Vragen over Centrumregeling Enschede - Losser

  • Home
  • Nieuws
  • Vragen over Centrumregeling Enschede - Losser

Commissie samenleving  25.1.2011                  Voorstel Centrumregeling

1) Waarom is in de raadsinformatie van 14 december niet gemeld dat het om een negatief advies van de OR ging? Wat kunnen de gevolgen zijn, kan de OR nu nog een procedure aanspannen?
De OR gaf de 16e een negatief onder voorwaarden. Daarop heeft de OR geadviseerd en die gaan daar in mee .

2) Dienstverleningshandvest ontbreekt nog: Maar daarin wordt wel nadere uitwerking gegeven wat betreft uitvoeringskaders, kwaliteitseisen, verdeelsleutel en de wijze waarop Losser een financi�le bijdrage levert in de kosten die Enschede maakt voor de uitvoering, de informatieplicht en verantwoordingsplicht, de verplichtingen tussen de colleges en over het niet nakomen van verplichtingen en de gevolgen die hieraan verbonden worden. Dus heel belangrijke zaken die we als raad toch tijdig moeten weten;  Waarom hebben we dat nog niet gekregen?

Datzelfde geldt voor de mandaatregeling! Wanneer krijgen we die?

Want als je kijkt naar de centrumregeling, Art 1, begripsbepaling, onder f, medewerkers: alles vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de gemeente Enschede!! Oftewel Losser is haar invloed kwijt. Invloed nu alleen nog uit te oefenen door een goede mandaatregeling en dienstverleningshandvest op te zetten.
Antwoord: Het dienstverleningshandvest komt de eerste volle week van februari.
3) Waarom staat in het voorstel bij de �aanleiding�  en bij �overwegingen� in de Centrumregeling niet als argument dat deze samenvoeging vooral voortkomt uit noodzakelijke bezuinigingen en niet alleen de borging van kwaliteit en continu�teit. Maar met name de financi�le situatie van Losser is vanaf het begin van het samenwerkingstraject als argument genoemd om nu juist met Enschede in zee te gaan, omdat het allemaal erg snel moest gaan om opnieuw preventief toezicht te voorkomen.
Antwoord: In het rapport Meier dat samen met de raad is opgesteld werd de noodzaak tot samenwerking benadrukt. Zowel om de kwaliteit en continuiteit te worden, maar ook om financieel voordeel te halen. Met Enschede was het goed zaken doen en dit kon vrij snel geregeld worden.
4) De stukken lezend, kan opgemerkt worden dat het geen gelijkwaardige partners betreft. Alles wat Losser moet leveren ligt vast, maar van de kant van Enschede zijn er allemaal open einden. Er wordt een voordeel �verwacht� en de doelstelling met betrekking tot kwaliteit en continu�teit �lijkt� gewaarborgd. Allemaal heel vaag. Wat als daar niets van terecht komt, wat voor mogelijkheden hebben we dan als sanctie richting Enschede?
Het college vindt wel dat er sprake is van gelijkwaardige partners
5) En is er iets te zeggen over de kosten van uittreding/opheffing? Want stel dat de regeling niet lekker loopt, dan blijven we dan tot in eeuwigheid aan Enschede gekluisterd. Kunnen we nog iets van een proefperiode inbouwen? 
Als we niet tevreden zijn kunnen we ook weer taken terug trekken. Opheffing zal kosten met zich mee brengen, maar is ook afhankelijk van hoe en wanneer.
6) En bij geschillen worden indien nodig deskundigen ingeschakeld, maar het advies is niet bindend, waarom schakel je dan deskundigen in?
Antwoord: Daar is voor gekozen.
7) Vast staat dat Losser dus alle transitiekosten moet betalen, de extra personeelsfunctionaris en 5,6 miljoen per jaar, waarvan 2,9 miljoen aan personeelskosten en 2,7 miljoen aan overige kosten? Waar staan die overige kosten voor? En voorlopig blijft het personeel of deel van het personeel nog in Losser, hebben we dan niet juist voor een deel dubbele kosten?
Er is niet sprake van dubbele kosten, want we betalen hetzelfde bedrag nu voor die werkzaamheden.

8) We weten helemaal niet zeker of de 1,2 miljoen besparing wel gehaald wordt en wanneer.  Maar we hebben voor dit jaar en de komende jaren al wel besparingen hieruit als voordeel begroot! (2010 € 150.000 � 2011 € 375.000; 2012 en verder €  600.000!). We lopen met de taakstelling op personeel (mei 2009 taakstelling) al achter en je kunt op de klompen aanvoelen, dat we de bezuinigingen voor 2011 en 2012 niet zullen halen. Hoe vangt u dit op?? We zitten dan met grote gaten in de begroting. (Onderzoek van COELO heeft uitgewezen dat voordelen over het algemeen pas na 7 jaar gehaald worden!).

En zegt de provincie dan niet �jullie kunnen de broek niet zelf ophouden, dus je wordt maar onderdeel van Enschede??�.
Of kunnen we dit al ingeboekte voordeel direct aftrekken van onze bijdrage?
 
Het college denkt dat dit voordeel zeker zal worden gehaald, misschien zelfs wel meer.
 

9) Van de transitiekosten zijn alleen nog de kosten van het sociaal plan bekend van € 375.000. De kosten van een extra personeelsadviseur (om de medewerkers uit Losser zo spoedig mogelijk en goed mogelijk in Enschede geplaatst te krijgen) komt daar nog bij, plus incidentele kosten om de overdracht op elkaar afgestemd te krijgen (ICT) en de benodigde aanvullende opleidingskosten. Is er enig zicht op hoe hoog deze kosten zijn en welk bedrag is hiervoor begroot?

 

10) De uitvoering van een aantal bestuurstaken, zoals integrale veiligheid gaat ook over naar Enschede. In de stukken staat te lezen dat dit eigenlijk minder voor de hand ligt, omdat voor de uitvoering veel lokale kennis van Losser nodig is en/of de lokale autonomie nauw luistert! Ziet u hier geen risico�s en hoe wilt u dit goed regelen?
Taken worden nog verder uigewerkt.
11) Gesteld wordt dat de overgang van de bedrijfsvoering ook gevolgen heeft voor de achterblijvende organisatie en het bestuur. Welke dat zijn zou nog nader in beeld gebracht moeten worden. Is dat inmiddels gebeurd? En waaraan moeten we denken bij �het bestuur�?
Antwoord: Een deel blijft en bijvoorbeeld bij ziekte van bijvoorbeeld een eenmanspost is de continuiteit gewaarborgd en kan er inval plaatsvinden, neem bijvoorbeeld het bestuurssecretariaat. Het woord achterblijvende organisatie a.u.b. niet gebruiken, maar 'staande' organisatie.

 

 

 
     
   
Share our website