Vragen / opmerkingen Begroting 2021

BF politieke vragen / opmerkingen / Programmabegroting 2021-2024
Gevolgen van de Coronacrisis zullen groot zijn, niet alleen voor de individuele burger, maar zeker ook voor ondernemers en alle verenigingen en organisaties binnen onze gemeente. Niet alleen sport, maar ook kunst en cultuur.
Bij tegemoetkomingen/vergoedingen is het belangrijk iedereen recht te doen.
Vraag: Hoe gaat het college hiermee om? Wat zijn de argumenten om aan verzoeken wel of niet tegemoet te komen. Toegezegd was dat er in november een tussenrapportage komt over onder andere de financiële impact. Aan het eind van de middag kregen we nog twee raadsinformatiebrieven hierover, maar die hebben we niet zorgvuldig kunnen bekijken.
 
Centrumplannen: BF heeft bij de voorjaarsnota al gezegd dat we er in ieder geval voor moeten zorgen dat de centrumplannen De Lutte, Beuningen Glane doorgaan. Als voor het ontbrekende budget pas bij de voorjaarsnota een voorstel wordt gedaan (en dus pas in de begroting 2022 verwerkt wordt) stagneert dit veel te veel. Wij komen hier bij de raadsvergadering op terug. Het CDA heeft ook al aangegeven hiermee te willen komen, dus dat sluit aan.
 
De Rommelpot heeft onlangs bij ons aangegeven de  stekker er uit te willen trekken. Niet alleen vanwege de gevolgen van Corona, maar ook vanwege het ontbreken van een locatie waar ze kunnen optreden en de enorme huurverhoging van de oefen- en opslaglocatie in de vml school De Marke. De nieuwe eigenaar van het pand (Columbus) doet blijkbaar niet aan tegemoetkoming vanwege Corona. Een huur van bijna 7.000 euro per jaar per 1 november dit jaar is voor De Rommelpot niet op te brengen. De locatie die eerder van de gemeente voor 600 euro per jaar werd gehuurd (300 euro huur en 300 euro voor energie) met een huurcontract voor onbepaalde tijd is een molensteen geworden. De Rommelpot ging er van uit  dat ze op die locatie konden blijven, vandaar dat ze het ook voor veel geld en energie zelf hebben opgeknapt.
Daarnaast ontbreekt nog steeds een grote zaal waar ze kunnen optreden.
Vragen:  Kan De Rommelpot misschien gebruik maken van de leegstaande school De Basis of wellicht de Aloysiusschool of mogelijk andere locatie voor het oefenen en de opslag van het materiaal als overbrugging totdat er een andere oplossing is?
Wil het college met De Rommelpot in gesprek gaan om gezamenlijk te zoeken naar mogelijkheden deze vereniging (met haar roots 125 jaar geleden) te behouden voor onze Losserse gemeenschap? (motie)
 
Wij zien in de begroting wel de aanpak van alcohol, maar missen die van drugsgebruik. Dit vraagt ook om preventieve aanpak. Eerder noemden wij al het gebruik van lachgas, maar er zijn nu vooral grote zorgen om het toenemende gebruik van de designerdrug 3 MMC het jongste broertje van 4 MCC (bekend als Miauw Miauw of Poesje). Ook hoorden we dat er een relatie ligt met het vuurwerk dat regelmatig afgestoken wordt.
Vraag: Waarom is dat niet opgenomen? Wie heeft de regie hierop en wat gaan we daar aan doen?  Daarbij denken we bijvoorbeeld aan kennisverwerving van de betrokken afdeling over alle middelen die er zijn, maar ook voorlichting hierover bij de hoogste klassen lagere scholen en onderbouw voortgezet onderwijs. En dan voorlichting voor zowel de jongeren als de ouders.
Is er genoeg capaciteit om dit aan te pakken/op te pakken? Kunnen we hierbij ook een beroep doen op de handhavers van Enschede?
 
Energievisie NOT wordt in 2021 vastgesteld / op weg naar een aardgasloze gemeente.
De Wijk-uitvoeringsplannen (WUP's) Beuningen en Losser- West zijn als eerste aan de orde. Inwoners en de Raad zijn door middel van een uitgebreid participatie proces betrokken bij de totstandkoming van deze WUP’s is te lezen in de begroting?
Vraag: Waarom spreekt de wethouder van een uitgebreid participatieproces? Wat nu gebeurt aan burgerinbreng kun je toch geen uitgebreid participatieproces noemen?
En waarom zijn wij, onze buurgemeenten en omwonenden niet vooraf geïnformeerd over de pilot grensoverschrijdende mogelijkheden die gekoppeld is aan de realisatie van windmolens in het nationaal landschap? Eerder vroegen wij om welke locaties het mogelijk zou gaan en daar is nooit antwoord op gekomen.
 
Bij de kosten voor afvalverwerking en inzameling wordt rekening gehouden met een daling van de kosten (€ 196.000). Maar ook staat er dat er rekening is gehouden met een lagere bijdrage van Nedvang BV vanwege het vervuilde PMD.
Vraag: Hoe realistisch zijn die financiële aannames nu duidelijk is dat hele ladingen PMD afgekeurd worden en gewoon in de verbrandingsoven terecht komen?
De oranje containers worden nu nagekeken en als er wat  verkeerds inzit geweigerd. Veel mensen weten dan niet eens wat ze verkeerd hebben gedaan. Bovendien kan ook iemand anders spullen in je container gooien, waar jij vervolgens voor bestraft wordt. Vindt de wethouder dit niet een verkeerd signaal richting onze inwoners die vaak toch hun best doen om goed te scheiden?
En is dit niet een reden des te meer om aan nascheiding te denken?
Het college gaat nog kijken naar een mogelijk verlaging van de afvalstoffenheffing. Dat is in onze ogen ook nodig. Wij zijn benieuwd.
 
Risico’s / Schadeclaims: We lezen in de begroting dat we mogelijk nog een schadeclaim kunnen krijgen van ten Brinke ten gevolge van het stoppen van de onderhandelingen over de herontwikkeling van de Aloysiuslocatie.
Vraag: Volgens de wethouder was er toch geen sprake van enig risico. Waarom is het dan toch nog steeds opgenomen als risico?
 
Verbinding van de Ambachtstraat naar het Luttermolenveld is geprojecteerd tussen eiken. Om de eiken te kunnen sparen zijn extra maatregelen nodig die ca. 75.000 euro kosten. En dan nog zijn er grote vraagtekens of de bomen dan niet alsnog zullen sneuvelen.
Vraag: Waarom is dan toch niet gekozen voor een ander traject meer richting autobaan? Het argument daar tégen was onder meer dat dit duurder zou zijn. En waarom is de houtwal (2018) tussen de bestaande wijk (het Haerpad) en het Luttermolen, (rechts van het fietspad) -onnodig en naar wij begrepen hebben zonder vergunning- gerooid.
 
Per 1 januari 2021 wordt gezamenlijk met provincie en regio gemeenten een nieuwe woonagenda Twente 2021 - 2024 opgesteld
Vraag: worden we -kijkend naar deze verplichte regionale afstemming- als gemeente niet in onze mogelijkheden beknot?    
 
De stichting Gilde vervult op gebied van duurzaamheid, maar ook op maatschappelijk gebied een belangrijke taak. De locatie zal moeten worden aangepast en daarbij loopt de stichting tegen problemen aan. Er zijn inmiddels hierover gesprekken met de gemeente geweest.
Vraag: Is een oplossing in zicht of moeten wij als raad qua budgettoekenning nog een amendement indienen?  (motie)
 
De kortingsregeling (meedoentoeslag) van maximaal 250 euro zit al jarenlang  (verordening van 2015) op hetzelfde bedrag, maar alles wordt duurder. Wij stellen voor dit te indexeren met ingang van volgend jaar met 2%. Datzelfde geldt voor de langdurigheidstoeslag. (zou resp. 300 euro en 1000 euro extra kosten). Overigens vinden wij het ook belangrijk dat alle informatie over deze regelingen (ook de beleids-/uitvoeringsregels) gemakkelijk op de website te vinden zijn én in eenvoudige taal. DISCUSSIEPUNT  (motie)
 
Lokale lasten: N.a.v. de beantwoording over onze vraag dat Losser qua hoogte van de heffing OZB, riool- en reinigingsheffing boven het landelijk gemiddelde ligt en daarom wordt aangemerkt als “hoog risico” de vraag waarom er niet wat aan wordt gedaan dit hoge risico te verminderen? (dus de heffingen naar beneden bij te stellen).
Share our website