Zonnepark Overdinkel

BURGERFORUM vragen / opmerkingen Zonnepark Drielandweg 
 
Terecht wordt geconstateerd dat partijen zich realiseren dat het plan qua schaalgrootte en uitstraling een aanzienlijke impact kan hebben op de omgeving.
BF vindt dan ook dat Kronos weinig wisselgeld hiervoor geeft dat ten goede komt aan ALLE inwoners.
 
De postcoderoos is een van de zaken die genoemd wordt (overigens maar voor 10% en dat is 2 hectare panelen), maar dat is niet weggelegd voor alle inwoners, maar alleen voor degenen die het geld daarvoor hebben. Uit vragen van ons aan Kronos tijdens de informatiebijeenkomst bleek dat men zelf ook nog niet precies weet hoe de uitwerking van die postcoderoos er uit zal gaan zien. Denk daarbij aan aankoopprijs, energieleverancier en welke postcodes, dus hoe de roos er uit zal gaan zien (dit laatste ook vanwege grensligging!).
BF vindt dat alle inwoners er van mee moeten kunnen profiteren, bijvoorbeeld door lagere energietarieven.
In hoeverre wil het college hierin meegaan en dit alsnog inbrengen?
 
Uit de informatiebijeenkomst bleek dat er niet veel vertrouwen is dat de eigenaar van de grond zich aan alle afspraken houdt. Dit lijkt ons een punt van aandacht. Het zou misschien ook niet verkeerd zijn om vóórdat de vergunning verleend wordt als gemeente een bankgarantie te eisen (van zeg maar minstens 50.000.-) om de 2 illegaal gekapte en verwijderde grondwallen in oude staat te herstellen. Het zou zo maar kunnen dat de 2 wallen verwijderd zijn met het oog van een mogelijke verdere uitbreiding van het zonnepark, je weet het maar nooit.
 
t.a.v. zienswijzen
Vraag: Waarom geen aarden wal om de omwonenden tegemoet te komen en bezwaarprocedures zoveel mogelijk te voorkomen? Het gaat er vooral om dat de zonnepanelen niet zichtbaar zijn hebben we begrepen.
 
t.a.v. de samenwerkingsovereenkomst
Kronos stort jaarlijks 800 euro per hectare in een fonds dat de gemeente zal beheren. Dit geld zal zoveel mogelijk in de nabijheid van het zonnepark (zo zei de wethouder) aan extra kwaliteitsinvesteringen gebruikt zal worden. Dat is dus 16.800 euro per jaar en dat vinden we niet erg veel als tegenprestatie.
X 25 jaar Is dat 420.000 euro in totaal. Kan dit bedrag ook ineens vooraf betaald worden? 
En wij vinden niet echt duidelijk onder punt 2 in de overeenkomst staat welke zaken nu wel of niet uit dit fonds betaald gaan worden. Denk bijv. aan onderzoeken die er nog moeten komen?
Vraag: Gaan alle onder 2 genoemde zaken uit die pot van 16.800,- euro ? Zo nee, welke dan wel en welke niet. 
 
Mede voortvloeiend uit het overleg met de provincie zal de meeste zuidelijke hoek van het zonnepark worden aangepast. Waarom wil de provincie dat en geeft ze dan ook geld hiervoor? Zo niet, voor wiens rekening komt dat dan??
 
En als we het hebben over een aansluiting op het Duitse fiets- en wandelnetwerk richting de Drielandsee, dan is dat naar onze mening een heel gevaarlijke oversteek, er wordt daar heel hard gereden. Of komt hier een tunnel of fietsbrug?
Op pagina 4 staat een alinea die slecht te begrijpen is.
Het gaat over de breedte van de groenstrook.  Lezen we het goed dat de strook 5 meter moet zijn en  alles wat de 3 meter overstijgt verrekend kan worden uit het fonds? Dus die extra 2 meter uit dat fonds betaald moet worden? Anders graag uitleg wat exact bedoeld wordt.
 
Mooi dat de Pax Christi zonnepanelen krijgt. Dat is echt een kadootje van Kronos. 
Het voor inkoopprijs kunnen meeliften op de aankoop van zonnepanelen is ook mooi, maar kost Kronos zelf niets.
Om ook huurders hiervan te laten profiteren zou Domijn hierin kunnen meeliften voor de huurwoningen in Overdinkel, zodat ook de huurders profijt van het zonnepark kunnen hebben. En dan uiteraard niet direct de huren weer verhogen! 
In de overeenkomst staat ook dat mocht er niet voldoende belangstelling voor de postcoderoos zijn, er onderzocht zou moeten worden op welke andere wijze het project van meerwaarde kan zijn voor de omgeving of de leefgemeenschap rondom de projectlocatie.
Dit zou in onze ogen sowieso moeten gebeuren. Wil het college dit inbrengen in de samenwerkingsovereenkomst?
 
Mooi dat Kronos ook lokale bedrijven bij de realisatie en het onderhoud wil betrekken. De lokale bedrijven moeten wel voldoende gekwalificeerd zijn en beschikken over de noodzakelijke kennis, materieel en ervaring.
Wij nemen aan dat dit ter beoordeling van Kronos is?
En hoe zit het met het onderhoud van het groen?
 
Maar hoe zit het met het schoonmaken van de panelen? Dit zou niet nodig zijn, maar dat betwijfelen we. Als je kijkt naar alles wat er op panelen blijft zitten dan is schoonmaken wel degelijk nodig om het noodzakelijke rendement te kunnen halen.
 
Het overgaan van tijdelijke naar permanente status is dus wel een mogelijkheid zoals op pagina 8 staat ( …. indien het zonnepark inmiddels een permanente status heeft verkregen in een afzonderlijke vergunning- of bestemmingsplan….).
Dat is nog nooit gecommuniceerd! Graag uitleg.
We missen in de stukken nog vermelding van de extra dikke kabel voor meer capaciteit, zodat vanaf industrieterrein Zoeker Esch ook aangesloten kan worden op zonnepanelen en terug geleverd kan worden.
En kan er ook rekening gehouden worden met boeren die willen aanhaken om zonnepanelen op hun daken te plaatsen?
 
En hoe zit het met de opmerking van inspreker over de noodzakelijke gemotiveerde koppeling met de structuurvisie. Lopen we risico’s.
Share our website