Zorgen om laaggeletterdheid en vergaande digitalisering

  • Home
  • Nieuws
  • Zorgen om laaggeletterdheid en vergaande digitalisering
Geacht College,
 
In 2010 bedroeg het aantal laaggeletterde autochtone volwassenen in Losser ongeveer 1400. Het aantal van 350 volwassenen binnen deze groep kon toen nagenoeg analfabeet genoemd worden. Er zijn indertijd trajecten ingekocht om hier wat aan te doen, maar de laatste jaren is dit een beetje uit beeld.
Laaggelettterdheid en analfabetisme blijkt echter nog steeds een fors probleem te zijn. In Nederland hebben ongeveer 1,1 miljoen mensen tussen 16 en 65 jaar problemen met lezen en schrijven. Van deze groep is bijna 70% van Nederlandse afkomst. Van deze groep mensen heeft de helft een baan. De andere helft is werkloos of inactief. Mensen die problemen hebben met lezen en schrijven lopen meer risico werkloos te raken of werkloos te blijven en in een sociaal isolement te raken. Kortom: wie moeite heeft met lezen en schrijven, komt moeilijker mee in de samenleving
De Rijksoverheid stelt sinds 2012 jaarlijks geld  voor diverse projecten beschikbaar om laaggeletterdheid tegen te gaan.
Burgerforum zou graag weten hoe de situatie in Losser op dit moment is. Hoe zijn de aantallen laaggeletterden en analfabeten op dit moment?
Welke projecten lopen er op dit moment?
Welk budget is er op dit moment voor beschikbaar? Zijn er extra subsidiebronnen aangeboord of is het college dit nog van plan te doen, nu de overheid extra gelden beschikbaar stelt voor projecten die laaggeletterdheid tegen gaan?
Is er sprake van een integraal beleid om analfabetisme en laaggeletterdheid aan te pakken?
Een ander onderwerp dat we onder uw aandacht willen brengen is Digi-sterker.
Digisterker stelt zich ten doel burgers te leren werken met de elektronische overheid.  Dit omdat overheden burgers steeds vaker verwijzen naar hun digitale loketten. Of het nu gaat om het aanvragen van huurtoeslag, om werk zoeken of om het doorgeven van een verhuizing.
Daarmee probeert de overheid selfservice van burgers, bedrijven en organisaties te stimuleren.
 
 
Er zijn echter grote groepen in de samenleving die moeite hebben met het gebruik van deze elektronische overheid. Hoe kunnen wij deze burgers helpen, zodat zij meer gebruik kunnen maken van de e-overheid? En hoe voorkomen we dat de minder digivaardige burger buitenspel komt te staan? Het programma Digisterker is een van de mogelijkheden voor ondersteuning van minder digivaardige burgers. Wordt dit al ingezet? Zo nee, zijn er mogelijkheden in onze gemeente om burgers dit aan te bieden of op andere wijze de burgers hierin te ondersteunen?
Graag antwoord op onze vragen en dat mag zowel schriftelijk als mondeling in de eerstvolgende commissie.
 
Met vriendelijke groeten,
Fractie Burgerforum,
Lies ter Haar, fractievoorzitter
  
Share our website