Voorstel zonnepark Drielandweg

BURGERFORUM zonnepark Drielandweg (raad 2 oktober 2018)
Lies ter Haar
 
Voor niets gaat de zon op… de titel van een stuk dat ik onlangs schreef over duurzaamheid. De succesformule daarvan hangt of staat met draagvlak dat gecreëerd wordt. Ván, dóór en vóór de inwoners zijn voor ons daarbij sleutelwoorden. En dat dit kán.. maken voorbeelden duidelijk: Bijv. Saarbeck met zijn klimakommune en zelfvoorzienend Feldheim in Duitsland. In eigen land laten Wierden/Enter  en Haarlemmermeer zien hoe het ook kan. De laatste met een eigen lokaal energiebedrijf met de mooie naam Tegenstroom (waar de gemeente voor 100% eigenaar van is) dat met winst duurzame energie in eigen gemeente opwekt.
Daar profiteren ALLE inwoners van en die kant wil BF graag op. We begrepen de vorige keer van de wethouder dat ook híj op voorhand niets uitsluit.
 
Nú zijn het vaak grote projectontwikkelaars die stad en land afzoeken naar geschikte locaties om hun vaak heel grootschalige projecten te kunnen realiseren.  Met name in de landbouw vinden ze vaak voet aan de grond omdat die sector in zwaar weer zit. Op zich niets mis mee, want het draagt wel bij aan duurzaamheid, maar de compensatie naar de samenleving toe moet dan wel in verhouding staan. Zo ook bij dít zonnepark aan de Drielandweg.
 
Nog niet zo lang geleden stonden we hier met de voorlopige verklaring van geen bedenkingen. Nu moeten we definitief groen licht geven. Het ging met stoom en kokend water. Het KAN dus heel snel gaan bij de gemeente Losser. Diezelfde snelheid had BF ook graag gezien bij andere dossiers die maar voortslepen (Aloysiuslocatie).
 
Vergeleken bij het plan van Powerfield zijn er vooraf meer voorwaarden gesteld, daarvoor hebben wij u vorige keer al complimenten gegeven. Op ruimtelijk gebied en qua inrichting zijn er zeker pluspunten. Ook ligt er nu een samenwerkings-overeenkomst, zodat we de afweging kunnen maken of er voldoende aan de samenleving terug gegeven wordt als compensatie voor de forse ingreep in landschap en omgeving.  BF vindt van niet!
 
En al dachten we aardig inzicht te hebben hoe het zat, ná de commissievergadering van vorige week heeft de verwarring toegeslagen. Op vragen kwamen onduidelijke, soms zelfs tegenstrijdige antwoorden.  O.a. over wat er allemaal aan kwaliteitsinvesteringen betaald moet worden uit het potje waar Kronos zijn jaarlijkse bijdrage van 16.800 euro in stort. Gebleken is dat in ieder geval alle onder punt 2 van de overeenkomst genoemde kwaliteitsinvesteringen -ik zou ze haast alle 15 gaan noemen om de omvang hiervan duidelijk te maken- uit dát potje moeten komen. Wij vragen ons wát er overblijft en óf er dan überhaupt wel iets overblijft.
Ook was toen nog niets geregeld m.b.t. de rechten en plichten van de grondeigenaar en de handhaving. Inmiddels ligt er nu een contract en dat is ook getekend, kregen we vanmiddag door.
 
De verwarring is nog gróter geworden door de aangepaste stukken die we net voor het weekend kregen. Zowel in het raadsvoorstel en raadsbesluit als in de samenwerkingsovereenkomst zijn zaken gewijzigd, vervallen of aangevuld. Gingen we in eerste instantie uit van het lijstje met wijzigingen dat bijgevoegd was, al snel werd duidelijk dat dit de lading niet dekt. We moesten de stukken uitprinten en naast elkaar leggen en het werd “zoek de verschillen”……… en dat waren er nogal wat.
Voorzitter dit kan echt niet. Ik zit nu meer dan 12 jaar in de raad en heb dit nog nooit meegemaakt. Een voorstel dat in de commissie behandeld was, mocht daarna niet meer aangepast worden, dat moest altijd middels een amendement.
Bovendien vinden wij dat u van ons niet kúnt en mág verwachten dat wij stukken in de laatste dagen voor een raadsvergadering nog op deze wijze moeten napluizen.

 
Bij die aanvullingen -naast wat verbeteringen in de tekst- inderdaad ook een aantal die in de commissie zijn toegezegd. Zoals de duidelijke link van de kwaliteits-investeringen met het zonnepark, iets over het kettingbeding en de bijenkasten.
Maar…… er staan ook nieuwe dingen in en er zijn zaken weggevallen!....
 
In het raadsvoorstel en-besluit is toegevoegd dat ook de kapitaallasten in verband met andere concrete kwaliteitsinvesteringen in verband met het zonnepark ten laste van het KGO-fonds worden verrekend. En dat de noodzakelijke kwaliteitsinvesteringen binnen 5 jaar na datum vergunningverlening moeten worden gerealiseerd. Wij vragen ons dan af, welke noodzakelijke investeringen?
In de samenwerkingsovereenkomst staat dat de storting van de  16.800 euro per jaar ingaat, zodra er gestart wordt met de realisatie-uitvoeringswerkzaamheden maar uiterlijk 3 jaar na de dag dat de omgevingsvergunning onherroepelijk in werking is getreden en de uitvoering nog niet is gestart. In de vorige versie van de samenwerkingsovereenkomst stond daar één jaar. Daar is dan ook de zin vervallen over een eerste storting van 16.800 euro in 2019. Graag uitleg.
 
Dan staan er nu in de samenwerkingsovereenkomst onder 1 nog 2 nieuwe punten. Een punt gaat over het mogelijk inzetten van het geld uit het KGO potje voor het LAGA fietspad mochten er niet voldoende geschikte projecten zijn voor de omgeving zonnepark. Dat is helemaal nieuw voor ons!
 
Ook zou nu duidelijker opgeschreven zijn dat het zonnepark overeenkomstig de wens van de omwonenden zo goed mogelijk aan het zicht onttrokken wordt. Waar staat dat??  En is dat de gevraagde aarden wal? Dat zou nl. bezwaarprocedures kunnen voorkomen en dat is in ieders voordeel.
 
De onduidelijkheid over de postcoderoos blijft. De voorwaarden van de zonneladder van de provincie zijn duidelijk. Er moet sprake zijn van draagvlak, van maatschappelijke meerwaarde, evenals dat omwonenden en belanghebbenden er bij betrokken moeten worden als het om financieel voordeel gaat. Maar hoe?? Komt er een postcoderoos? En hoe gaat die er dan uitzien?
Overigens willen we het commissielid van D66 nog even gerust stellen. Ook wíj van BF kunnen googelen. Wij weten dus best wat een postcoderoos in zijn algemeenheid inhoudt. Maar wij willen weten hoe dit hier concreet uitpakt (omvang roos, bedrag deelname, welke leverancier e.d.).  En dat was niet zo’n rare vraag. Want het college wist het niet, Kronos wist het niet en zelfs D66 weet het ook niet. Overigens is dit ook alleen maar weggelegd voor mensen die genoeg geld hebben om te investeren en dus zeker niet weggelegd voor ALLE inwoners.
Daarom blijven wij er op aandringen dat ook onderzocht moet worden op welke andere wijze het project van maatschappelijke meerwaarde kan zijn.
 
Voorzitter ik rond af. Dat wij niet tevreden zijn over de gang van zaken rondom dit voorstel zal duidelijk zijn. Wij zijn dan ook heel benieuwd naar de reactie van het college.
 
2e termijn:
De beantwoording riep opnieuw weer vragen op  en de open einden en tegenstrijdigheid bleef. Reden om tégen te stemmen met stemverklaring:
BURGERFORUM is voor duurzame energie, maar we geven hier geen groen licht. Er zijn te veel open einden, te veel onduidelijkheden, te weinig wisselgeld voor de samenleving. En waarschijnlijk door de grote tijdsdruk een voorstel dat aan alle kanten rammelt en waarop je niet tot goede besluitvorming kunt komen.

 
 
 
 
 
 
Share our website