Publicaties

10.7.2010: publicatie VPPG (ver plaatselijke politieke groeperingen)


VPPG NIEUWS

Geen enkele gemeente in Nederland voldoet  aan de wettelijke verplichting van fractieondersteuning!

Zoals in de vorige nieuwsbrief is vermeld heeft de VPPG onderzoek verricht naar de ondersteuning van de fracties in de gemeenteraden zoals in art. 33 van de Gemeentewet dwingend is opgelegd. Aanleiding tot dit onderzoek waren de vele klachten van lokale politieke partijen over de acceptatie van de besteding van de gelden. Van de 430 gemeenten hebben 308 (70%) de gegevens aangeleverd. Het rapport “Partijfinanciering? Kassa! In achterkamertjes.” bevat onder andere de gegevens van 303 gemeenten en 4 deelgemeenten, conclusies en aanbevelingen. De belangrijkste constatering is dat geen enkele gemeente het artikel 33 van de Gemeentewet op een juiste wijze toepast. Hierbij zijn ze door de modelverordening van de VNG op het verkeerde been gezet. Ondanks de wettelijke verplichting heeft  zelfs 17% van de gemeenten geen verordening fractieondersteuning ingevoerd of is het bedrag op € 0 gesteld. Daarbij is o.a. de gemeente Oss waar kennelijk de wil van de SP is gevolgd. Ook in de gemeente Tiel, waar een coalitie van landelijke partijen is gevormd, werd het budget van € 15.000 geschrapt. Met de onjuiste toepassing van de Gemeentewet is de rechtsongelijkheid tussen de politieke landelijke partijen en de lokale politieke partijen nog groter dan verwacht. De politieke landelijke partijen krijgen immers al € 16 miljoen rijkssubsidie jaarlijks. Het rapport is te krijgen door storting van € 10 (incl. verzendkosten) op rekeningnummer 14292 t.n.v. VPPG p/a Buitenes 5 9407 CR te Assen.

Rijkssubsidie scholing en vorming
Het bestuur van de VPPG is druk met de voorbereiding van het cursusprogramma 2010. De start van dat programma is in september. Ongewis is de financiering. Die is namelijk afhankelijk van de rijkssubsidie scholing en vorming die vóór 1 juni aangevraagd moest worden bij BZK. Wij hopen en verwachten dat de lokale partijen deze subsidie gebruiken voor de cursussen die de VPPG organiseert samen met onafhankelijke instituten. Om met deze instituten afspraken te maken moeten we ongeveer weten met welk budget gewerkt kan worden. Daarom vragen wij om de rijkssubsidie te storten op bovenvermeld rekeningnummer met vermelding “voor scholing en vorming”. 

Dagvaarding Staat der Nederlanden
De Rechtbank ’s-Gravenhage heeft ter openbare terechtzitting op 26 juni 2010 een beslissing genomen in de zaak van de VPPG tegen de Staat der Nederlanden. Deze luidt als volgt: “De rechtbank beveelt een persoonlijke verschijning van partijen zelf – rechtspersonen deugdelijk vertegenwoordigd door een persoon die goed van de feiten op de hoogte is en die bevoegd is tot het treffen van een minnelijke regeling – en hun advocaten, met hiervoor aangegeven doelen, op 11 oktober 2010 te 10:30 uur, in het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan 60 te Den Haag, ten overstaan van de meervoudige kamer; houdt iedere verdere beslissing aan.” Gelet op de inhoud van het verweer door de landsadvocaat, de ‘Conclusie van antwoord’, is het bestuur van de VPPG zeer benieuwd of de minister van BZK bereid is om te komen tot  een minnelijke schikking. Ook zal het bestuur al het mogelijke doen om van de Tweede-Kamer te vernemen wat in deze hun positie is. 

Wspp
Heeft uw fractie al de brief van 13 april 2010 van de gemeenteraad van Winterswijk, gericht aan de voorzitter van de Tweede-Kamer der Staten-Generaal, in uw raad besproken? Massale ondersteuning van deze brief zal de Rechtbank Den Haag overtuigen van onze rechtvaardige eis van gelijke behandeling van lokale partijen.

Oproep!
Het bestuur heeft dringend behoefte aan mensen voor een bestuursfunctie of voor de functie van regiocoördinator.

Wordt nu lid van de VPPG! Meld u aan via www.vppg.nl  Samen zijn we sterker om democratisch processen te verbeteren en de positie van de lokale partijen te versterken.


--
Met vriendelijke groet,

E. L. (Elias) Bom MA
Bestuurslid VPPG
06 14 29 31 43
e.bom@vppg.nl

www.VPPG.nl
Share our website