Publicaties

10.7.2012: Amendent kadernota


Concept-Amendement versie 2.0

Voorstelnummer 9

OnderwerpKadernota 2013

De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen op dinsdag 10 juli 2012

Inhoud amendement

De onderdelen 1 t/m 3 van het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 18 juni 2012 te vervangen door:

 1. De Kadernota 2013 voor kennisgeving aan te nemen.
 2. De volgende richtinggevende uitspraken te doen voor het opstellen van de Programmabegroting 2013, met meerjarenperspectief 2014-2016:
  1. Taakstellende bezuinigingen opnemen voor Sociaal cultureel werk, Bibliotheek en Algemeen maatschappelijk werk, op basis van de DAP-kaarten. Niet verder bezuinigen op het muziekonderwijs;
  2. Leegstaande ruimten in het gemeentehuis zo spoedig mogelijk verhuren;
  3. Meer toepassen van het profijtbeginsel/kostendekkendheid o.a. bij grote (commerciële) evenementen, waarbij zoveel mogelijk kleinere evenementen worden ontzien;
  4. Actief inzetten op de verkoop van gemeentelijk onroerend goed c.q. onderzoek naar alternatieve gebruiksmogelijkheden;
  5. Taakstellende bezuiniging op het onderhoud in de openbare ruimte;
  6. Eenmalige korting op budgetten groot onderhoud wegen en gebouwen, passend binnen aansprakelijkheidsstelling door derden;
  7. Bij het aanbesteden uitgaan van inzet van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en aandacht voor lokale ondernemers;
  8. Meer inzetten op samenwerking met collega-gemeenten, waterschap, provincie en anderen bij het realiseren van werken en projecten;
  9. Samen met buurgemeenten realiseren van (taakstellende) bezuinigingen bij verbonden partijen o.a. de Regio Twente;
  10. Onderzoek doen naar het halen van efficiencyvoordelen bij de inzameling van het huishoudelijk afval;
  11. Meer inzet op samenwerking en efficiëntere uitvoering van de Wmo (o.a. steunpunt informele zorg);
  12. Bezuinigen op de post Onvoorziene uitgaven;
  13. Een extra verhoging van de OZB is bespreekbaar.
 3. De volgende onderdelen proberen zoveel mogelijk te ontzien:
  1. Minima, waarbij aandacht voor het voorkomen van stapeling van bezuinigingen;
  2. Jeugd;
  3. Adviesraden, en
  4. Kleinere subsidies/bijdragen, met veel maatschappelijke impact.

Share our website