Zonder inspanningen geen succes


BURGERFORUM ALGEMENE BESCHOUWINGEN VOORJAARSNOTA

Zonder inspanning geen succes

Vanavond de algemene beschouwingen. Een hoogtepunt van het politieke jaar en een moment waarop wij onze visie op de komende periode met de inwoners en raad willen delen. Over de voorjaarsnota is Burgerforum op hoofdlijnen zeer tevreden. Wij zien veel van de ambities terug. Zo zijn wij blij met lastenverlichting, blij met de ontwikkelingen op het gebied van wonen, burgerinbreng, buitengebied, duurzaamheid, armoedebeleid, veiligheid, sporthal de Lutte en de Aloysiusschool! Er wordt vaart gemaakt met de ambities van deze coalitie.
De komende jaren staan er grote opgaven op ons te wachten op het gebied van wonen, klimaat, energie, opvang, zorg/veiligheid, bestaanszekerheid en stikstof/water. Al deze opgaven worden bemoeilijkt doordat het vertrouwen in de politiek daalt. Burgerforum vindt het van belang dat wij werken aan het herstel van vertrouwen. En daar hebben wij als gemeenteraad ook een rol. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. De raad geeft aan wat er moet gebeuren in een gemeente en controleert het college! Ik zeg uitdrukkelijk de gemeenteraad, want dat doen we wat Burgerforum betreft als raad: dus coalitie én oppositie. Wij hebben als gemeenteraad een voorbeeldfunctie en integriteit, betrouwbaarheid en samenwerken zijn voor ons belangrijke waarden!

Wat herstel van vertrouwen betreft; dit onderwerp is wat Burgerforum betreft té ambtelijk geformuleerd. Het gaat wat ons betreft te weinig over houding en te veel over processen. Want luistert de overheid goed naar haar burgers? Weegt ze alle belangen, is ze onpartijdig en rechtvaardig? Volgt de overheid de regels, is ze helder over de redenen voor beslissingen en vooral: komt ze haar beloftes na? Dus we moeten ons -gezien de complexe opgaven de komende jaren- steeds bewust zijn van wat ons handelen doet met dat vertrouwen van onze inwoners in die lokale overheid.

Wonen
Op het gebied van wonen zien we veel mooie ontwikkelingen; in Overdinkel (Geurmij), in Losser (Hannekerveld, voormalige Martinusschool, Keizershofje en Martinuskerk), in de Lutte (de Lutte Noord) en in Beuningen (Sterrebos, Edwina van Heek). Wat ons betreft zouden we ook liever nog vandaag dan morgen de schop in de grond zien. Maar er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt, een tekort aan bouwmaterialen, hoge rentes en geldt per 01-01-2024 de omgevingswet. Ook hebben we te maken met afspraken die zijn gemaakt in de regionale woondeal en gaat de Europese afspraak om netto geen extra land te bebouwen waarschijnlijk een rol spelen. In 2050 Nederland moet de netto verstedelijking naar nul moet zijn teruggebracht (no net land take). Het wordt er dus niet makkelijker op. Burgerforum wil desondanks een verdere versnelling van de woningbouw en de doorstroming op de woningmarkt. Ook wil Burgerforum dat we nog eens kritisch gaan kijken naar ons grondbeleid.
Gezien de complexiteit is het van belang dat de Raad goed wordt meegenomen zodat we straks de juiste keuzes kunnen maken!

Energietransitie/duurzaamheid
In deze vergadering stellen we ook het zonneveldenbeleid vast. Losser is goed op weg om haar doelstellingen te behalen op het gebied van duurzaamheid.
Het college wil al haar vastgoed verduurzamen en dat hoort ook bij de voorbeeldfunctie die een gemeente heeft. Burgerforum wil echter wel gezegd hebben dat een dergelijke investering eigenlijk apart behandeld had moeten worden.
Burgerforum kan akkoord gaan met deze investering, maar dan wél met de toezegging dat bij iedere investering de businesscase kloppend moet zijn.
De energiemarkt blijft de komende tijd nog grillig, vandaar dat het niet gebruikte deel van de gelden voor de energie-armoede gereserveerd moeten blijven. Iedereen moet mee kunnen doen aan de energietransitie, dat is voor Burgerforum het uitgangspunt!

Zorg
Burgerforum heeft vragen gesteld over de aanbesteding die momenteel plaatsvindt voor de jeugdzorg. De kosten van de jeugdzorg die voor rekening komen van onze gemeente en de eventueel financiële gevolgen van de keuzes die in regionaal verband gemaakt worden zouden wat ons betreft in de toekomst in de raad besproken moeten worden vooráfgaand aan een volgende aanbestedingsronde. Want ook de zorg lijkt zich steeds meer te onttrekken aan de invloed van de lokale politiek (democratische controle), net als veel andere onderwerpen en dat baart Burgerforum zorgen. Een sterke Raad is essentieel om ook in regionaal verband de belangen voor onze gemeente goed te kunnen blijven behartigen!

Veiligheid
Op het gebied van veiligheid vinden wij dat de ambities achterblijven. Onze gemeente is vanwege zijn ligging extra kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit. We hebben al fors geïnvesteerd in BIBOB (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) maar vinden een extra investering gewenst. Een veilige gemeente is essentieel voor de leefbaarheid in onze gemeente en daarom komen wij met een motie. Deze motie moet bijdragen aan de borging van het veiligheidsbeleid en de zichtbaarheid van handhavers vergroten.

Verkeersveiligheid
We blijven alert op de verkeersveiligheid en goed dat er nu een verkeersveiligheidsplan komt. Verder willen we dat de N731 (specifiek de oversteek Lagafietspad) nu veiliger gemaakt wordt. Burgerforum wil voortvarendheid op dit dossier; het onderzoek traverse N731, gesprekken met de Provincie over eventuele overname…..het is van belang dat het college de Raad goed blijft meenemen op dit dossier!

Armoede
Burgerforum ziet de inspanningen van het college op dit gebied. Het onderzoek naar een andere armoedegrens past wat ons betreft prima in de maatschappelijke discussie die zich momenteel afspeelt in Nederland. Maar ook hier mag het op onderdelen wel wat sneller. Wat Burgerforum betreft wordt de eigen bijdrage van de meedoenregeling geschrapt en wordt er versneld uitvoering gegeven aan de motie kinderarmoede. Wij komen met een motie om te onderzoeken wat de gemeente kan doen m.b.t. onbeperkt deelnemen van chronisch zieke en/of gehandicapte inwoners. Zoals eerder gezegd iedereen moet mee kunnen doen aan onze samenleving.

Ontwikkelingen landelijk gebied
Op dit gebied is het laatste jaar veel gebeurd. Ik noem de 1 mln die beschikbaar is gesteld voor landschapsonderhoud, de 200.000 euro die beschikbaar is gesteld voor een bestemmingsreserve landbouw waaruit extra ambtelijke capaciteit en de nulmeting plus doorvertaling worden betaald, we doen mee aan de versnellingsagenda van de landbouwers en zijn we bestuurlijk en ambtelijk vertegenwoordigd bij de gebiedsgerichte aanpak Noord Oost Twente. Burgerforum heeft recent een motie ingediend om na de nulmeting zo snel mogelijk de consequenties voor onze gemeente in kaart te brengen m.b.t. de opgaven op het gebied van water en stikstof. Wij roepen het college op om hier zo spoedig mogelijk mee te beginnen. Daarnaast roepen wij het college op om zich in te spannen voor een versnelling van de doelen van de warmtetransitie, in het bijzonder de productie van biogas. Andere verdienmodellen zijn essentieel voor onze agrariërs om hun bedrijven toekomstbestendig te kunnen voortzetten!

Ondernemers
Voor onze ondernemers is het van belang dat er mogelijkheden blijven voor uitbreiding en verduurzaming. We wachten dan ook met spanning op de uitkomsten van het onderzoek dat de toekomstbestendigheid van onze bedrijventerreinen inzichtelijk moet maken (neer/meer ) en roepen het college ook op om er alles aan te doen wat in haar macht ligt om er voor te zorgen dat de netcapaciteit in Losser op orde blijft! Deze coalitie streeft naar een krachtig, gezond en duurzaam ondernemingsklimaat. Hiervoor is samenwerking tussen gemeente en ondernemers, maatwerk bij vergunning en andere trajecten essentieel, de ja mits houding en meedenken van het ambtelijk apparaat moet de norm blijven.

Toerisme
Op het gebied van toerisme komen we met een motie die oproept om te kijken hoe de extra toeristenbelasting kan worden ingezet voor de versterking van toeristisch onderscheidende activiteiten in onze gemeente!

Bouwen aan de toekomst
Er worden grote stappen gezet in het onderwijs; schoolgebouwen worden gerenoveerd/nieuw gebouwd en er komt een nieuwe samenwerkingsagenda met het onderwijs. De kinderraad, jongerenraad, de kinderburgermeester en het nieuwe activiteitencentrum voor jongeren; dit college maakt vaart met onze ambities m.b.t onderwijs en jongereninspraak……hiermee wordt gebouwd aan de toekomst!

Realisatiekracht
Tot slot voorzitter terug naar het vertrouwen in de politiek. Vertrouwen begint met het nakomen van afspraken. In dit geval politieke ambities. Wij zijn ons ervan bewust dat er tal van factoren zijn, die het realiseren van ambities bemoeilijken. Wij roepen het college dan ook op om de Raad en daarmee onze inwoners actief mee te nemen in het proces van wel/niet/deels realiseren van onze ambities. Daarbij willen wij dat er minder rigide wordt gedacht in termen van structurele en incidentele middelen.
Het is vervolgens aan de politiek om dan keuzes te maken! Deze keuzes zullen -wanneer in het publieke debat gemaakt- wat Burgerforum betreft bijdragen aan het herstel van vertrouwen.

De fractie van Burgerforum blijft zich vol energie inzetten voor onze inwoners en een nog mooiere gemeente, want zonder inspanning geen succes!
Kan een afbeelding zijn van de tekst
Statistieken en advertenties bekijken
Bericht promoten
Share our website