voorjaarsnota 2018

Voorjaarsnota 2018 2022 (Lies ter Haar)

De voorjaarsnota nieuwe stijl! De eerste keer dat we niet werken met een kadernota, maar met deze voorjaarsnota nieuwe stijl als voorbereiding op de begroting.
Kijkend naar de lasten die voortvloeien uit onuitstelbare en onontkoombare uitgaven, kunnen we spreken van een sluitende meerjarenbegroting, zo lezen we. 
Máár………….. nemen we de knelpunten mee, dan komen we tekort, en dat geldt ook voor wensen en nieuwe beleid.

Het college geeft aan -gezien de goed gevulde reservepot- dat we als raad kunnen kiezen om geld uit de reserves te halen om zodoende wat financiële ruimte te krijgen in de meerjarenbegroting. Maar wij zijn daar geen voorstander van. En al helemaal niet als dit gebruikt gaat worden als extra geld voor de Agenda van Twente zonder dat daar een gedegen uitwerkingsprogramma onder ligt. Dus wat ons betreft geen 5 euro extra bovenop de 7,50 euro per inwoner per jaar, zoals CDA, VVD en D66 willen. Daarmee hebben we dus al een bedrag van meer dan 110.000 per jaar vrijgemaakt.

BURGERFROUM maakt ook NIET de keuze om de gemeentelijke belastingen te verhogen, want waarom zou de burger moeten opdraaien voor het feit dat de meerjarenbegroting niet sluitend is. Wat ons betreft mag wél worden onderzocht of een andere manier van uitvoering van werkzaamheden kan leiden tot lagere uitgaven. De uitkomst daarvan moet uiteraard wel eerst aan de raad worden voorgelegd. Eventueel zouden zaken getemporiseerd kunnen worden, maar alleen als het niet anders kan en het hangt er ook van af om wélke zaken het gaat.

T.a.v. de zorg is het goed vinger aan de pols te houden. Maar als mensen zorg echt nodig hebben, dan mogen de kosten geen belemmering zijn. We vinden dat ook bij aanbestedingen door de gemeente(n) kritisch gekeken moet worden naar de winsten van bepaalde zorginstanties en de beloningen van de top.

Met het armoedebeleid zijn we goed op weg en de armoedecoördinator willen we in ieder geval houden. Dat is té belangrijk voor de verdere uitvoering van beleid.
Onderzoek naar een groter(re) zaal is de vorige collegeperiode helaas blijven liggen. De behoefte hieraan blijft.

Wij zijn blij met het onderzoek naar de “kleintjes Kulturhus” in Beuningen en Glane. Voor de leefbaarheid in kleine kernen is dit hard nodig en vooral Glane heeft nog een extra setje in de rug nodig.
Op een aantal zaken willen we nog even terug komen:

-Het antwoord op onze vragen t.a.v de was- en strijkservice
vonden we niet overtuigend. Onduidelijk is nog steeds wat het college duurder maatwerk vindt. Het labelen van was, inzamelen, vervoer, wassen en strijken, op naam uitzoeken en weer vervoer terug lijkt ons omslachtiger, milieuonvriendelijker en duurder dan wanneer dit gewoon thuis gedaan kan worden.

-Op onze vraag het initiatief te nemen voor een pilot Veldkamp Overdinkel (waarin gemeente, Domijn, HBVL en wijkagent met de bewoners in gesprek gaan) kwam een wollig antwoord. Wij stellen de vraag nog één keer: Gaat u dit doen of niet?

-En wat het antwoord t.a.v. Domijn betreft, hebben we gevraagd om concrete cijfers. Inmiddels hebben we informatie over de pilot jongeren en het jaarverslag, maar pas als we alle cijfers binnen hebben is een gesprek met Domijn zinvol. We kunnen dan immers aan de hand van de geleverde cijfers vragen stellen en uitleg vragen.
Uiteraard was de kritiek richting college niet alleen gericht op dít college, maar ook op voorgaand en daarmee onze eigen wethouder.
We zijn overigens blij met de rol van de Huurders Belangen Vereniging Losser, die ook bezig is met de oprichting van buurtcommissies.

-Ten aanzien van de vrijval van de ruim 3 ton uit de grondexploitatie, was het duidelijker geweest als u vermeld had dat dit geld al gebruikt is om het tekort te dekken. We hadden het al bijna uit gegeven voor onze wensen en nieuw beleid.

Tot slot: De voorjaarsnota is zeker geen reden tot juichen. Het is maar goed dat we de reserves goed op peil hebben, al is dit in onze ogen geen reden om geld hieruit te pas en onpas te gaan gebruiken om de begroting meerjarig sluitend te krijgen. 
We hebben het college vanavond een aantal zaken meegegeven en zijn benieuwd hoe de begroting met meerjarenperspectief er straks uit zal zien.
Share our website