wijzigingsvoorstel verlaging kosten gehandicaptenparkeerkaart

  • Home
  • Nieuws
  • wijzigingsvoorstel verlaging kosten gehandicaptenparkeerkaart
AMENDEMENT
Onderwerp: Belastingverordeningen 2021:
Leges Gehandicaptenparkeerkaart
 
1. Wijzigt de Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021 als volgt :
Hoofdstuk 18         Verkeer en vervoer
                   
1.18             Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
1.18.3          tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart             € 77,40
en voor verlenging van een gehandicapten waarvoor geen
medische keuring noodzakelijk                                                   € 37,70
 
2. Dekking voor 2021 uit Structureel saldo financieel perspectief voor 2021 en in 2021 te betrekken bij de vaststelling van de legestarieven voor 2022.                
 
Toelichting

Uitgangspunt bij het bepalen van de legestarieven is kostendekkendheid. Niet op individueel niveau maar op totaal basis. De totale kosten samenhangende met de verschillende dienstverleningen moeten kostendekkend zijn. Op onderdelen kan hiervan afgeweken worden, maar dit moet dan gecompenseerd worden door het verhogen van andere tarieven.
Bij een eerder voorgestelde verhoging die niet is doorgegaan werd naast kostendekkendheid door het college ook het ”in lijn te brengen met de tarieven van andere Twentse gemeenten” als argument aangedragen.
In vergelijking met andere gemeenten wordt door Losser een hoog bedrag gevraagd voor de verlening van een gehandicaptenparkeerkaart. Elke gemeente maakt daarin een eigen afweging. Voorgesteld wordt de leges te verlagen met      € 10,-- van 87,40 naar 77,40 euro en bij verlenging zonder medische keuring een tarief van € 37,70 te hanteren. Dit kan in 2021 gedekt worden het Structureel begrotingssaldo. Voor 2022 wordt dit nadeel binnen de kostendekkendheid meegenomen bij de vaststelling van overige legestarieven. Het gaat om rond de 100 aanvragen per jaar, een bedrag van € 1.000 tot € 4.000 (afhankelijk van de verdeling nieuwe aanvragen of aanvraag verlenging zonder medische keuring).
Share our website