Woonvisie

Burgerforum          Woonvisie          (Lies ter Haar)
 
 • De woonvisie is uitgebreid en veel kunnen we ondersteunen, maar…. en dan komt een hele grote maar….De woonvisie is mede gebaseerd op een aantal onderzoeken, waaronder de actuele onderzoeken 2015 om de zaak scherp te krijgen. En dan komen we in de problemen en we zeiden het al eerder, Domijn wijkt de laatste jaren af van het lotingssysteem vanwege de bouwplannen bloemenbuurt en inwoners van Losser hadden voorrang in 2015. De cijfers over wachtlijst en instroom zijn op die uitzonderingssituatie gebaseerd. In het onderzoek wordt nl. geconstateerd dat in 2015 de meeste woningen aan inwoners uit Losser worden toegewezen. Dus dat daar geen knelpunt zit. Als we dit nu mede als basis nemen voor de woonvisie, mogen en moeten we er van uitgaan dat Domijn de inwoners van Losser voorrang blijft geven. Is dat zo?
 • Want als het vrije lotingssysteem weer komt, dan zijn die onderzoeken van 0 waarde.
Gaat het college Domijn vragen dit lotingssysteem los te laten en over te gaan tot een inschrijfsysteem zoals ook Dinkelland en Oldenzaal dit kennen?
 • Wat ons ook opvalt is dat huurdersbelangenvereniging en/of andere belangenvereniging op woongebied niet bij deze woonvisie zijn betrokken en ook in het vervolgproces niet worden genoemd. Waarom niet? De nieuwe wet is hierin duidelijk en schrijft dit ook voor.
 • Een essentieel verschil van inzicht hebben we als het gaat om de conclusie dat er voldoende woningen zijn voor jongeren. Waaruit concludeert u dat? Uit het jongerenonderzoek blijkt dat 650 jongeren (laten we het dan realistisch bijstellen naar 500) in Losser willen blijven wonen!
 • U concludeert ook dat Losser ontgroent. Is het dan niet juist belangrijk om er voor te zorgen dat er voor de jongeren die  hier graag willen blijven wonen ook geschikte woningen zijn? En daarmee bedoelen we goedkopere huurwoningen rond de 300,-/400,- euro, max 500,- en bij voorkeur ook aanvulling met studio’s. Met name voor jongeren die alleen woningen zijn de hoge huren echt een probleem. Als ze daardoor gedwongen zijn naar omliggende gemeenten te gemeenten (en dat is in het verleden gebeurd) ontgroenen we nog meer.
 • U geeft aan dat er voldoende goedkope sociale huurwoningen zijn. Dat zijn we NIET met u eens. Er zijn maar 240 woningen in de laagste categorie (tot 410 euro dat is volgens ons onvoldoende want de volgende gaat al tot 590.)
Hoe wilt u regelen dat er voldoende woningen blijven ook voor lage inkomens?
Daarbij ook denkend aan de vluchtelingen die een verblijfstatus hebben gekregen (vergunninghouders), daarvan moet de gemeente ook vastgestelde aantallen opnemen. In 2015 en 2016 waren dat 72 personen.
 • Ook wordt bij nieuwbouw uitgegaan van een aantal streefwaarden. Maar als we de percentages dan optellen dan wordt er maar voor 20% voor de laagste inkomens en de overige 80% voor middenklassen en hogere inkomens gebouwd. Juist die goedkope woningen zijn in onze ogen hard nodig.
 • Duidelijk is geworden dat er met name voor 65+ers niet voldoende passende woningvoorraad is. Dat constateert en onderbouwt u ook in deze woonvisie en de onderzoeken die daarbij horen (o.a. wachttijden!)
Waarom dit dan niet in een huisvestingsverordening vastleggen?
In prestatieafspraken kun je nl. niet alles vastleggen en het is veel vrijblijvender. In een verordening kun je bijv. voorrang voor jongeren en senioren vastleggen. Wij vinden dat dit beide onderbouwd kan worden en er schaarste aangetoond kan worden. Maar ook het urgentiebeleid van Domijn is niet helder en transparant. Ook dat kan in een huisvestingsverordening worden vastgelegd. Je kunt er zelfs afspraken maken over hoe de woning toebedeeld worden…. bijv. in plaats van een lotingssysteem een inschrijfsysteem, eventueel gekoppeld aan een klein deel loting voor de incourante woningen.
Dus naast de noodzaak van prestatie-afspraken vinden wij ook belangrijk dat in een huisvestingsverordening bepaalde zaken geregeld worden. Hoe ziet u dat?
 • Wij ondersteunen duurzaamheidsmaatregelen, niet alleen vanwege het milieu, maar ook vanwege de lagere energiekosten. Mits de huur dan niet (bijna) evenredig verhoogd wordt, want dan heeft het milieu er wel wat aan, maar de huurder niet. Worden daar ook afspraken over gemaakt met Domijn?
  Domijn stimuleert huurders gebruik te maken van de duurzame woonwinkel Reimarkt. Waarom alleen naar die woonwinkel? Ik denk dan aan onze lokale ondernemers.
 
 • Wat noaberschap betreft vragen we ons af hoe u dit wilt faciliteren? Dat is toch een natuurlijk iets dat niet afgedwongen kan worden?
Dan komen we op hoevéél we mogen bouwen en wáár we wel of niet willen bouwen. Er komt nu opeens Primos 2016 en 2017 kijken, waarbij we nog veel meer minder zouden mogen bouwen. Het is ons een volkomen raadsel hoe ze hier aan komen. Het ene jaar is het dit, het volgende jaar weer dat. We hoeven daar niet direct voor de muziek uit te lopen wat ons betreft en we hoeven niet het liefste jongetje van de klas te zijn. We moeten kijken wat voor onze gemeentenodig is.
 • U constateert dat het aantal inwoners per kern is afgenomen. Tegelijkertijd constateert u ook dat in De Lutte het aantal is toegenomen vanwege nieuwbouw. Je zou dan ook kunnen concluderen dat er door nieuwbouw juist mensen bijkomen, dus dat je hierop juist moet inzetten?
 • BF is voorstander van het heel goed benutten van alle ruimte in onze kernen. Terecht staat in de woonvisie: “Elke woning moet raak zijn”. Er staan panden leeg (bijv. scholen), er staan veel winkels leeg en we hebben stukken braakliggende grond. Zaak om goed na te denken wat we daar mee willen. Er wordt een lijstje gegeven. Maar wij hebben wij ook begrepen dat wij aan de voorzijde hierin meegenomen zouden worden, dus dat we daar als raad nog wat over te zeggen hadden. Daar willen we wel aan vasthouden.
 • Bij nieuwbouw van bijvoorbeeld appartementen –waar wel duidelijk behoefte aan is voor zowel jongeren als senioren- moeten we eerst i.vm. concurrentie overleggen met Enschede? Waarom? En waarom dan niet met Oldenzaal?
Share our website