Vragen over het buitengebied

College van Burgemeester en wethouders
Raadhuisplein 1
Losser

Losser, 17 april 2023

Brf: art.39 regl. orde raad

Betreft: Participeren doen we samen

Geachte leden van het college,

Wij staan met zijn allen voor grote uitdagingen, met name ook in het buitengebied.

De uitwerking van het klimaatakkoord op het gebied van stikstof, maar zeker ook op het gebied van water en de KRW (Kader Richtlijn Water), zorgt voor veel onrust en onzekerheid. Dat merken wij ook in gesprekken met onze boeren. Hun grondhouding is positief, maar de onzekerheid maakt dat toekomstplannen op losse schroeven komen te staan, investeringen worden uitgesteld en het toekomstperspectief omgeven is met vraagtekens.

Als de uitgangspunten t.a.v. stikstof en de uitwerking van de KRW blijven staan zal dit voor de boeren in onze gemeente verstrekkende gevolgen hebben. {Bij de KRW gaat het om maatregelen als extensivering van landbouwbedrijven, het vernatten van (veen)weidegebieden en het inrichten van beekdalen met maximaal 250 meter brede stroken grond die worden omgezet in natuur of extensief beheerd grasland}.

De laatste provinciale verkiezingen hebben weliswaar een verschuiving laten zien, maar hoe dit in de praktijk uit zal pakken is nog onduidelijk.
Uit gesprekken met ondernemers/boeren is duidelijk geworden dat de frustratie vooral gaat over het gevoel dat er óver hen gepraat wordt en niet mét hen. Dat beslissingen over hun hoofd heen genomen worden, terwijl ze daar wel rechtstreeks door getroffen worden.

Er is gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak (voor ons Noord Oost Twente) samen met gemeenten, waterschappen, natuurbeheerders, landbouw- en andere belangenorganisaties om lokale kennis en kunde bijeen te brengen en samen op zoek te gaan naar oplossingen die passen bij het gebied.

Burgerforum vindt dat wij hierin -zowel als gemeente, maar ook als gemeenteraad- nadrukkelijk ook onze rol moeten pakken.
Wij hebben i.r.t. deze ontwikkelingen volgende vragen: 
  1. Welke rol speelt het college momenteel in de gebiedstafel Overijssel en wat is de inbreng tot dusverre geweest?
  2. Is geïnventariseerd hoeveel boeren in onze gemeente vrijwillig willen stoppen?
  3. In hoeverre is er geïnventariseerd hoeveel boeren er mogelijkerwijs beperkt worden door de KRW-richtlijnen?

  1. Voor Burgerforum is in dialoog blijven met inwoners en stakeholders in het buitengebied van groot belang. Daarom zijn wij benieuwd naar welke overlegvormen er zijn en welke resultaten er worden bereikt in deze overleggen.
  2. Zijn er inmiddels gesprekken gestart met ondernemers, boeren en andere betrokkenen in het buitengebied om te komen tot een visie buitengebied en welke status hebben deze gesprekken?
  3. In hoeverre pakt de gemeente het KRW dossier en andere onderwerpen die ons buitengebied betreffen regionaal op en welke resultaten worden er in deze samenwerking gerealiseerd?
Betreffende projecten en plannen die in het buitengebied landen: Burgerforum staat voor een open dialoog met de inwoners en vindt dat de overheid moet toezien op eerlijke verwachtingsmanagement aan de voorkant. Daarom stelt de fractie ook de volgende vragen aan het college:
7) Afgesproken is dat er een nieuw participatiebeleid gaat komen. Maar hoe gaan we dit in de tussenliggende periode vorm geven? In hoeverre worden inwoners, stakeholders, (agrarische) ondernemers in het buitengebied betrokken bij projecten en plannen die moeten landen in het buitengebied?


In afwachting van uw antwoord, tekenen wij met vriendelijke groeten,

Fractie Burgerforum,
Harold Sligman, fractievoorzitter


 
Share our website