Nieuws

Zorgen om eigen ondernemers!


Burgerforum: Vragen over inkoopbeleid Losser / eigen ondernemers dreigen de dupe te worden!

 

Bij de behandeling van de bestuursrapportage heeft Burgerforum gewezen op het inkoopbeleid van Losser.

Dit mede door een passage in de bestuursrapportage waarin onder het kopje 'Inkoop” staat dat de opdracht is, om de inkoop van Losser te professionaliseren en aan te laten sluiten bij de norm van Enschede.

 

De fractie heeft er in de afgelopen raadsvergadering op gewezen dat we als raad in het verleden vurig gepleit hebben om –daar waar het kan- zoveel mogelijk opdrachten te gunnen aan ondernemers uit onze eigen gemeente.

Dit was ook een punt uit het rekenkameronderzoek over het inkoop- een aanbestedingsbeleid.

Nu er een nieuw concept inkoopbeleid komt, vraagt Burgerforum hier nogmaals nadrukkelijk aandacht voor.


Want in hoeverre heeft het aangaan van de centrumovereenkomst met Enschede invloed op ons inkoopbeleid? Kan hiermee nog wel recht gedaan worden aan onze wens om zoveel mogelijk opdrachten te gunnen aan onze eigen ondernemers, of worden die hier nu de dupe van? En dat begint er wel op te lijken.

En op dat laatste begint het te lijken. Nadat eerder een schoonmaakbedrijf uit Losser haar werk is kwijt geraakt is ook drukkerij Jansen, die meer dan 10 jaar al het drukwerk voor Losser heeft verzorgd, die opdracht nu kwijt geraakt aan samenwerkende Enschedese drukkerijen. Een brief hierover was de directe aanleiding om dit nogmaals bij het college aan te kaarten met de vraag om duidelijkheid wat dit betreft.

De vraag is nogmaals gesteld m.b.t. de behandeling van de begroting.

 

Fractie Burgerforum,

Lies ter Haar, fractievoorzitter


Share our website