Vragen en antwoorden Hogeboekelweg

Onderwerp: FW:  Antwoord op vragen fractie BF aangaande de Hoge Boekelweg
 
Geacht College,
 
De fractie van Burgerforum is bijzonder ongelukkig over de wijze waarop de motie Hogeboekelweg is vertaald en het resultaat dat nu voorligt wat de herinrichting van deze weg betreft. Gebleken is dat de raad daar qua besluitvorming geen enkele rol meer in heeft, maar toch blijven we met de vraag zitten waarom dit persé op deze wijze gestalte moet krijgen. Omwonenden hebben aangegeven liever een andere inrichting te zien en verkeerstechnisch onderzoek heeft aangetoond dat deze weg helemaal niet zo veel door fietsers gebruikt wordt.
 
Wij hebben daarom volgende vraag:
 
  1. Welke motivering ligt ten grondslag aan de besluitvorming, waarbij in het bijzonder wordt aangegeven welke wetsartikelen van toepassing zijn.
 
Met vriendelijke groeten,
Fractie Burgerforum,
 
Lies ter Haar, fractievoorzitter
 
 
Antwoord:
 
Proces:
In de raadsvergadering van 13 november 2018, bij de vaststelling van de Programma begroting 2019-2020, is unaniem de motie “Fietsverbinding naar Enschede” aangenomen. Hierbij heeft u ons opgedragen samen met gemeente Enschede te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn de Hoge Boekelweg veiliger te maken voor fietsverkeer van en naar Enschede.
 
Er is en wordt invulling gegeven aan de motie, waarbij u tussentijds regelmatig middels raadsinformatiebrieven (volledigheidshalve bijgevoegd in deze mail) op de hoogte bent gesteld van de voortgang. Een korte samenvatting:
  • In de raadsinformatiebrief d.d. 07-02-2019 is gemeld dat invulling wordt gegeven aan de motie door o.a. de opdrachtverlening aan een gespecialiseerd bureau inzake het uitvoeren van een onderzoek en het opstellen van een verkeerskundig rapport. Hierbij is tevens opdracht gegeven om het onderzoek af te stemmen met de gemeente Enschede, met als doel om samen op te trekken. In de raadsinformatiebrief is u eveneens gevraagd in de eerstvolgende raadsvergadering, indien daartoe aanleiding mocht zijn, vragen te stellen dan wel opmerkingen te maken (over o.a. “voorstaande gang van zaken”). Conform toezegging is de rapportage, na oplevering, aan u verstrekt.
  • In de raadsinformatiebrief d.d. 23-12-2019 is toegelicht welke synergievoordelen er te behalen zijn door (achterstallig) groot onderhoud te combineren met een verkeerskundige wijziging/herinrichting van de Hoge Boekelweg. Hierdoor ontstaan er kansen voor subsidieverwerving waardoor het project ook financieel uitvoerbaar wordt.
  • Tenslotte bent u middels de raadsinformatiebrief d.d. 07-04-2020 geïnformeerd over de verkeerskundige inrichting van de Hoge Boekelweg.
 
 
Inhoudelijke toelichting
Door de gekozen inrichting (waarbij de richtlijnen van het CROW als leidraad gelden) geeft het college invulling aan de door u (unaniem) aangenomen motie om de veiligheid voor de fietser van en naar Enschede te vergroten. 
Het onderzoek van Goudappel Coffeng geeft weliswaar aan dat in de huidige situatie de verhouding motorvoertuigen-fietsers niet dusdanig is dat op basis van intensiteit de inrichting aangepast zou moeten worden in het voordeel van de fietser, maar geeft ook de kanttekening dat de geregistreerde snelheden van het gemotoriseerd verkeer (in de huidige inrichting) leiden tot onveiligheid van de fietser. Door een betere afstemming van vorm, functie en gebruik kan een duurzaam veilige route worden gerealiseerd.
 
Het CROW geeft tevens aan dat juist het wijzigen van de inrichting aanleiding kan geven tot een substantiële wijziging van de verhouding motorvoertuig-fiets, waardoor er een veiligere situatie ontstaat. Dit wordt onderschreven door Provincie Overijssel die dit uitgangspunt heeft opgenomen in de ontwerpaspecten van het Kernnet Fiets -dat geldt als toetsingskader voor subsidieaanvragen-.
 
Gemeente Enschede heeft een vergelijkbare visie op de gewenste inrichting van de Hoge Boekelweg en heeft gemeente Losser zelfs gevraagd om het ontwerp te mogen gebruiken als basis voor de inrichting van de Hoge Boekelweg op Enschedees grondgebied, zodat er een eenduidig beeld ontstaat.
 
Conclusie
Met het project “Hoge Boekelweg”, zoals dat nu is gedefinieerd, wordt invulling gegeven aan meerdere (strategische) beleidsdoelen van de gemeente zoals vastgelegd in o.a. het Coalitieakkoord en verschillende beleidsdocumenten. Voorbeelden hiervan zijn:
  • het bijdragen aan een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is, in casu het ‘op tijd’ uitvoeren van groot onderhoud aan asfaltverhardingen;
  • het coalitieakkoord waarin wordt gesteld dat met investeringen in de openbare ruimte méér wordt beoogd: “waar mogelijk worden onderhoudsgelden voor de openbare ruimte zodanig ingezet dat deze bijdragen aan andere gemeentelijke beleidsdoelstellingen (bijvoorbeeld op het gebied van R&T, verkeer en vervoer en “verbindingen”);
  • het bevorderen van de vrije tijds economie, door het realiseren van weer een schakel in het recreatief routenetwerk;
  • het bevorderen van verkeersveiligheid en gezondheid;
  • duurzaamheidsdoelstellingen van waaruit o.a. wordt ingezet op het bevorderen van gebruik van de fiets voor utilitair fietsverkeer.
 
Al met al past de gekozen inrichting binnen de gestelde kaders, waaronder de kaders die u als Raad heeft gesteld.
 
 
Share our website