Publicaties

1.10.13: commissie Ruimte - welstandsnota en appartementencomplex


Cie. Ruimte, agendapunt 4  (Hans Volmbroek)
Het voorstel tot wijziging van de bestemming heeft onze goedkeuring.
Sylva Vastgoed wil hier 15 appartementen bouwen in het duurdere segment, met ondergrondse parkeerplaatsen. Afgelopen week kregen we een folder van de Twentse Gezondheids Verkenning, waarin de belangrijkste uitkomsten voor de gemeente Losser stonden die betrekking hadden op bevolkingskrimp en vergrijzing.
Van 2013 tot 2040 neemt het aantal personen van 65 jaar en ouder toe van 4 duizend naar 7000 personen.
Dit houdt in dat er nog veel van dit soort appartementen gebouwd dienen te worden. Uit de stukken bij dit voorstel stond dat er bij de duurdere appartementen een tekort is van ca. 70  stuks. Opvallend was dat er op dezelfde pagina stond dat er in het goedkopere segment met lift , huur ca 300 tot 650 euro per maand, er ca. 265  appartementen te kort zijn. (Zie pag. 20  begeleidend boekwerk).
Dat zal met het toenemen van het aantal ouderen alleen maar toenemen.
Hier ligt er volgens onze fractie een schone taak voor woningbouwvereniging Domijn, maar ook voor het college om hier het voortouw in te nemen dat dit  soort woningen in het centrum gebouwd worden. Er is blijkbaar behoefte aan.

 

Cie. Ruimte, agenda punt 5 (Henk Filipsen)
Welstandsnota 3.1. Hier staat: Deze welstandsnota is vooral een sturend en stimulerend middel en niet een instrument om alles maar te verbieden. VZ, dit is duidelijke taal. De welstandsnota, die jaarlijks moet worden gemaakt, is bedoeld om de mensen die informatie wensen of een bouwaanvraag willen indienen, te helpen met de mogelijkheden die er zijn en niet alleen te vertellen wat er niet mogelijk is.
In 3.1 en 3.2 wordt duidelijk aangegeven wat na vooroverleg, mogelijk en onmogelijk is. Stimuleren van vooroverleg is duidelijk een vooruitgang in de hele bouwprocedure en leidt tot een snellere afwikkeling van de bouwaanvraag.

Toch leidt deze nota toch wel tot een aantal vragen.
Pag. 4: Bij de welstandsbeoordeling wordt vooral gekeken of het bouwplan de omgeving niet verstoord. Met uitzondering van politiek gevoelige plannen, mag het door een ambtenaar beslist worden. Wat verstaat u onder politieke plannen?

Pag. 5: Afwijken op inhoudelijke grond of om andere reden kan voor het college een reden zijn om een andere stadsbouwmeester ter raadplegen. Is dit ook voor de aanvrager van een bouwplan mogelijk?

Pag.8.2: De bebouwing langs de historische invalswegen is kleinschalig.

En Pag. 9.2:  In groengebieden extra aandacht voor situering, vormgeving en terreininrichting. Heeft het college de bedoeling deze gegevens te handhaven of zijn dit maar letters op het papier. Ik vraag dit i.v.m. de uitbouw op een gebouw, van de kwekerij Imenhof aan de Enschedesestraat, die hier totaal niet aan voldoet.


Share our website