Publicaties

10.11.09 beschouwingen Jos Tijdhof


Algemene beschouwingen oktober 2009

 

ZORGEN OM MORGEN

Allereerst willen we opmerken dat wij ons grote zorgen maken over een aantal zaken. Neem bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom onze polikliniek, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de financiële positie van Top Craft en de toekomst van de sociale werkvoorziening.

dat was in 2006

Na ons de zondvloed??

Waarom deze aanhef…..we maken ons zorgen…grote zorgen over een aantal ontwikkelingen die nu gaande zijn. We zijn bang dat deze ontwikkelingen de gemeente veel geld gaan kosten

En zo begonnen we algemene beschouwingen in 2007… en zie waar we nu zijn beland. Na het financiële dieptepunt van de onder toezichtstelling door de provincie volgde een bestuurscrisis. Wethouders kwamen en gingen. Losser kwam volop in het nieuws, maar niet op de manier die onze fractie voor ogen staat.

Gelukkig zitten we nu weer in rustiger vaarwater, met 2 wethouders van buiten die we tot de verkiezingen “de onze” mogen noemen.

Vanavond is de vuurdoop voor deze wethouders met de behandeling van onze begroting, de laatste van deze raadsperiode. Maar ook een begroting waarin een aantal bezuinigingen van het mei-akkoord zijn verwerkt waar wij niet mee kunnen leven, omdat ze volstrekt willekeurig zijn en niet onderbouwd, we zeiden het al eerder. En als we de komende tijd niets doen, gaan die bezuinigingen gewoon door. Dan gaat er een streep door het kwijtscheldingsbeleid en zal de muziekschool het faillissement moeten aanvragen. Maar ook realisatie van de Kulturhusen is onzeker omdat dit afhankelijk is van de subsidies. Het zwembad is minder open en de cijfers laten zien dat er veel minder bezoekers dan voorgaande jaren komen.

Het onderhoud van de wegen loopt 2 miljoen achter.

De WMO dreigt helemaal een zorgenkind te worden.

Een aantal zaken die in dure rapporten zijn vastgelegd, stagneren of worden gedeeltelijk of helemaal niet meer uitgevoerd.

Denk daarbij aan de beleidsnota en marketingplan Recreatie en Toerisme; de promotiecampagne Schatkamer van Twente en de Sociaal Economische nota.

En last but not least…. ook het rijk zal rigoureus gaan bezuinigen en de gemeenten zullen minder geld uit het rijkspotje krijgen.

We zitten dus financieel dik in de problemen en zullen de komende tijd voor moeilijke keuzes komen te staan. De denktank komt nog met alternatieve voorstellen die wellicht wat licht in de duisternis kunnen brengen, maar ook zij zullen geen ijzer met handen kunnen breken.

Onze insteek is in ieder geval, om eerst in te zetten op het behoud van de voorzieningen die we hebben en dat zal al moeilijk genoeg zijn. Voor nieuwe projecten en nieuw beleid is voorlopig geen ruimte. Hoe kunnen we het dan maken, dat aan de ene kant het kwijtscheldingsbeleid voor de minima wordt geschrapt, we een streep zetten door de muziekschool en bezuinigingen in de WMO worden doorgevoerd, terwijl we aan de andere kant meer dan € 600.000 uitgeven aan een atletiekaccommodatie voor relatief weinig leden en dan ook nog op een verkeerde locatie.

 

 

 

Op enkele punten uit de begroting gaan we even kort in.

Wat de mogelijkheid voor kwijtschelding betreft voor de laagste inkomens, kunnen we ons niet vinden in de bezuinigen wat dit betreft. Bezuinigen over rug van de minima vinden wij niet te verkopen. Dit hebben we in mei ook al aangekaart, maar de motie heeft het toen gehaald. De vorige vergadering is een amendement ingebracht en dit zal opnieuw gezamenlijk worden ingebracht.

 

Wat de WMO betreft, zijn we er van overtuigd dat het marktgerichte werken op zorggebied wel degelijk ten koste van de kwaliteit en van het personeel gaat. Enschede gaat een onderzoek doen naar de aanbesteding en dat vinden we een goede zaak. Wat de huishoudelijke hulp betreft vragen we ons af hoe ver het is met de overname van de werknemers door de nieuwe aanbieders? Is dit inmiddels al geregeld, en is dit tegen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden? Blijven onze burgers wel de hulp krijgen die ze nodig hebben? En juist nu we meer zorg afschuiven op mantelzorgers,  gaan we hier op bezuinigen, is dat niet heel tegenstrijdig? \We komen met een amendement.

 

Wat communicatie betreft stellen wij voor op de wekelijkse informatiepagina in de Nieuwe Dinkellander ook ruimte voor een bijdrage van de raadsleden te reserveren. De burger heeft ook recht op informatie van zijn/haar vertegenwoordigers.

 

We blijven pleiten voor een subsidiehunter. Dinkelland laat zien dat dit loont en er heel veel geld binnen gehaald wordt.


De verhoging van 25% voor toeristenbelasting vinden we tegenstrijdig met het speerpunt toerisme. De vraag is ook in hoeverre we dit nog als speerpunt kunnen en willen houden nu fors in dit budget gesneden is? Hoe denkt het college en hoe denkt de raad hierover?

 

Overlast van hondenpoep blijft een probleem. We vinden het jammer dat hier niets aan gedaan wordt en dat ook niet ingespeeld wordt op de wet bestuurlijke boetes. Misschien is het een optie om mensen vanuit de sociale werkvoorziening op te leiden voor BOA.

 

Het subsidiebeleid is nog steeds niet vastgesteld. Het is zaak dat er nu snel een duidelijk en rechtvaardig subsidiebeleid komt. Jaren en jarenlang wordt  hierover al gepraat en nog steeds weten verenigingen, organisaties, instellingen niet waar ze aan toe zijn. Er zijn al wel forse bezuinigingen op de subsidies aangekondigd en ook een subsidieverordening opgesteld, maar een nota subsidiebeleid is er nog niet. Dat lijkt ons toch echt de omgekeerde gang van zaken. Zoals we hier met verenigingen, organisaties en instellingen omgaan, dat kan echt niet.

 

Tot zover mijn eerste termijn.

----------------------------------------------------------

Stemming: Op onderdelen kunnen we ons in de begroting vinden. Waar we ons niet in kunnen vinden is in een aantal financiële punten zoals in eerste termijn verwoord en ook niet met de bezuinigingen op subsidies en dan hebben we het over het thema leefbaarheid en maatschappij.

We kunnen dus akkoord gaan met de begroting, maar met die kanttekening.


Share our website