Verplicht van het aardgas af is absurd

  • Home
  • Nieuws
  • Verplicht van het aardgas af is absurd

BF Regionale Energie Strategie (Lies ter Haar)

Inleiding
Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend waarin doelstellingen zijn bepaald voor 2030, te weten de helft minder CO2-emissie/broeikasgasemissie t.o.v. 1990 en minimaal 90% voor 2050. Het kabinet heeft dit op haar beurt vertaald in plannen over de manier en termijn waarop men de gestelde doelen wil gaan halen voor Nederland. En na de provincie is het nu de beurt aan de regio en uiteindelijk aan onze eigen gemeente. En daarbij gaat het om harde cijfers en doelstellingen, nog aangescherpt in Brussel door de Green Deal van Timmermans en de Urgenda uitspraak.

De Energie Transitie
De nationale opgave voor grootschalige opwek van elektriciteit met zon en wind op land is 35 Terawattuur. En dat is veel, heel veel. Ik zal u daar verder niet mee vermoeien, maar zónder windmolens kunnen we de doelen in Losser in ieder geval niet halen, aldus wethouder Van Essen 2 weken geleden. Daarbij komt dat de praktijk weerbarstig is:
- de infrastructuur voor deze grote energietransitie is nog lang niet klaar;
- goede alternatieven ontbreken op dit moment nog;
- het verzekeren van zónnepanelen dreigt nu al een groot probleem te worden;
- wet- en regelgeving zit vergroening vaak dwars
Dit nog los van de kosten.

Onrealistisch en onhaalbaar opgave
Het uitgangspunt dat iedereen binnen niet al te lange tijd verplicht van het gas af moet, of je nu wilt of niet, vinden wij absurd. Voor veel woningen overigens ook niet haalbaar. En wie gaat dat betalen?

Daarom nog maar eens keer, al vallen we in herhaling: Wij vinden de doelen onrealistisch en onhaalbaar.

Oog voor de problemen
Maar BF sluit niet de ogen voor de problemen die er zijn. Arm, rijk, oud, jong….. iedereen beseft dat er wat moet gebeuren. Samen moeten we wel alles in het werk stellen om onze planeet leefbaar te houden. Problemen zijn er dus wel degelijk. Dat begint met een snel groeiende bevolking. Verstedelijking, minder ruimte voor natuur en dieren, grootschalige ontbossing om te kunnen voldoen aan de wereldwijde vraag naar palmolie, soja en andere monoculturen. Onnodig veel vervoersbewegingen (vaak ook ivm belastingvoordelen). Lucht- en scheepvaart die onstuimig groeit, maar waar nog nauwelijks maatregelen zijn genomen om uitstoot tegen te gaan. En dat geldt ook voor de industrie. De grootste vervuilers dragen weinig bij en de kosten dreigen met name op het bordje van de burger te komen.

Dit soort veranderingen kost tijd en geld, veel geld.
En dat geldt ook voor de maatregelen binnen de regio en onze eigen gemeente.
BF vindt het belangrijk dat maatregelen haalbaar zijn, met een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak.
Want Paniekmaatregelen werken averecht
Neem het voorbeeld van de maatregelen na de Urgenda-uitspraak. De regering komt met een soort noodgreep van stikstof- en PFAS maatregelen. Massaal boeren- en bouw protesten ……..en terecht. Paniek. En zo snel de maatregelen werden aangekondigd, zo snel zijn deze ook weer afgezwakt. Maar het kwaad was al geschiedt. Een enorme vertrouwensbreuk in onze overheid en vertragingen in de bouw. Kortom: paniekmaatregelen werken averecht en het ondermijnt het vertrouwen in de politiek.

Burgerforum werkt graag mee aan alle haalbare initiatieven
Er zijn op het gebied van energie veel zaken die in onze ogen wel haalbaar zijn en daar zullen we ook aan meewerken. Een deel daarvan is al in gang gezet. Ook op het gebied van informeren, stimuleren, subsidiëren. Denk o.a. aan het energiefonds, de wooncoaches van Duurzaam Thuis Twente en Dichtbij Duurzaam. Denk aan isoleren, besparen van energie, zoeken naar nieuwe energiebronnen en samenwerkings-verbanden, Greune Deals en lokale initiatieven op het gebied van energie en die ten goede komen aan de eigen inwoners. Allemaal prima initiatieven.
BF is ook voorstander van een gemeentelijk energiebedrijf, dat zeiden we al eerder.
De motie die wordt ingediend onderstreept dit.

Neem de tijd
De ontwikkelingen gaan razendsnel…. Waterstof, superzware waterstof, groen aardgas, biogas, thorium, andere innovatieve vormen van energie…….ze bieden kansen.
Dus mensen….. neem de tijd en ga voor haalbare doelen. Neem de burger mee en doe het samen. Kijk samen naar de mogelijkheden en onmogelijkheden, de gevolgen van keuzen en de alternatieven!
En laat dat absurde doel dat iedereen verplicht van het gas af moet los.
Tot slot: Gevraagd wordt deze startnota Regionale Energiestrategie vast stellen. Maar omdat de doelen in onze ogen niet haalbaar én betaalbaar zijn, zullen wij NIET instemmen met dit voorstel.
 

Volgende motie hebben we mede ingediend....

Verzoekt het college
1. Te onderzoeken op welke manieren de gemeente haar eigen duurzame
energieopwekking kan exploiteren;
2. Te onderzoeken welke risico's en rendementen hierop van toepassing zijn;
3. Te onderzoeken hoe de opbrengsten in een lokaal energiefonds meer synergie
kunnen opleveren;
4. Hierbij gebruik te maken van de al beschikbare informatie en ervaringen van andere
gemeenten;
5. De resultaten voorafgaand aan besluitvorming rondom RES 1.0 met de raad te delen.En gaat over tot de orde van de dag.

Share our website