Windproject De Lutte

Onze reactie op de antwoorden op vragen zoals die te vinden zijn op de site van  http://www.windparkdelutte.nl
reactie op antwoorden windproject De Lutte

Beste inwoner,

Op donderdag 8 december was u aanwezig op de startbijeenkomst van Windpark De Lutte. Bedankt dat u erbij was. We blikken graag even terug in deze mail. 
Het was een bewogen avond op 8 december. Het programma liep niet geheel zoals verwacht. Tijdens de avond bleek er meer dan verwacht de behoefte om plenair vragen te kunnen stellen. Daar hebben we gehoor aan gegeven. Het gevolg was wel dat de mensen die later binnenkwamen geen plenaire toelichting op het programma kregen. Tegelijkertijd is er gedurende de avond en in de deelsessies die volgden veel informatie uitgewisseld. Als organisatie zullen wij bij toekomstige bijeenkomsten kijken hoe we het programma beter kunnen laten aansluiten bij de behoefte die er is.

Vragen en antwoorden 
Tijdens de informatieavond kwamen er veel vragen aan bod. Dat is ook logisch. Tegelijkertijd staan we nog aan de start van dit project en hebben we nog niet op alle vragen een antwoord. Zo moeten er nog diverse onderzoeken plaatsvinden en gaat Prowind als initiatiefnemer nog een participatietraject organiseren. Er komen dus nog meerdere momenten waarbij we met u over het project in gesprek gaan.

Op de vragen die zijn gesteld hebben we zo goed mogelijk antwoord proberen te geven. U kunt deze vragen en antwoorden (Q&A) vinden op de website van het project: www.windparkdelutte.nl. Daar vindt u ook algemene informatie over het project.
Staat uw vraag er niet tussen? Of zijn er nieuwe vragen bij u opgekomen? Laat het ons weten door te reageren op deze e-mail (windparken@overijssel.nl). Wij zorgen er dan voor dat uw vragen op de juiste plek terechtkomen en beantwoord worden.

Mocht u al weten aan wie u specifiek een vraag heeft, dan kunt u ook direct contact zoeken met desbetreffende organisatie:

 
 • Voor meer informatie over de inhoud van het project, kunt u contact opnemen met Rolf Koster, de projectleider van Prowind: info@windparkdelutte.nl.  
   
 • Voor meer informatie over lokaal eigendom, kunt u contact opnemen met Leander Broere van Natuur en Milieu Overijssel: l.broere@natuurenmilieuoverijssel.nl.  
   
 • Voor meer informatie over de procedure rondom het projectbesluit en vergunningverlening kunt u contact opnemen met Iris Wolters: windparken@overijssel.nl

Wil u liever een persoonlijk gesprek, dan komen we graag bij u langs. Mocht u dit willen, laat het dan weten door te reageren op deze e-mail. U kunt ook direct een afspraak maken met de gewenste organisatie via de e-mailadressen hierboven. 

De provincie en windenergie
Hoe zeker is het nu dat de windturbines er komen? We vinden het belangrijk dat u weet waar we nu staan in het proces. Bij windenergie zien we dat er de komende jaren meerdere projecten in onze provincie tot ontwikkeling gaan komen om daarmee een bijdrage te leveren aan de klimaatambities. Zodra zo’n initiatief ontstaat en zich meldt bij de provincie dan toetst de provincie dit aan alle relevante beleidskaders, bijvoorbeeld met betrekking tot landschap en natuur. In dit geval heeft Prowind – als initiatiefnemer van windpark De Lutte – zich gemeld. Als provincie hebben we besloten medewerking te verlenen aan dit project, mits het voldoet aan alle voorwaarden. Dat zijn zaken als veiligheid, geluid en bescherming van de natuur. De komende tijd onderbouwt Prowind met nadere onderzoeken of voldaan kan worden aan alle voorwaarden. Op dit moment denken we als provincie dat dit mogelijk is en daarom zijn we van plan onze medewerking te verlenen.

Vervolgtraject 
Donderdag 8 december markeerde de start van het project. We staan aan de start van een langdurig traject. Wat zijn nu eerst de vervolgstappen?

Lokaal eigendom
De eerste stap is zorgen dat er invulling wordt gegeven aan het doel van 50% lokaal eigendom. Op 8 december hebben diverse inwoners en organisaties aangegeven eventueel interesse te hebben in deelname aan het project. Natuur en Milieu Overijssel (NMO) is ingeschakeld om met deze personen het gesprek aan te gaan over wat lokaal eigendom precies is en hoe u concreet kunt deelnemen. In de loop van januari worden deze gesprekken gevoerd. Mocht u ook interesse hebben in deelname in het project, maar u nog niet gemeld hebben, stuur dan een e-mail aan Leander Broere van NMO via l.broere@natuurenmilieuoverijssel.nl.

Participatieproces
Zodra duidelijk is welke inwoners en organisaties willen deelnemen, gaat het participatieproces verder. Prowind zal een participatieplan opstellen waarin staat hoe u mee kunt praten over het plan, waarover er inspraak mogelijk is en wat er met uw input wordt gedaan. Voordat Prowind hier mee start moet de provincie dit participatieplan eerst goedkeuren. Voordat de provincie dat doet, kunt u ook iets vinden van het participatieplan. Het conceptplan wordt namelijk ter inzage gelegd en komt ook op de projectwebsite te staan. Naar verwachting start het verdere participatieproces in het voorjaar. Dat neemt niet weg dat u ook tot die tijd natuurlijk al uw vragen kunt stellen.

In dezelfde periode neemt de provincie ook een besluit over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Een NRD is een zogenaamde ‘voorfase voor de MER’ en beschrijft op welke wijze het uiteindelijke milieueffectrapport (MER) opgesteld zal worden. De NRD heeft als doel om mensen te informeren over de beoogde plannen ten aanzien van het windpark en welke milieueffecten worden beoordeeld in het MER. Wilt u nu al milieuaspecten meegeven die onderzocht moeten worden, dan kunt u contact opnemen met Rolf Koster van Prowind via info@windparkdelutte.nl. De NRD zal naar verwachting in het voorjaar van 2023 ter inzage gelegd worden. In die periode kunt u ook reageren op de NRD.

Wilt u op de hoogte blijven?
We kunnen ons voorstellen dat u op de hoogte gehouden wilt worden van het project. Prowind verstuurt daarvoor een nieuwsbrief. Om deze te ontvangen kunt u een e-mail sturen naar: info@windparkdelutte.nl. Daarnaast kunt u op de projectwebsite (www.windparkdelutte) de meest actuele informatie en planning vinden.

Tot slot  
Ook na 8 december blijven we met elkaar in gesprek. Schroom niet om contact met ons op te nemen bij vragen en/of zorgen. 
 
Met vriendelijke groet,
Mart oude Egbrink
Coordinator en projectleider windenergie
Provincie Overijssel | Postbus 10078 | 8000 GB Zwolle


------------------------------------------------------------------------

Verslagje bijeenkomst Windproject De Lutte

De organisatie was rommelig te noemen. We dachten algemene informatie te krijgen waarbij we vragen konden stellen in de openbaarheid, maar dat bleek niet het geval en we verder verwezen naar de diverse tafels waar we informatie konden ophalen. Daar waren we niet gelukkig mee en we zijn als afvaardiging van Burgerforum toen bewust blijven zitten en hebben om antwoorden gevraagd. Uiteindelijk van Tijs de Bree (provincie Overijssel) en ging bij ons en een aantal aanwonenden zitten om in gesprek te gaan.
Het was door alle rumoer heel slecht te verstaan, dus we kunnen delen van de antwoorden hebben gemist. Daarom hebben we alle vragen ook opnieuw schriftelijk gesteld.

Aan het begin van het gesprek hebben we ons ongenoegen geuit over de organisatie die avond en gezegd dat dit wel een heel verkeerd begin was en je zo de mensen zeker in de gordijnen krijgt.

Onderstaand de reactie van de provincie op de daarna gestelde vragen:
 • MER – geen duidelijk antwoord gekregen. Inge Oort (die samen met Sandra Olde Bolhaar indertijd naar Zwolle is geweest naar de bijeenkomst over de MER) vroeg hoe ze dit nu gaan oppakken. Het antwoord bleef vaag en was dat ze dit belangrijk vonden, maar hoe en wat werd niet duidelijk.
 • De onderzoeken die nog lopen worden afgewacht.
 • We hebben gewezen op de PPE en de voorwaarden die daarin staan met betrekking tot 50% lokaal eigendom. Dat klopt werd gezegd, maar toen gevraagd werd of dit dan was over de totale investering, vreemd vermogen of eigen vermogen, kwam het wat aarzelende antwoord dat dit het eigen vermogen zou zijn. Daarom de vraag opnieuw.
 • Op de vervolgvraag wat er dan gebeurt als dit niet gehaald wordt en of ze zich dan houden aan wat in de PPE staat, antwoordde de provincie dat dit een harde voorwaarde is en het niet doorgaat als dit niet gehaald wordt.
 • Ook is door ons aangehaald de in de PPE gestelde burgerinbreng en vooral het belang van de omgevingsadviesraad. Daarop kwam hetzelfde antwoord, nl dat ze zich uiteraard hielden aan de PPE en dat ze dit niet voor niets hadden gemaakt. Hoe exact die omgevingsadviesraad ingevuld gaat worden kon de provincie echter nog niet zeggen.
 • Omdat de provincie aangaf nog maar aan het begin van het proces te staan hebben we aangegeven dat dan in feite ook een preferendum nog aan de orde kan zijn. Dat zat, aldus het antwoord (wat te verwachten was)  niet in de procedure. Hoe de participatie gaat is ook zaak van ProWind.
Volgende vragen zijn (opnieuw) uitgegaan:

Provincie Overijssel (I.Wolters)
Prowind (R. Koster)
Natuur en Milieu (L. Broere)

Losser, 13 december 2022  lth/hs

Betreft: Informatiebijeenkomst windproject De Lutte 8 december a.s.

Mijne Dames, Heren,

Ten aanzien van de informatiebijeenkomst windproject De Lutte op 8 december hebben we een aantal vragen in kleine setting kunnen stellen, maar willen we hierbij de nog openstaande of deels openstaande vragen alsnog schriftelijk indienen.
Wij sturen deze vragen zowel naar de provincie Overijssel, als naar ProwWind als naar Natuur en Milieu.

50% lokaal eigendom
Het streven is 50% lokaal eigendom. We hebben die vraag tijdens de bijeenkomst de 8ste december gesteld en het antwoord van Thijs de Bree was dat die 50% lokaal eigendom een harde eis was. Wordt hieraan niet tegemoet gekomen, dan gaat het project NIET door liet hij ons weten. Vraag: Graag een bevestiging hiervan plus tevens antwoord op de vraag waarvan 50% (totale investering, vreemd vermogen, eigen vermogen?).

Lusten naast lasten
Wat deelname in lokaal eigendom betreft zal niet iedereen mee kunnen of willen doen.
Vraag: Hoe kan geregeld worden dat alle inwoners voordeel hebben van dit windproject?
 
Participatie
Uit het Provinciaal Programma Energiestrategie (PPE).
Wij citeren: Projectparticipatie is ook relevant vanwege onze rol als bevoegd gezag bij windprojecten. Als de Omgevingswet in werking treedt, zijn wij verantwoordelijk voor de invulling van participatie (bij optreden als bevoegd gezag).
De wettelijke minimale eisen voor projectparticipatie (conform Artikel 5.3 Omgevingsbesluit) zijn: - Wie worden betrokken? - Waarover worden zij betrokken? - Wanneer worden zij betrokken? - Wat is de rol van het bevoegd gezag en de initiatiefnemer bij het betrekken van deze partijen? - Waar is aanvullende informatie beschikbaar? Aanvullend op de afspraken in de RES willen we bij projectparticipatie in ieder geval het volgende terugzien bij grootschalige windprojecten ook als wij onze bevoegdheid overdragen aan gemeenten:
- Optimale participatie van de omgeving.
De initiatiefnemer stelt hiertoe een participatieplan op en heeft een inspanningsverplichting. Daarbij dient in ieder geval antwoord te worden gegeven aan de wettelijke vereisten zoals hierboven; - Als onderdeel van projectparticipatie willen wij (bij voorkeur) dat er een omgevingsadviesraad (OAR) wordt ingesteld waarin alle belanghebbende partijen deelnemen.


Vraag: Wordt die OAR als harde voorwaarde gesteld?

De resultaten van het participatieproces worden opgenomen in een omgevingsovereenkomst. Waar nodig werken we nadere kaders voor toepassing van de OAR uit; - Voorafgaand aan de beoordeling (vergunningverlening) is inzicht nodig in de punten waarover wel/niet overeenstemming bereikt is met de omgeving en wat de argumenten hiertoe zijn(omgevingsovereenkomst). De mate van participatie en de resultaten hiervan wegen we mee in de vergunningverlening.
Einde citaat.
Vraag: Houdt de provincie hier aan vast? Dus als de initiatiefnemer hier niet of maar deels aan voldoet, hoe weegt u dit dan mee? Wanneer vindt u participatie voldoende en wanneer niet?
Vraag: Is een draagvlakonderzoek een van de instrumenten die gebruikt gaat worden?

Participatieplan i.r.t. MER
Hierin ook als onderdeel opgenomen de noodzakelijke milieueffectrapportage (MER) waarin de milieueffecten van het project worden onderzocht. Deze vraag hebben wij tijdens de bijeenkomst ook gesteld, maar helemaal duidelijk is dat nog niet geworden.
Vraag: Hoe ziet het tijdpad wat de MER betreft er uit? Wanneer wordt hiermee begonnen. Wie laat de MER opstellen, de provincie of ProWind? En wie gaat die MER dan uitvoeren? Wordt bij deze MER van maatwerk uitgegaan of van standaarden?

Lopende onderzoeken/recente ontwikkelingen / diversen
Vraag: Er lopen nog onderzoeken. Worden de resultaten hiervan, bijvoorbeeld ten aanzien van afstandsnormen, gezondheidsrisico’s, ecologisch onderzoek eerst afgewacht? En voor zover die er zijn, wat waren de resultaten.
Vraag: Is het bij de provincie en Natuur en Milieu bekend dat bij sloop van windmolens de betonnen poer weliswaar tot 2/3 meter onder het maaiveld weggehaald wordt, maar de rest ( de palen zitten tot 15-20 meter diepte ) in de grond blijft zitten en vinden zij dit niet een onacceptabele ingreep op natuur en milieu?
Vraag: De Raad van State heeft de bouwvrijstelling van tafel geveegd (Porthos project). Dat zal dus ook gevolgen hebben voor dit windproject. Hoe anticipeert u hier op?
Vraag: Is het radarverstoringsonderzoek inmiddels afgerond en wat is het resultaat?

Tot zover ons verzoek en vragen.

In afwachting van uw antwoord, tekenen wij met vriendelijke groeten,

Fractie Burgerforum,
Harold Sligman, fractievoorzitter

Opsteller brief: Lies ter Haar 
Share our website