Vraag en antwoord Aloysiusschool

ALOYSIUSLOCATIE

Antwoord van het college op onze vragen t.a.v. de Aloysiuslocatie. Eerst de vraag, dan gevolgd door het antwoord van het college.
Beantwoording art. 39 RvO vragen i.v.m. stand van zaken planontwikkeling Aloysiuslocatie

Geachte mevrouw Ter Haar,

Op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde hebt u namens uw fractie bij brief van 26 mei 2018 (ontvangen op 29 mei 2018) een aantal vragen gesteld over de stand van zaken met betrekking tot de planvorming op het perceel “Aloysiuslocatie”.

In uw inleiding merkt u op dat het college van Burgemeester en wethouders heeft ingezet op de herontwikkeling van deze locatie, waarbij de plannen sterk gericht waren/zijn op het afbreken van het bestaande pand en het realiseren van een extra supermarkt. Wij wijzen u er op dat er bij de plannen tot nu toe nimmer sprake is geweest van een extra supermarkt, maar van een verplaatsing van een bestaande supermarkt. Overigens is onze inzet voor herontwikkeling van de Aloysiuslocatie steeds gebaseerd geweest op door de raad vastgesteld beleid (herontwikkeling van de Aloysiuslocatie ten behoeve van centrumdoeleinden), zoals is opgenomen in de ruimtelijke Visie Centrum Losser (2004) en het bestemmingsplan Losser Centrum (2008).
Hieronder treft u de beantwoording van uw vragen aan.

1. Welke plannen zijn tot dusverre bij de gemeente ingediend door welke projectontwikkelaars en wanneer?
Tot dusverre zijn bij de gemeente de volgende plannen ingediend: a. Op 13 februari 2012 is door MVO Projecten (thans Ten Brinke Vastgoedontwikkeling) een eerste schetsplan gepresenteerd en ingediend voor herontwikkeling van de Aloysiuslocatie (i.c.m. een herontwikkeling van de TNT-locatie) ten behoeve van de realisering van een supermarkt; b. Op 12 oktober 2017 is door Bijont (Bijzonder Ontwikkelen) een plan ingediend (i.c.m. een herontwikkeling van de TNT-locatie) voor de verbouw van het voormalige schoolgebouw ten behoeve 8 zogenoemde schoolwoningen.
2. Hoe ziet het financiële plaatje daarbij uit?
Het definitieve financiële plaatje is nog niet bekend.
3. Gaat het hierbij alleen om ontwikkeling van het terrein van de voormalige Aloysiusschool of gaat het om een uitgebreider gebied? En als het om een breder gebied gaat, om welk gebied gaat het dan?
Bij beide plannen gaat het niet alleen om de Aloysiuslocatie maar ook om de herontwikkeling van de voormalige TNT-locatie.
4. Welke wethouder(s) hebben het contact met ten Brinke 
onderhouden?
Respectievelijk de wethouders J. Schuddeboom, J. Weierink en J.F. Hassink hebben de contacten met Ten Brinke onderhouden.
5. Liggen er getekende contracten of zijn er anderszins toezeggingen gedaan richting ten Brinke waarop hij zich zou kunnen beroepen als het plan van de supermarkt niet doorgaat?
Er liggen geen getekende contracten noch zijn er anderszins toezeggingen gedaan richting Ten Brinke waarop hij zich zou kunnen beroepen als het plan van de supermarkt niet doorgaat.
6. Welk proces heeft de wethouder gepland en (deels al doorlopen om te komen tot een goede afweging van de plannen?
Op dit moment worden van de onder 1. genoemde plannen de voordelen en de nadelen in beeld gebracht aan de hand waarvan de gemeenteraad een afgewogen oordeel kan geven over en een keuze kan maken tussen de herontwikkeling van de Aloysiuslocatie ten behoeve van de verplaatsing van een supermarkt, dan wel de verbouw van het voormalige schoolgebouw ten behoeve van 8 woningen.
7. Hoe ziet het vervolgproces er uit?
Een voorstel als bedoeld onder punt 6. zal naar verwachting op 16 oktober 2018 aan de raad worden voorgelegd
8. In hoeverre en wanneer is er overleg gevoerd met de verschillende indieners. Graag ontvangen wij een overzicht per indiener over de gevoerde gesprekken(data) en de aangeleverde informatie (opsomming).
Met de indieners van de onder 1. genoemde plannen zijn diverse (zowel ambtelijk als bestuurlijk) gesprekken gevoerd. Hiertoe verwijzen wij naar de bijlage, waarin een opsomming is gegeven van het tot nu toe gevoerde overleg.
9. Wat zijn de concrete gevolgen van het onlangs opgeleverde milieubeoordelingsrapport slachterij Luijerink voor de ontwikkelingen in het centrum en voor de slachterij/slagerij zelf?
Op basis van het rapport van Windmill d.d. 22 mei 2018 zijn er (ook voor de slachterij zelf) geen concrete gevolgen indien wordt uitgegaan van de verbouw van het bestaande voormalige schoolgebouw ten behoeve van woningen, mits in verband met geluid maatregelen aan de gevel worden genomen (bijvoorbeeld een “dove” gevel). In dat geval is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Een supermarkt is geen geur- of geluidgevoelig object.
10. Op welke wijze wordt door de wethouder gegarandeerd dat ook de bewoners in het proces ontwikkeling Aloysiuslocatie voldoende inspraak krijgen?
Op 16 oktober wordt de raad, zoals onder 7 aangegeven, geïnformeerd over de haalbare plannen. Op dat moment wordt met de raad overlegd hoe de besluitvorming gaat plaatsvinden en of de bewoners anders dan alleen volgens de wettelijke procedures worden betrokken.
11. Wat is op dit moment de stand van zaken en wanneer krijgt de raad een voorstel voorgelegd?
Hiertoe verwijzen wij naar de antwoorden bij de vragen 6. en 7.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Losser,
Share our website