Nieuws

Vragen over de begroting


BURGERFORUM Vragen over begroting
Commissie 25 oktober 2016

Mantelzorg
T.a.v. het mantelzorg compliment dat met 25% korting vanuit het rijk naar de gemeente is overgeheveld.
Wat gebeurt er met deze niet geoormerkte gelden?
Zouden we niet deels deze gelden beschikbaar kunnen stellen om mensen uit te nodigen het mantelzorg compliment aan te vragen. Een bijkomend voordeel is dat we een groep mensen in beeld krijgen die straks betaalbare zorg vanuit de gemeente krijgen.
Wellicht kunnen we op deze wijze aan de voorkant meer doen om duurdere zorg later te voorkomen.
Antwoord: Komt schriftelijk

Gezonde leefstijl
Als we vinden dat we onze burgers hierin moeten stimuleren. Moeten we wel oppassen dat we het de diverse sportclubs niet te moeilijk maken door alles weg te bezuinigen. Als je iets afbreekt duurt het weer extra lang om het weer op niveau te brengen.
Antwoord: Het college wil gericht gaan stimuleren. Dit hangt ook samen met het subsidiebeleid.

Aandacht voor de kernen
Dit is natuurlijk prachtig, maar laten we er ook voor zorgen dat we het tijdsplan aanhouden. We moeten dit niet weer naar achter schuiven en dat geldt voor alle plannen. In de Lutte bijvoorbeeld zijn we hier al ruim 20 jaar mee zoet gehouden.
Antwoord: Donderdag is een bijeenkomst in De Lutte en dat is een voorbeeld hoe er nu mee omgegaan wordt. De inbreng daar is input voor de uitwerking. Medio 2017 gaan in De Lutte ook concreet dingen gebeuren (wel gefaseerd), zoals ook in het centrum van Losser. Er komen dus activiteiten op diverse plekken.

Nieuwe sporthal
Is de nieuwe sporthal al een feit of hebben wij als raad hier nog iets over te zeggen? Het laatste bericht was dat dit op de huidige locatie blijft. Maar is dit echt de meest geschikte locatie en is een plek op de sportvelden nu compleet buiten beeld? Want op zich zou dat mooier zijn. Kan niet beter nog een poging gedaan worden en even de zaak nog op “hold” gezet worden. Het gaat toch om 3,2 miljoen en dan wil je ook voor de beste oplossing gaan.
Antwoord: Dit is een tijdje geleden ook aan de orde geweest en toen is het proces geschetst zoals het verlopen is en waarom het op de sportvelden niet gelukt is. Status nu van de nieuwe sporthal is dat een onafhankelijk bureau bezig is met de behoeften te peilen om een totaalbeeld te krijgen. Uiteindelijk komt het college hier mee terug in de raad, ook met de info en argumenten en dan kan de raad hier iets van vinden.

Leegkomende gebouwen Cluster, bibliotheek en muziekschool
Wat gaat daar mee gebeuren?
De muziekschool komt weliswaar bij het Twents Carmel, op zich een mooie oplossing, maar dan zitten we wel zonder professionele grote zaal voor uitvoeringen en dans/ballet (bijvoorbeeld Rommelpot en dansschool Kolmschot). Dat is toch een teruggang van voorzieningen. Hoe voorzien we daar in?
Antwoord: Wat daar mee gaat gebeuren is vooral een zaak van de stichting Fundament zelf. Er zijn nog geen concrete plannen. Dit is ook iets wat met de andere ontwikkelingen meegenomen moet worden.

Invulling gemeentehuis
Zijn er nog nieuwe huurders gevonden?
Verdere was er afgesproken dat de inwoners middels een prijsvraag konden meedenken over een nieuwe naam. Wanneer gaat u dit doen?
Antwoord: Er is nog met 3 partijen gesproken, het consultatiebureau, een commerciële en een semi-overheidsinstelling.
De prijsvraag komt tijdens de bouw en in overleg met de partners.

Publieksdienstverlening
Er is een bezuiniging gerealiseerd op Publieksdienstverlening (€ 11.000) Wij hebben al aangegeven hier niet gelukkig mee te zijn, maar wilden de evaluatie afwachten. Is deze al geweest? We hebben ook gevraagd om bepaalde service en diensten in bijvoorbeeld de Kulturhusen Overdinkel en De Lutte aan te bieden. Dit zou nog verder onderzocht worden. Hoe staat het hier mee?
Antwoord: Evaluatie komt eind van het jaar. Er zijn echter weinig klachten. Incidenteel zal er wat mis gaan, maar het beeld in totaal is dat het afsprakensysteem werkt. In december en januari, wanneer er vaak extra drukte is wat documentenvervanging betreft, worden de openingstijden ook verruimd. Ook komt er een proef met thuisbezorging van reisdocumenten. Het aanbieden van diensten in de het Dorpshoes De Lutte en Trefhuus in Overdinkel is nog onderwerp van gesprek.

Afvalinzameling
{We hebben moeite met de tariefverhoging. Er is al een derde container gekomen en daarméé én met het inzamelschema is niet iedereen gelukkig. Men wil best meewerken aan het milieu, maar als het dan ook nog duurder wordt vinden wij dat wel een verkeerd signaal. Wij zijn voorstander om dit niet te doen, wat zou het effect hiervan zijn?}
Onlangs was op TV een programma waarin gezegd werd dat de inzameling van plastic eigen niets toevoegde en de opbrengst heel gering vanwege het feit dat veel alsnog achteraf gescheiden moest worden of gewoon werd verbrand. Hoe staat het met de extra opbrengsten van de oranje bak?
Antwoord: Het afvallen van plastic afvallen bestaat inderdaad nog uit verschillende fracties die uitgezocht moeten worden. Maar het is goedkoper dan scheiden vooraf, plus we krijgen er nog een “netvang vergoeding” voor, al loopt deze op termijn wel af.
Ook besparen we hiermee verbrandingskosten. Het aangeleverde afval uit de oranje container groeit sterk, dus het slaat wel aan.
Wat de tariefverhoging betreft, die komt voort uit het feit dat de raad indertijd besloten heeft dat er een buffer van 500.000 euro moet zijn. Als we niet verhogen komen we onder die buffer te zitten. Hoe dit bedrag van 500.000 euro tot stand is gekomen en wat de onderbouwing hiervan is, is niet duidelijk. De raad kan hier van afwijken, maar wel moet in het oog gehouden worden dat er de komende jaren wel een buffer moet blijven. O.a. voor invoering van een nieuw systeem waar aan gewerkt wordt (diverse mogelijkheden) en wat nog aan de raad zal worden voorgelegd. Daar zullen dan keuzes gemaakt moeten worden.

Lokale lasten
Er zou een apart tarief gaan gelden voor eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. Dat zien we niet direct terug in de begroting. Wordt dit in de legesverordening mee genomen?
Antwoord: De wethouder heeft niet begrepen dat dit inderdaad toegezegd is. Wel komt (januari) een nieuw afvalbeleid, waarbij dit ook meegenomen zal worden.

Vergunningsverlening t.a.v evenementen
Daar zijn nogal wat klachten over. Het begint voor vrijwilligers haast ondoenlijk te worden om iets te organiseren en daarmee dreigen evenementen te gaan verdwijnen. We hebben met een afvaardiging van de schuttersverenigingen gesproken en die hebben een aantal zaken aangehaald die vrij gemakkelijk door te voeren zijn volgens ons. Verder werden Oldenzaal en Enschede genoemd als voorbeelden waar het veel gemakkelijker zou gaan. Gaat u hiermee aan de slag? (er worden door Burgerforum voorbeelden genoemd van een aantal zaken ter verbetering)
Antwoord: De burgemeester antwoordt n.a.v. de voorbeelden, dat dit nu wel erg in het bedrijfsmatige getrokken wordt. Er wordt wel aan gewerkt. Het is zaak dat de betreffende verenigingen de kritiek dan ook zelf aanleveren. Soms levert men ook niet alles in en ontbreekt wat, wat dan inderdaad nog aangeleverd moet worden Het evenementenbeleid komt binnenkort weer aan de orde en daarin zal een en ander veranderen, maar bepaalde veiligheidseisen zullen altijd blijven.

Openbaar vervoer tussen de kerkdorpen
Hoe zit het met de busverbinding en met vervoersmogelijkheden tussen Losser en De Lutte en richting Duitsland?
Antwoord: Dit wordt in regioverband opgepakt. Ook is men in gesprek met de oosterburen. Er komen wel wat praktische problemen bij kijken, maar er wordt dus in regionaal verband (met budget van 50.000 euro van de regio) naar gekeken.

Hondenbelasting
Er is een startnotitie gemaakt, maar nu ook zaak eerste maatregelen te nemen. Wij denken daarbij aan uitlaatvelden en extra vuilnisbakken, op zijn minst om te beginnen op een aantal plekken waar heel veel overlast is van hondenpoep.
Staat er al iets concreets gepland?
Antwoord: Nog niet, maar men is bezig met de uitwerking van het beleidsplan en begin volgend jaar komt dit in de raad en dan worden ook concrete acties vastgelegd.

Stageplekken
Zou de gemeente een voorbeeldfunctie kunnen zijn bij b.v. werkstages van inburgeraars om hun zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie te kunnen versnellen?
Geeft de gemeente hier het goede voorbeeld door zelf ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een stageplek te geven?
Antwoord: De gemeente is al bezig in algemene zin hoe ze mensen kan activeren. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook vergunninghouders. Denk aan het werken in de wijk, maar nu ook bij activiteiten digitalisering (op het gemeentehuis zelf).

Onderhoud Kapitaalgoederen
Ook hier geldt, net zoals bij de “verbonden partijen” dat er een goed rekenrapport ligt. Worden adviezen en aanbevelingen daaruit meegenomen?

Zijn er nog meer kapitaalgoederen af te stoten waar wij financieel gezien veel last van hebben ?
Antwoord: Men is bezig dit goed te inventariseren en te kijken wat we willen houden, verkopen of eventueel slopen. Komt in 2017 aan de orde.

Gladheidsbestrijding
Betrek de burger ook bij gladheid bestrijding. Bepaalde plekken wil de burger ook wel zelf bijhouden als we bijvoorbeeld het zout gratis verstrekken
Antwoord: Dit is bij het gladheidsbestrijdingsplan ook aan de orde geweest. De gemeente ziet daar niets in en het vraagt ook extra capaciteit.

Fietspaden
Laten we er voor zorgen dat er eindelijk een fietspad centrum de Lutte lutterzand aangelegd gaat worden. We moeten niet telkens aangeven dat we er mee bezig gaan en dan verder niets doen.
Antwoord: Er is nog weinig concreets te melden. Het gaat hier om heel veel verschillende grondeigenaren en dat maakt het best lastig.

Onkruidbestrijding
In 2017 zal de onkruidbestrijding op verharding verder geoptimaliseerd worden om de
onkruidgroei op klinkerwegen en paden efficiënter tegen te gaan. Sinds 2016 worden dus geen chemische bestrijdingsmiddelen meer toegepast, maar worden de planten verschroeid met een hete lucht machine, Is dat het enige alternatief?
Antwoord: Er is naar alternatieven gekeken, maar uiteindelijk is dit als beste er uit gekomen.

Twentebedrijf
Hoe staat het hier mee?
Antwoord: Hier is donderdag een bijeenkomst over en daarna zal commissie/raad zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden.

Reserve huishoudelijk toelage
In het collegebesluit van 18 augustus 2015 is besloten om in de maand december te
evalueren hoeveel dienstcheques er in het tweede half jaar voor de huishoudelijke hulp zijn afgenomen en hoeveel van het budget is gebruikt, Dit heeft er toe geleid dat de doelgroep huishoudelijke toelage is uitgebreid. Om de te verwachten kosten te kunnen dekken is bij de resultaatbestemming 2015 besloten hiervoor € 139.500 te reserveren.
Hoe loopt dit nu?
Antwoord: Zoals in de stukken staat is een deel gebruikt en een deel staat nog open

Reserve frictiekosten - sociaal domein
Bij de implementatie en uitvoering van de nieuwe taken in het Sociaal Domein, wordt
gaandeweg duidelijk dat het naar alle waarschijnlijkheid niet voor alle medewerkers
haalbaar is om aan de daarbij behorende eisen (kennis en vaardigheden) te voldoen.
Dit leidt tot frictiekosten waarvoor een bedrag van € 500.000 wordt gereserveerd.
Is al meer bekend over hoeveel mensen dit gaat?
Antwoord: Daar kan men de komende 2 jaar pas goed een beeld van geven. Er is nl. sprake van tewerkstellingstrajecten, re-integratietrajecten.


Share our website