit te leggen.

Raad 11 december 2012 – 2e termijn (niet alle opmerkingen zijn meegenomen en kunnen net iets anders gezegd zijn)

Hadden we nu maar in eerste termijn ons amendement in kunnen dienen, want dan hadden we een meerderheid gehad. Nu is dat door het ophalen van Ron de Leeuw net één meer. (Voorzitter geeft aan dat dit niet mogelijk was)

 

Voorzitter, ik ben verbijsterd over wat er nu gebeurd.

Gisteravond hebben we aan tafel gezeten en dat resulteerde in een amendement waar iedereen zich in kon vinden. Alleen het CDA maakte het voorbehoud dat ze eerst de beantwoording van de wethouder wilden afwachten.

De VVD stond voluit achter de inhoud van het amendement (en ik lees het voor).

Inhoud amendement

De cursief geschreven tekst (pag 6):

 

-       De realisatie en organisatie van (voldoende) werkzaamheden in Groen, alsmede de ontwikkeling en begeleiding van de SW-medewerkers in groen door een externe partij te laten uitvoeren.

 

·       Te wijzigen in:

De afdeling Groen onder te brengen in een stichting, maar naast de huidig voorgestelde variant ook twee andere varianten uit te werken. Eén variant waarin het groen volledig wordt ondergebracht bij de afdeling openbare werken en één variant waarin de gemeente samen met ondernemers participeert in een coöperatieve vereniging (conform voorstel Dinkelland). Waarbij de vergelijking zich toespitst op financiële resultaten, efficiëntie en sociale aspecten.

De resultaten hiervan voor de zomer (juli) 2013 als raadvoorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

-------------------------------------

Hoe kan het dan zijn dat nu, amper een dag later, ze hier op terug komen. Het kan niet aan de beantwoording van de wethouder liggen. Want dat stelde niets voor. Waar ligt het dan aan­? De inhoud van de motie is niet veranderd. Blijkbaar is een machtswoord gesproken en lopen CDA en VVD slaafs achter de wethouder aan.

Hoe slecht voor de mensen waar het hier om gaat.

Hoe slecht voor Losser.

Hoe slecht voor het wederzijdse vertrouwen en het vertrouwen in de politiek.

In eerste termijn had ik het over 'de raad is de baas”!!!

Dom dom…. De raad in Losser is helemaal niet de baas. Er is er hier maar één de baas en die zit dáár!

 

Ook wil ik nog even terugkomen op de opmerking van dhr. Uit het Broek over de bevoorrechte positie van de mensen. Daarbij moet ik denken aan de borden bij sommige parkeerplaatsen: 'Neemt u mijn plek, neemt u dan ook mijn handicap!”.

 

In 3e termijn is een motie van wantrouwen tegen wethouder Hassink ingediend en met 9 of 8 verworpen.


Share our website