Zorg dicht(er)bij moet blijven

https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/Oproep%2Dpolitiek%2Daan%2DSHT%5B19%5D.pdf
De oproep om uitstel

https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/SHT%2D%2D%2DSpoedpost%2DOldenzaal%2D%2D%2D20191003%5B1%5D%2D1.pdf
Het antwoord van de directie

https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/Jaarverslag%2D2018%2DHDT%2DOost.pdf
Jaarverslag HDT Oost

https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/Memo%2Dtbv%2DROAZ%2Dvoorgenomen%2Dbesluit%2D%2Dsluiting%2DSpoedpost%2DOldenzaal%2D%2D%2D20190917.pdf
Een eerdere notitie met uitleg 


BF toelichting Motie spoedzorg poli Oldenzaal (Lies ter Haar)

Ons bereikte een tijdje geleden vanuit het werkveld het verontrustende bericht dat de spoedpost in Oldenzaal met sluiten wordt bedreigd.
Keer op keer moeten we concluderen dat de zorg in ons deel van Twente en dus ook in de gemeente Losser meer en meer afkalft.
 
Blij zijn we dat een deel van onze collega raadsfracties nu wél geluiden laten horen van betrokkenheid.
Waar onze fractie in het verleden géén steun kreeg dringt nu misschien
langzamerhand door dat we wel degelijk met z'n allen de rekening gaan
betalen voor de problemen bij MST Enschede.
 
Middels deze motie willen we vanuit de raad de noodzaak benadrukken van een spoedpost dichtbij én goed bereikbaar.
Tevens willen we dat er alles in het werk gesteld wordt een volwáárdige post open te houden.
Een spoedeisende hulp moet binnen een half uur bereikbaar zijn. Als we daarvoor naar Enschede moeten is dat zeker NIET het geval. Vanuit Losser is dat al lastig, laat staan vanuit Overdinkel, De Lutte of Beuningen.
 
Maar wij vrezen ook voor het voortbestaan van de polikliniek. Wij spraken al eerder van een sterfhuisconstructie. Ook hier weer het einde van een ziekenhuis met de belofte van een volwaardige poli en spoedpost. Waarop vervolgens zo zoetjesaan geschrapt gaat worden in uren en in specialismen. En uiteindelijk weer het argument gebruikt gaat worden, dat er niet voldoende patiënten meer komen om de boel draaiende te houden en het niet meer uit kan.

En wij kennen de rol van het college in deze, maar wij verwachten wel een blijvend actieve houding, waarbij alles in het werk gesteld wordt om zorg dichtbij te houden. Wij verwachten een college dat opkomt voor onze inwoners, voor álle ….tot in het puntje van onze gemeente. Daarom was het goed vanmorgen te lezen dat die inzet t.a.v. de spoedpost er in ieder geval is. Datzelfde verwachten we ten aanzien van behoud van de poli in Oldenzaal.
 
Mochten alle inspanningen niet tot resultaten leiden dan is het zaak te kijken naar alternatieven dicht bij huis. Bijvoorbeeld zo spoedig mogelijk te komen tot een gezondheidscentrum in onze gemeente waar 24 uurs zorg aanwezig is.
 
Het kán en mág niet zo zijn dat de allernoodzakelijkste zorg een steeds verder van mijn bed show wordt.
 
Of dat, zoals Loesje vreest, het resultaat van al de bezuinigingen in de zorg is, dat binnenkort de eerste doe-het-zelf-afdeling wordt geopend.


Motie: Sluiting spoedpost MST Oldenzaal
 
De raad: In vergadering bijeen d.d. 17 september 2019
 
Constaterende dat:
  • Sluiting van de spoedpost in het MST Oldenzaal onafwendbaar lijkt;
  • Zorg dicht(er) bij huis steeds verder afkalft;
  • Het ook de vraag is of  het voortbestaan van de polikliniek gewaarborgd is
 
Roept het college op:
Op te komen voor haar inwoners en samen met de NOT-gemeenten alles in het werk te stellen om de spoedpost Oldenzaal te behouden, maar ook het belang van behoud van de polikliniek in Oldenzaal te benadrukken
 
Roept de raad op:
Gezamenlijk actie te ondernemen richting RvB MST Enschede en collega politieke partijen om de spoedpost en de polikliniek in Oldenzaal voor onze inwoners te behouden
 
Roept Menzis op:
Op te komen voor haar verzekerden en het belang van behoud van deze zorg te benadrukken
 
Verzoekt de griffie:
De motie aan de NOT gemeenten te sturen met het verzoek deze motie te steunen.
 
En gaat over tot de orde van de dag.
 
Burgerforum, Lies ter Haar, fractievoorzitter

Motie is verworpen:Burgerforum vóór, VVD, CDA, PvdA en D66 tégen.

Een motie van de andere partijen om de ingeslagen weg verder in te gaan en ook grensoverschrijdend te kijken is door ons gesteund, omdat dat n feite ondersteuning van al in gang gezet beleid was. Jammer dat het verhaal van de polikliniek nu helemaal buiten beschouwing is gelaten. Jammer ook dat de andere partijen ons niet steunden. 

De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen d.d. 17 september 2019
Onderwerp:  Ontwikkelingen spoedeisende zorg
De Raad, constaterende dat
 deze raad zorgen heeft over de ontwikkelingen van de spoedeisende zorg in deze regio,
 er een kans bestaat dat de huisartsenpost Oldenzaal gaat sluiten,
 deze sluiting de bereikbaarheid van de eerstelijnszorg aantast,
 binnen onze gemeente deze sluiting vooral nadelige gevolgen heeft voor De Lutte en Beuningen, maar ook voor Losser, Glane en Overdinkel.

De Raad, overwegende dat
 het voor de leefbaarheid van de gemeente belangrijk is deze voorzieningen op peil te houden,
 de toenemende vergrijzing het probleem vergroot

Draagt het college op:
1. door te gaan met de ingeslagen weg om samen met andere gelieerde partijen zich in te spannen de zorgvoorzieningen in stand te houden
2. dat indien er een besluit wordt genomen om de Spoedpost op te heffen zich verder in te spannen alternatieven aan te dragen waarbij de kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg zo goed mogelijk geborgd wordt.
3. hierbij grensoverschrijdende samenwerking mee te nemen bij de alternatieven. 
 
en gaat over tot de orde van de dag
VVD dhr. H. Heegen fractievoorzitter CDA mevr. E. Visschedijk fractievoorzitter D66 dhr. R. Ringenoldus fractievoorzitter PvdA dhr. J. Nordkamp fractievoorzitter
Share our website