Vergadering 9.12.21

VRAGENKWARTIERTJE      7.12.2021

Zorgverzekering
We weten dat er een groot aantal mensen verzekerd zijn via de gemeente bij zorgverzekeraar Menzis. De nieuwe premies zijn inmiddels bekend.
We hebben echter gemerkt dat hoewel de premie gelijk is gebleven de pakketten zijn versobert. Vooral het aantal behandelingen fysio is flink afgenomen. Mocht je van fysiotherapie afhankelijk zijn -en dat is het geval bij chronische klachten- dan wordt de zorg zeer veel duurder.
Inwoners die van de gemeente afhankelijk zijn van hun zorgverzekering hebben geen keuze en kunnen dus ook niet overstappen naar een andere maatschappij om hun aantal behandelingen beter te regelen.

Vraag: Is er een mogelijkheid dat dit door de gemeente voor deze mensen beter wordt geregeld?
Immers zou de verzekering onder dezelfde condities duurder zijn geworden zou de gemeente deze mensen ook geholpen hebben.

Burgerforum vindt het belangrijk dat mensen kunnen kiezen uit meerdere zorgverzekeraars. Eerder vroegen wij dit al, maar toen bleek dit niet mogelijk.
Vraag: Wil de gemeente de mogelijkheden hiervoor onderzoeken?

Carbidschieten
Carbidschieten is in Twente en zeker ook in onze gemeente een traditie die Burgerforum graag in stand wil houden.
De overheid heeft besloten het vuurwerk voor de komende jaarwisseling te verbieden. Daar valt het carbidschieten niet onder.
Vraag: Mag het carbidschieten doorgaan en zo ja onder welke voorwaarden? En op welke wijze wordt dit met onze inwoners gecommuniceerd?

Ontstane situatie rondom leverings- en verwerkingscontract Twence
Er is nogal wat commotie rondom het langjarig  leverings- en verwerkingscontract Twence en de bijbehorende tarieven.
Een groot deel van de bezwaren komt overeen met de eerder door ons aangehaalde argumenten bij de behandeling van dit onderwerp in de raad. Reden ook waarom Burgerforum toen tégen heeft gestemd.
Vragen:
Wat blijft er over van de eensgezindheid binnen de Twentse gemeentes nu 5 gemeentes een andere kant op willen?
Kan de wethouder aangeven wat door de verschillende gemeenten is ingebracht in de onlangs gehouden aandeelhoudersvergadering, met welk resultaat en wat nu de volgende stappen zijn?


Oordeelsvorming APV (Nick Blaauwbroek)
https://hetccv.nl/onderwerpen/keuzewijzer-veilig-uitgaan/aanpakken/innovatieve-aanpakken/apv/
Ten aanzien van het lachgas, art. 2.48a APV:
Een artikel waarmee het handhaven op het gebruik van lachgas wordt vereenvoudigd kan BF alleen maar toejuichen. Met dit artikel wordt alleen geen algeheel lachgasgebruik verbod geregeld in de gemeente Losser en haar dorpen. Hiervoor zijn aanvullend aanwijzingsbesluiten nodig. Tijdens de Beeldvormende vergadering is ons toegezegd dat de gemeente gebieden waar evenementen worden gehouden wil aanwijzen als gebieden waar geen lachgas gebruikt mag worden. Ook dit vinden wij positief.
De vraag rijst echter of er ook andere gebieden zijn binnen onze gemeente die kunnen worden aangewezen middels een aanwijzingsbesluit. Wij weten dat dit niet zo maar kan en willen daarom vragen of de gemeente heeft geïnventariseerd of, en zo ja waar gebieden liggen die kunnen worden aangewezen. Aanvullend willen wij vragen of er – zie het voorbeeld van de gemeente Hengelo waarin een horecaondernemer lachgas exploiteerde – preventief kan worden nagedacht over het verbieden van het verkopen van lachgas in de horeca. Tot slot zou de fractie van BF graag willen weten hoe de opsporing en bestraffing van deze overtreding zal gaan plaatsvinden. Dit om er voor te waken dat deze mooie nieuwe bepaling niet vervalt tot een papieren tijger.
Resumerend verzoekt BF het volgende:
- Onderzoek naar het misbruik van lachgas in de gemeente Losser en het inventariseren van gebieden waar deze misbruik plaatsvindt. Dit onderzoek terug te koppelen aan de Raad en om deze gebieden vervolgens middels aanwijsbesluit aan te wijzen als lachgasvrije zones.
 
-  Preventief denkwerk te verrichten op misbruik van lachgas door (horeca)ondernemers, hiervan een
   juridisch kader te schetsen en om dit kader terugkoppelen aan de Raad.

- Informatieverschaffing over de handhaving van dit nieuwe – in beginsel mooie – APV-artikel,
  teneinde deze bepaling niet te laten vervallen tot een papieren tijger.


BURGERFORUM BELASTINGEN/HEFFINGEN (Henry Elsjan)

Met ingang van 2021 wordt voor alle woningen in Losser de gebruiksoppervlakte gebruikt om de WOZ-waarde te bepalen. Tot 2021 werd de bruto inhoud gebruikt. De Waarderingskamer heeft gesteld dat alle woningen in Nederland op 1 januari 2022 gewaardeerd dienen te worden op basis van de gebruiksoppervlakte.
Met de gebruiksoppervlakte wordt de grootte van de woningen bepaald. Alle professionele organisaties gebruiken hiervoor dezelfde meetinstructies (meetinstructie gebruikersoppervlakte woningen juli 2019) waardoor de onderlinge vergelijkbaarheid wordt vergroot.

Vraag: Wij vragen ons af wat de gevolgen hiervan zijn, kan dit in beeld gebracht worden?

77% van de huishoudens maakt gebruik van de kwijtscheldingsregeling. Wij vragen ons af of dit percentage nog omhoog komt, maar hebben hier binnenkort nog een gesprek over met de afdeling en komen hier t.z.t. op terug.

Rechtmatigheidsverantwoording college (Henry Elsjan)
Met ingang van 2022 moet het college rechtmatigheids- verantwoording afleggen aan de raad. Een wijziging die er nu voor zorgt dat er een verantwoordingsgrens moet worden afgesproken.
Onze concerncontroller, heeft vragen die Burgerforum heeft gesteld keurig beantwoord en daarin  wordt ook gesteld dat de verantwoordingsgrens op 2 % komt te liggen.
Het college noemt het een afgewogen voorstel, waarbij recht wordt gedaan aan de informatiepositie van de raad en de kosten van de verantwoording en dat het aansluit bij de bestaande praktijk.
Burgerforum zou graag willen zien dat er dan na één jaar een evaluatie komt om te bekijken of de grens van 2% eventueel verlaagd kan worden, want een tolerantie van € 60.000 is veel geld.
Tevens zijn wij benieuwd naar de verantwoordingsgrenzen die door onze buurgemeentes worden gehanteerd. Onze vraag aan het college is of daar een antwoord op te krijgen is.

Werkgeversver. Recreatieschap Twente (Henry Elsjan)
Wat betreft de aansluiting werkgeversvereniging Recreatieschap Twente wordt ons gevraagd geen gebruik te maken om wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
Veel gemeenschappelijke regelingen kunnen niet meer aansluiten bij de gemeentelijke cao
Er zijn in de laatste 2 jaar al een aantal aansluitingen als raadstel aangenomen
Ik zou graag van de wethouder willen horen of dit voorstel wederom te vergelijken is met b.v. de regeling aansluiting veiligheidsregio Regio Twente bij de werkgeversvereniging WVSV. Ook daar werden toen allerlei argumenten genoemd zoals de overname van personeel met behoud van de arbeidsvoorwaarden en dat niet aansluiten betekent dat ze het zelf moeten regelen.
Als de wethouder op deze vraag positief antwoordt, wordt dan kunnen we als Burgerforum instemmen met dit raadsvoorstel en mag het wat ons betreft een hamerstuk worden.


Visiestuk Speelgelegenheden (Inge Oort)

Fijn dat er aandacht is voor speelgelegenheden in onze gemeente. Kinderen stimuleren buiten te spelen is erg belangrijk. Mooi om te zien dat dat in onze gemeente op orde is.

Het is ook goed om te kijken waar behoefte aan is bij de wat oudere jeugd. Een fijne plek om een potje te kunnen voetballen, skeeleren of mountainbiken. Wordt daarin ook meegenomen de overlast die dat misschien geeft en hoe daarop te anticiperen? Is de wethouder het met ons eens dat als we dit concentreren op 1 of 2 plekken hier een mooie taak ligt voor b.v Fundament om met jongeren in gesprek te gaan ? Dat er dan tevens makkelijker kan worden gehandhaaft?

Uit de reacties van de dorpsraden zien we dat men ook in andere kernen best tevreden is.
Om speelplekken beter bereikbaar te maken voor kinderen en /of ouders met een beperking vergt wellicht overleg met instanties die zicht hebben op veilig spelen voor   deze doelgroep. Is het college hier al mee in gesprek ? Gaat zij dat wellicht nog doen?

Aandacht willen we vragen voor de plekken waar speeltuintjes worden ingericht. Sociale controle blijft altijd belangrijk alsook het aangeven van een mogelijke bestemming. Is de wethouder het met ons eens dat in bestaande wijken altijd in gesprek moet worden gegaan met bewoners en dat er bij het ontwikkelen van een woonwijk altijd vooraf bepaald moet worden waar deze speelplekken komen? Om te voorkomen dat zoals al heeft plaatsgehad kopers van een kavel teleurgesteld worden?

Het Nilantsven biedt misschien een mooie gelegenheid  tot meer  bewegen. Een betere verharding kan al uitnodigen tot wandelen hardlopen en skeeleren. Ook de aanleg van een mountainbike traject zou hier misschien snel te realiseren zijn. Maar we moeten wel rekening houden met de visclub die hier zit. Hoe zit dat?

Kinderen laten spelen in een natuurlijke omgeving hebben we nog geen beeld bij . Natuurlijk is het heerlijk boompje klimmen en in de bosjes een hut bouwen maar ook dit vergt onderhoud en controle is deze er dan ook ? Kan de wethouder daar wat over zeggen, hoe hij dat voor zich ziet?

Waar ligt de verantwoordelijkheid dan? Als de gemeente vind dat de gehele buitenruimte moet worden gezien als speelgebied?

Nu kinderen meer en meer binnen spelen is het goed dat de gemeente het buitenspelen toch blijft stimuleren.

BF Onderwijs  (Harold Sligman)

In de raadsinformatie financiële tussenrapportage 2021 staat te lezen dat taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerling zaken een positief saldo kent van €105.000. Dit bedrag wordt grotendeels veroorzaakt door de dalende lijn voor de kosten van het leerlingenvervoer, te weten €90.000
Het resterende bedrag van €15.000 wordt veroorzaakt doordat er minder kinderen vanuit de gemeente Losser het speciaal onderwijs in Enschede bezoeken. Deze besparing is tot stand gekomen door de inzet van het onderwijs en Burgerforum vindt dan ook dat dit bedrag terug moet vloeien in het onderwijs.

Burgerforum zal dan ook met een motie komen om dat geld te doteren in een voorziening. Deze voorziening kan door het onderwijs worden gebruikt voor een project waarin met leerlingen gesproken zal gaan worden over ethische dilemma's. Bij dit project kan de samenwerking gezocht worden met de UT waar onderzoekers zich bezig houden met het spanningsveld tussen ethiek en technologische ontwikkeling. Een dergelijk project kan rekenen op steun vanuit het onderwijsveld in Losser en de verwachting is dat de UT ook positief zal reageren. In de gemeente Utrecht vindt er al  jaarlijks een uitwisseling plaats tussen het basisonderwijs en de Universiteit Utrecht in het project "meet the professor"

Het is de bedoeling dat het project een follow up zal krijgen door o.a. dit project te koppelen aan het vak burgerschap (Kwink) en doordat basisschoolleraren van ethici/filosofen kunnen leren hoe zij kinderen dergelijke vragen kunnen stellen.Een vaardigheid die zowel de leerlingen als leraren in de toekomst nog vaak nodig zullen hebben. 
Share our website