voorstel verlaging afvalstoffenheffing

  • Home
  • Nieuws
  • voorstel verlaging afvalstoffenheffing
BF Amendement afvalstoffenheffing
 
De vorige week hebben we het gehad over de afvalstoffenheffing en mogelijkheden om de afvalstoffenheffing minder te laten stijgen.
 
Daarvoor willen we het dividend van Twence gebruiken, zoals toen aangekondigd.

Het kan en mag niet zo zijn dat onze inwoners nu de dupe worden van een afvalsysteem dat niet werkt. En dat het niet werkt wordt de laatste tijd steeds duidelijker. Ons is indertijd voorgespiegeld dat scheiden zou lonen en zo is de raad er ook ingestapt.
 
Wij zeiden toen al:
Vanwege efficiencyredenen is al eerder besloten om in Twente tot een uniforme aanpak van afvalinzameling te komen. 
Wat besluit de raad met dit voorstel nu precies en welke rol heeft de raad hier nog in de toekomst, zijn er nog meer beslismomenten?
En hoeveel wordt het goedkoper en voor wie dan precies? En wórdt het wel goedkoper als we beter met afvalscheiding omgaan? Hoe hard is dat? ………………Kortom: wij hebben onze vraagtekens hierbij.
Net zoals we ons vraagtekens hebben of scheiden bij de bron altijd wel efficiënter en goedkoper is dan nascheiding, en dan met name wat plastic betreft.
En ….ik heb het over 2017
Toen we ook zeiden: Onduidelijk is op dit moment nog wat de DIFTAR concreet gaat betekenen voor de portemonnee van onze burgers. Het kán en mág wat ons betreft niet zo zijn, dat onze burgers voor het scheiden niet beloond, maar bestraft worden met een hoger tarief. …….Overigens hebben we al eerder aangegeven dat ná-scheiding bij plastic afval in onze ogen effectiever is dan inzameling op de huidige manier. Daarbij komen té veel verschillende soorten in de ton terecht waar niets mee gedaan kan worden.
Het is helaas toch die kant uit gegaan. Daarom ons amendement.

Klik op onderstaande link voor het amendement = wijzigingsvoorstel

AMENDEMENT
Onderwerp: Belastingverordeningen 2021: Reinigingsheffing 2021
 
1. Wijzigt de Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2021 als volgt :
Hoofdstuk 1           Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing
1.1               Vast deel
1.1.1            De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar voor het
                    Periodiek verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen                 € 144,00
 
2. Dekking uit Structureel saldo financieel perspectief voor 2021 en mee te nemen in de Voorjaarsnota 2021.            
 
Toelichting
Het dividend van de Afvalverwerker Twence wordt in onze gemeente gebruikt als algemeen dekkingsmiddel. Andere gemeenten zoals Hengelo verantwoorden dit als inkomst binnen de totale afvalbegroting. De gemeenten hebben hierin de vrije keuze. Net zoals het toerekenen van uitgaven die horen bij de inzameling van afval, dienen ook de inkomsten toegerekend te worden aan de afvaltaak.
Voorgesteld wordt om het dividend van Twence ten gunste te laten komen van de afvalbegroting. Het bedrijfsresultaat van Twence heeft een relatie met de verwerking van het huishoudelijk afval dat aangeboden wordt door de gemeenten. Het dividend over 2019 was € 178.946.
Door het dividend niet te gebruiken als algemeen dekkingsmiddel, maar specifiek te betrekken bij de afvalbegroting kan het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing verlaagd worden van € 155,04 naar € 144,00 en de rest ter aanvulling van de reserve reiniging gebracht worden. Daarmee is er voor de komende jaren een extra buffer die te gebruiken is om de tarieven zo laag mogelijk te houden. De verlaging van het vaste tarief vraagt afgerond € 85.000 en het restant van € 93.946 wordt toegevoegd aan de reserve reiniging.
 
Dit amendement kreeg geen enkele steun
De andere partijen kwamen met onderstaande motie, die uiteindelijk raadsbreed is aangenomen (een motie waar je niet tegen kunt zijn, het is een verzoek te bekijken)
klik op de link voor de inhoud van de motie
https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/Motie%2DBesteding%2Ddividend%2Dvan%2Dextra%2Daandelen%2DTwence.pdf

 
Share our website