10.11.09 Beschouwingen Lies ter Haar

Financiële paragraaf            (Lies)

Zoals blijkt uit de cijfers moet de begroting 2010, maar ook 2011, nog sluitend gemaakt worden door geld uit de reserves te halen. In onze ogen is de begroting nog steeds niet meerjarig sluitend en we zijn benieuwd hoe de provincie hier over denkt.

De ontwikkeling van de algemene reserve laat zien dat de algemene risicoreserve tot en met 2012 niet op peil is. In 2010 zal de ijzeren en risicoreserve ook nog eens aangepast moeten worden aan het begrotingsbedrag van dat jaar(ca. 40 miljoen) en dat betekent nog eens een extra tekort.

De wachtgelden en pensioenvoorzieningen van de laatste 2 vertrokken wethouders  zullen nog moeten worden verwerkt (ruim 2 ton) en een doorwerking van het saneringsplan Top Craft is al voor 50 % meegenomen in deze begroting, en dat vinden wij onverstandig. We hebben het saneringsplan gezien en ook dit zóveelste saneringsplan van Top Craft is in onze ogen niet realistisch. De recessie heeft ook hier toegeslagen. Groepsdetacheringen bij Power Packer en de timmerfabriek in Ootmarsum zijn terug bij Top Craft en er is over de hele linie niet genoeg werk meer, dus de inkomsten lopen terug in plaats dat de omzet verhoogd zal kunnen worden. Een forse uitstroom naar regulier werk is in onze ogen ook een utopie. Daarbij komt dat de aangekondigde ontslagen bij ambtenaren en PriWotCo vooral het eerste jaar nog eens extra geld zullen gaan kosten, alvorens ze tot een besparing leiden. Het is dan ook verstandiger, de doorwerking van het saneringsplan pas te nemen, als deze bezuinigingen bij Top Craft ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn, dan lopen we wat dit betreft tenminste geen extra risico. In het bestuursakkoord is nu gelukkig wel afgesproken dat het college 1 mei 2010 een overzicht geeft van de stand van zaken van ingeboekte bezuinigingen en inkomsten, maar wij hadden liever gezien dat u dit buiten de begroting had gelaten. Als de bezuinigingen bij Top Craft inderdaad resultaat hebben is dat mooi meegenomen, maar mocht het nu tegenvallen, dan hebben we weer opnieuw een extra tekort.

 

Ook wordt voor 2010 en 2011 een positief resultaat “verwacht” van samen bijna 2 ton (111.000 en 67.000). Dit wordt al toegevoegd aan de algemene reserves. Dat kan natuurlijk, maar we vinden het wel erg voorbarig en zouden het verstandiger vinden ook dit pas te nemen als het ook daadwerkelijk is gerealiseerd.

 

Daarbij komt dat er een forse toename is te zien van het aantal uitkeringsaanvragen.  In 2009 is er maar liefst een toename te zien van ca. 30%. En ik vrees dat dit het komende jaar alleen nog maar toenemen. De toevoeging aan het conjunctuur en frictiefonds kunnen we dan ook van harte ondersteunen.

 

Behalve achterstallig onderhoud van de wegen van ruim 2 miljoen, is er ook sprake van achterstallig onderhoud van bermen en sloten. Maar ook voor onderhoud van onze bruggen, het straatmeubilair en onze gebouwen (waaronder de scholen) is niet voldoende begroot.

Dit speelt al jaren en we krijgen het vanzelf weer op ons bordje, we zeiden het al vaker. En dat is meteen een bruggetje naar het volgende.

Er stond in deze begroting iets boeiends. Er wordt een bedrag van 150.000 euro opgevoerd i.v.m. “gemist jaar 2010 in ombuigingen onderhoud wegen”. Als uitleg geeft u dan dat “In het besluit van mei bij de ombuigingen, op groot onderhoud wegen ONBEDOELD (?) voor het jaar 2010 incidenteel 200.000 op het budget is bezuinigd.

Er is dus met de ombuigingen *200.000 (*100.000 task force – 100.000 amendement) te veel bezuinigd op wegenonderhoud en daarom is er nu in de begroting toch maar weer 150.000 extra voor begroot.

Dat betekent… dat in  mei – met behulp van een duur extern bureau, een amendement opgesteld als noodreparatie door de overige fracties, met als dekking dit bedrag van 100.000 euro onderhoud wegen, waarvan nu dus gezegd wordt dat dit onbedoeld is geweest!????!

Hoe moeten we dit opvatten?? Was dit dan een farce, dit hele amendement met noodreparaties. Ons werd toen verweten dat wij voor onze moties geen dekking hadden. Hoe moeten we die reparatie dan zien, die berust op een dekking die nu snel weer wordt teruggedraaid. Hoe zit het dan met de dekking?

We zijn heel benieuwd naar het antwoord?

 

Tot slot: In mei hebben we al aangekaard dat we in Losser als we kijken naar de uitkering van het rijk we op een aantal fronten afwijken en meer uitgeven dan er binnenkomt.  Dan gaat het om bestuur, werk en inkomen, ontspanning en sport, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en openbare orde en veiligheid. 

In vergelijking met andere gemeenten zijn ook afwijkingen te zien (clusters en functies door elkaar): - Economische zaken, Ruimtelijke ordening, werk en inkomen en milieubeheer.

Een grondige begrotingsscan door het Ministerie van Binnenlandse Zaken zou ons meer inzicht kunnen geven naar de oorzaken daarvan. Dit zou de komende jaren dan ook als handvat gebruikt kunnen voor het gerichter doorvoeren van bezuinigingen. Ondanks toezeggingen van de wethouder en gemeentesecretaris is deze scan nog steeds niet aangevraagd, waarom niet??

 

We hebben een groot aantal technische vragen al schriftelijk gesteld, maar er blijven een aantal zaken over waar we nog graag opheldering over willen:

 

  1. We zeiden het al bij de najaarsnota; op verzoek van het CDA is de stelpost onderuitputting nog een jaar extra aan gehouden. Niet verstandig in onze ogen, want het geeft een vertekend beeld. Alle meevallers, zoals het voordeel van de najaarsnota, moeten dan eerst gebruikt worden om dit bedrag weer recht te trekken. De stelpost onderuitputting maakt volgens afspraak in 2009 voor het laatst onderdeel uit van de begroting. Van de 218.000 euro is 48.000 ingevuld, maar wat gebeurt er met het gat van € 170.000 dat is overgebleven?  Waar kunnen we dit terug vinden? Waaruit wordt dit aangevuld?

 

  1. De ijzeren en algemene risicoreserve is resp. 10 en 5 % van het begrotings-totaal minus de ramingen voor de grondexploitatie. In 2010 worden de reserves weer bijgesteld en u geeft aan dat het rekenbedrag hiervoor dan ca. 40 miljoen zou zijn. De begroting bedraagt nu ca. 53 miljoen. Dat zou betekenen dat er 13 miljoen tussen zit aan ramingen voor de grondexploitatie. Op de begroting staat 6 ½ miljoen aan baten en idem dito aan lasten. Graag uitleg.

 

  1. Het antwoord op onze vraag over de 10.000 korting op maaltijdvoorziening is niet duidelijk. U antwoord dat Mensen voor de maaltijdvoorziening een beroep kunnen doen op bijzondere bijstand. De regeling binnen de bijzondere bijstand wijkt enigszins af van de regeling maaltijdvoorziening (bijzondere bijstand heeft scherpere criteria voor toekenning van deze voorziening)???
Share our website