10.7.2012: Raad / betogen jaarrekening, kadernota, toekomstvisie

  • Home
  • Publicaties
  • 10.7.2012: Raad / betogen jaarrekening, kadernota, toekomstvisie

Jaarrekening 2011. (Hans Volmbroek)

Vz, Ondanks enkele incidentele meevallers is het resultaat van 2011, zoals bij de meesten onder ons wel bekend, bijna 5 miljoen negatief.

Bij nader inzien zijn er bij de jaarrekening nog wel enkele opmerkingen te maken.

Zoals: Op pagina 7 wordt er aandacht besteed aan de aanleg van 2 kunstgrasvelden bij de beide voetbalverenigingen AJC en Kvv Losser.

Met name om dit 2e kunstgrasveld bij de Kvv Losser gaat het.

Reeds in 2010 is er bij de Kvv Losser een kunstgrasveld aangelegd.

Hierbij kwam er van de firma die dit veld realiseerde de vraag of er niet tegen een gelimiteerd bedrag een 2e kunstgrasveld mocht worden aangelegd.

Men was toch aanwezig. De voetbalvereniging kon uit eigen middelen een deel van de vraagprijs van dit 2e veld betalen, doch was voor de resterende deel afhankelijk van een garantstelling van de gemeente. Dit ging toen om een bedrag a 65.000,- euro.

Hierbij kreeg de vereniging vanuit dit huis bericht dat dit niet kon.

Onze fractie vraagt zich dan ook nog steeds af: 'Waarom heeft het college dit in 2010 niet aangedurfd?” Dit had voor de jaarrekening 2011 een bedrag van bijna 2 ton opgeleverd.

Op pagina 8 werd er nog op een tekort van ruim 1 miljoen gerekend.

Zoals nu de situatie is mogen we ons al rijk rekenen als het hier bij blijft.

Bij de pagina over het werk en inkomen wil het college het aantal uitkerings-gerechtigden structureel terugdringen. Dit is een mooi streven, maar de werkelijkheid voor de categorie 50 plus is toch anders. Hoe denkt het college hier een slag te kunnen maken?

De opening van de atletiekbaan voor de afgelopen winter was een groot succes.

Het bedrag dat de raad in july 2007 extra beschikbaar heeft gesteld voor Iphitos, komt meerdere keren in deze jaarrekening voor. Waarom is de rest van het benodigde bedrag voor de totstandkoming van de atletiekbaan niet in deze jaarrekening meegenomen?

De samenwerking met Enschede heeft in 2011 zijn beloofde besparing opgeleverd.

Zelfs 14.000,- euro meer dan beloofd. Voorzitter, zoals u ziet is onze fractie al blij met kleine bedragen al leggen we er nog steeds dik op toe. Onze fractie blijft tegen de overgang van de afdeling W.I.Z. naar Enschede en vraagt zich af of die overgang wel de beoogde resultaten opleveren.

De festiviteiten van 200 jaar Losser, waar vooral de raadsvergadering in oude stijl, in het openluchttheater, er uit sprong, zijn ruim binnen de begroting gebleven. Een pluim van onze kant voor de organisator.

Als laatste nog een opmerking over de reserve grondexploitatie.

Die reserve is er niet meer.

Voorzitter, onze fractie hoopt dat hier zo spoedig mogelijk iets aan gedaan zal worden.

Tot zover in eerste termijn.

(Lies) De vrijstaat Losser………De kadernota!
Burgerforum vind het een hoopgevend verhaal. Dit college wil zóveel wegbezuinigen en taken afstoten dat er werkelijk geen enkele noodzaak bestaat nog een duur politiek en ambtelijk apparaat in stand te houden, daarmee hebben we de benodigde bezuinigingen gevonden.

Laten we dus de gemeente Losser opheffen en overgaan tot de ultieme vorm van ‘Noaberschap'. Per straat of wijk wordt een ‘vereniging van bewoners' ingesteld die -net als bestaande verenigingen van eigenaren- zorgt dat de gemeenschappelijkheden worden uitgevoerd. Hiervoor wordt dan i.p.v. gemeentebelasting een jaarlijkse Noaberschaps-bijdrage gevraagd. En bij een vereniging die veel zelf doet kan die Noaberschapsbijdrage lager zijn dan bij één die veel uitbesteedt. Dus zal iedere Noaberschap héél hard zijn best doen om zoveel mogelijk zelf te doen. Ieder jaar kiezen de verenigingen hun onbetaald bestuur, dus wie z'n best niet doet kan na één jaar worden weggestemd; wachtgeld is niet van toepassing, weer een extra voordeel.

Wat zal de Vrijstaat Losser een heerlijk oord worden!!

-------------------------------------------------------------------------------------------

U zult het al wel begrepen hebben….. Het is een cynisch begin van de harde werkelijkheid die kadernota heet. Maar dat cynisme komt wel ergens weg. Want hoe vaak hebben wij dit college en het vorige al gewaarschuwd voor risico's die we liepen, bijvoorbeeld ten aanzien van de *grondexploitatie (bij de jaarrekening 2009 stelde BF al voor dit met 10% naar beneden bij te stellen), *voor toename van de bijstandsuitkeringen en de –in onze ogen- te gemakkelijke aanname dat het Rijk de 10% wel zou blijven bijpassen,*voor de nieuwe wetgeving (die er al heel lang zit aan te komen en gelukkig deels weer ingetrokken is of controversieel verklaard) *en voor alle andere gevolgen van de recessie…… én we blijven er trouw aan, *onze kritiek op de samenvoeging met Enschede.

Het was allemaal tegen dovemans oren gezegd. Wij waren zwartkijkers, doemdekkers en soms werd wat meewarig met het hoofd geschud als wij hier –soms voor de zoveelste keer- weer mee kwamen.

Helaas, helaas…… vanavond ligt het harde bewijs op tafel. Het college weet het ook niet meer; ze heeft zich fors gebrand en moet nu met de blote billen op de blaren zitten en heeft wanhopig aan de raad gevraagd om hier zalf op te strijken.
En dan kan de wethouder vol vuur in een commissievergadering oproepen om nu echt LEF te tonen. Maar voorzitter, een college dat komt met bezuinigingen van 1000, 2000 euro om Losser te redden?! Een College dat zelf niet meer weet hóe en wáár ze al die noodzakelijke bezuinigingen weg moet halen en de raad moet vragen met een oplossing te komen?! Een groter brevet van onvermogen had dit college, deze verantwoordelijke wethouder zichzelf toch niet kunnen geven!

Want al zouden we álle door u voorgestelde zeer ingrijpende bezuinigingen én zoekrichtingen doorvoeren, dan zijn we er nóg niet.

Want gemakshalve wordt even vergeten dat we ook voor 2012 nog met een gat van ruim 6 ton zitten. Ook wordt voorbij gegaan aan de transitiekosten van Top-Craft, waarvan op zijn minst 3 miljoen voor rekening van onze gemeente komt. Plus ons boventallige personeel in Enschede zal voor 50% op Losser verhaald gaan worden; het sprookje dat nog wel eens in een nachtmerrie zou kunnen eindigen. Kassa!

Kortom: We staan nu voor de schier ondoenlijke taak om al die tekorten weg te werken. Het zou gemakkelijk zijn geweest om te zeggen dat het 'uw pakkie an is”, al was de verleiding wel héél erg groot, het is immers onder de verantwoordelijkheid van dit college, deze wethouder, dat we zo in de problemen zitten.

Maar we hebben als Burgerforum, net als de andere fracties, in het belang van Losser onze verantwoordelijkheid genomen en meegedacht in het proces van bezuinigingen. Daarin willen we best ver gaan, maar niet ten koste van alles! We willen de minima (effecten stapeling), jeugd, adviesraden en de kleine budgetten met grote maatschappelijke impact zoveel mogelijk ontzien. En dat voorbehoud geldt ook een OZB verhoging. Daar zitten wat ons betreft duidelijk grenzen aan.

De burgers worden door rijksmaatregelen en recessie al zo zwaar geraakt, een extra lastenverzwaring moeten we zien te voorkomen.

We komen vanavond gezamenlijk met een amendement waar Burgerforum zich goed in kan vinden. Maar we vrezen dat we daarmee nog lang niet uit de problemen zijn en blijven van mening dat we de zaak beter hadden kunnen uitstellen (net zoals Enschede dat ook doet), om eerst een kerntaken discussie te voeren.

En wat een gemiste kans, dat het vorige college ons voorstel om een gratis begrotingsscan door het Ministerie van Binnenlandse Zaken te laten uitvoeren naast zich neer heeft gelegd. Daar hadden we nu baat bij kunnen hebben. Nu zijn we bezig met paniekvoetbal om de begroting sluitend te krijgen.


Voor de toekomt zal zowel een grondige scan als een kerntakendiscussie de basis moeten zijn om te komen tot een gezonde financiële gemeente. Daarbij kunnen we dan gebruik maken van meetlat en handvat uit het rapport van de denktank.

Wat zijn de wettelijk verplichte taken, wat is hierin ons ambitieniveau en zijn ze anders –lees goedkoper- uit te voeren? Hoe kunnen we de kosten van onze gemeenschappelijke regelingen binnen de perken houden, zo mogelijk drukken? Moeten we alle niet-wettelijk taken nog wel aanhouden; welke daarvan kunnen ook op een andere manier geregeld worden? Waar kunnen we particuliere initiatieven ontwikkelen en ondersteunen?

Kortom: In groter verband denken en meer toekomstgericht kijken.

Een aantal zaken willen we nog noemen.

- Verlaag als noodmaatregel de koopprijs van bouwgrond fors, zodat de bouw vlot wordt getrokken. Dit is goed voor de werkgelegenheid, helpt starters en vooral onze jeugd aan een woning én brengt geld in het laatje.

- Zet druk achter het transitieproces Top-Craft, maak de kosten inzichtelijk en neem dit als voorziening op. Neem een voorbeeld aan Dinkelland, die werkt aan een Werk- en Dienstenbedrijf, waarin gemeente, ondernemers en maatschappelijke organisaties samenwerken. Een uitvoeringsvorm waarbij de mensen uit de sociale werkvoorziening, Wajongers en anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zo breed mogelijk ingezet kunnen worden en je kunt spreken van een win-win situatie. We komen met een motie.

- Daarnaast zijn de raads- en commissieleden van Burgerforum bereid ook een percentage van hun raadsvergoeding in te leveren, waarbij we er van uitgaan dat ook burgemeester en wethouders dit zelfde gebaar zullen willen maken.

Als we van onze burgers offers vragen, is het niet meer dan vanzelfsprekend om zelf het goede voorbeeld te geven.

Tot slot: Wij hebben er een zwaar hoofd in dat het college op weg naar de begroting de tekorten weg krijgt, oftewel er moet nog dieper en nog draconischer ingegrepen worden. Als Burgerforum zijn we van mening, dat we dan ook het lef moeten hebben om te zeggen: Stop…tot hier en niet verder. Eventueel zullen we moeten accepteren dat dit jaar de begroting niet sluitend te krijgen is en afwachten hoe de provincie hier op zal reageren. Ja…zelfs dát is lef hebben.

De raad in vergadering bijeen d.d. 10 juli 2012

Agendapunt

Onderwerp: Losserse uitvoeringsorganisatie sociale werkvoorziening

DE RAAD

Gehoord de beraadslagingen

Overwegende:

  • Dat op 24 april 2012 de gemeenteraad besloten heeft om verschillende voorkeursvarianten te onderzoeken voor de lokale uitvoering van de sociale werkvoorziening
  • Dat de fracties daarbij hebben aangegeven groot belang te hechten aan een herkenbare lokale en sociale uitvoering van de sociale werkvoorziening
  • Dat het College verschillende uitvoeringsvarianten zal onderzoeken, ook de lokale, en dit zal voorleggen aan de gemeenteraad
  • Dat het belangrijk is dat de gemeente, ondernemers en maatschappelijke organisaties nauw en vroegtijdig betrekt bij de uitvoering van de sociale werkvoorziening
  • Dat de gemeente Dinkelland toe werkt naar een publiek-private samenwerking, waarbij de gemeente de aansturing en de regie op zich neemt
  • Dat dit ook voor de gemeente Losser een waardevolle organisatievorm kan zijn, met korte lijnen en weinig overhead
  • Dat dit ook voor de medewerkers voordelen heeft

Verzoekt het College:

· De variant 'Publiek-private samenwerking, waarbij de gemeente de regie heeft” naar het voorbeeld van Dinkelland, te betrekken bij het onderzoek van de lokale uitvoerings-varianten voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening in de gemeente Losser.

· Dit mee te nemen in het voorstel aan de gemeenteraad

En gaat over tot de orde van de dag.

Burgerforum Lies ter Haar

(Lies) Plan van aanpak Toekomstvisie

Veel wat de raads- en commissieleden eerder naar voren hebben gebracht is in dit voorstel meegenomen, al blijft het een wat wollig verhaal.

Onze zorg is dat het een stuk wordt, wat weer in de la beland. We hebben de afgelopen jaren nogal wat visies voorbij zien komen. Ik heb ze al ees eerder genoemd, maar wil het nog een keer doen om te benadrukken hoeveel papier er wat dit betreft al geproduceerd is.

1) Gebiedsvisie Noordoost Twente

2) Visie- en keuze nota Maatschappelijke ondersteuning in Twente

3) Structuurvisie

4) Visie lokaal bibliotheekwerk

5) Bedrijventerreinenvisie

6) Toekomstvisie Lutterzand

7) Toekomstvisie De Zandbergen/Oelermars

8) Duurzaamheidsvisie

9) Interne visie organisatie

10) Woonvisie

11) Omgevingsvisie

12) Projectplan centrum Losser

13) Visie herontwikkeling Aloysiuslocatie

14) Verblijfrecreatie in Landelijk gebied

15) Recreatie en Toerisme met 3 lijvige rapporten

16) Ontwikkelingsperspectief

17) Landschapsontwikkelingsvisie

18) Visie Waterplan Losser

19) Visie buitengebied

20) Dorpsvisie Overdinkel

21) Dorpsvisie Glane

22) Dorpvisie De Lutte

23) Dorpsvisie Beuningen

24) Losser, gemeente op maat van 2004 en tot slot één met de mooie titel

25)`Losser, landschapsgemeente in de tuin van Overijssel` op weg naar 2011.

En nu dus in voorbereiding een toekomstvisie, waarbij heel breed de Losserse samenleving wordt betrokken. Dit kan aan de ene kant een voordeel zijn, omdat zo´n visie dan ook breed gedragen wordt. Aan de andere kant moeten we er voor oppassen dat het niet een wensenlijstje wordt van de verschillende groeperingen die hier mee bezig gaan.

Immers de harde werkelijkheid maakt dan al snel duidelijk dat er niet veel mee gedaan kan worden en het vooral een wensenlijstje blijft. Veel zaken hebben we immers als gemeente niet zelf in de hand. Wij pleiten er dus voor om gedurende het proces alert te blijven op de realiteitszin. Dan pas kunnen we komen tot een toekomstvisie die ook een bruikbare leidraad voor de komende jaren kan zijn.

Share our website