Nieuws

Van waakhond naar bijthond: betoog integriteitsonderzoek


Van waakhond naar bijthond                      Lies ter Haar

                                                                                              Burgerforum

Voor ons ligt het rapport van het integriteitonderzoek naar Jos Tijdhof.

Het presidium, de fractievoorzitters, hebben besloten tot dit onderzoek naar aanleiding van een verzoek van een burger. Het college was partij in deze en stond derhalve aan de zijlijn. Maar mét het nemen van het besluit tot dit onderzoek, mogen we van de fractievoorzitters ook een reactie verwachten, hoe ongemakkelijk zij dit misschien ook zullen vinden.

Want mét het naar buiten brengen van deze zaak, werd hoe dan ook -bewust of onbewust- een persoonlijke kwestie in het politieke getrokken. Temeer daar dit -bewust of onbewust- nét voor de verkiezingen naar buiten werd gebracht. Naast de persoon Tijdhof en daarmee zijn gezin, werd ook de partij Burgerforum beschadigd.

Alle commotie rondom deze kwestie heeft ons zeker 1 of 2 raadszetels gekost.

Na 4 jaar hard werken een bittere pil.

 

Daarom hadden we er alle belang bij dat het hele onderzoek, inclusief alle gesprekken, in de openbaarheid plaats zou vinden. Wij hebben nadrukkelijk om die openbaarheid gevraagd, maar er is anders besloten.

Met die openbaarheid hadden we voorkomen wat nu is gebeurd. Het onderzoek is uitgelekt, bewust. Geheimhouding is geschonden en een artikel in de Tubantia was het gevolg: Met koppen en een conclusie �.. z� uit het verband gerukt, z� éénzijdig en zo tégen de persoon, dat Tijdhof, zijn gezin maar ook de partij Burgerforum opnieuw, en nu tot op het bot, beschadigd is.

En d�t zal ook de bedoeling zijn geweest van dit lekken.

We dringen dan ook met klem aan op een onderzoek naar dit lekken richting pers.

En wie mocht denken ons op deze manier kapot te krijgen of monddood te maken, moeten wij teleurstellen. Wij laten ons hierdoor niet klein krijgen en gaan door ���.voor de burgers van Losser.

 

Wij kennen Jos Tijdhof als betrokken politicus, recht door zee en wars van achterkamertjespolitiek. Hij heeft altijd voor 100% het standpunt van Burgerforum v��r realisatie van het Kulturhus verdedigd. Het ging hier om een privé kwestie. Het verhaal uit het rapport en de verslagen is niet anders dan het verhaal dat hij ook vooraf verteld heeft. Achteraf gezien kunnen we stellen dat hij direct de formele weg had moeten bewandelen. Maar zowel de wethouder, griffier, burgemeester als gemeentesecretaris waren allen vanaf het begin op de hoogte en hadden kunnen ingrijpen, waarschuwen, corrigeren.

Wij hebben dan ook grote vraagtekens en problemen met de wijze waarop dit is opgepakt en in een razend tempo, nét voor de verkiezingen naar buiten is gebracht. Met welk doel? Openheid om integriteit te waarborgen?  Of zat er toch een politieke lading achter?

 

Want wat moeten wij er van denken dat al in de week van 8 februari 2010 de betrokken ambtenaar wordt benaderd door een raadslid van de PvdA die hem aanspreekt over kwestie Tijdhof. Op 10 februari schrijft dat zelfde raadslid aan de wethouder (de wethouder die op uitdrukkelijk verzoek van �n PvdA raadslid de wethoudersplaats heeft willen innemen) volgende mail die ook over de kwestie Tijdhof ging en ik citeer hieruit: ��.. ik weet niet hoe jij hier over denkt, maar ik heb de neiging om deze meneer de fatsoensrakker, die ons er voortdurend op wijst hoe wij integer dienen te handelen, eens flink op zijn nummer te zetten. Ik weet nog niet hoe, maar ik wil het graag naar buiten brengen. Weet echter niet of dit verstandig is. Kunnen we het er een keer over hebben, misschien met de fractie?�

Een minuut later stuurt het raadslid een email er achteraan waarin staat: �PS vergeten; wel graag nog even de mond dicht!!!! Heb ik een ambtenaar beloofd.�

Waarop de wethouder nog diezelfde dag reageert met een email waarin ze schrijft:  �Dag�  Ik weet ervan en heb betrokken raadslid al laten weten het principieel onjuist te vinden. B&W zal er binnenkort, ruim voor de verkiezingen, over besluiten, wacht tot zolang met lawaai maken.�

 

Wat moeten wij denken van de 2 verschillende versies van het B&W besluit over de kwestie Tijdhof.  Eén met het besluit Tijdhof dat naar de pers ging en één zonder het punt Tijdhof dat aan alle raadsleden werd verstuurd en pas later gecorrigeerd.

En waarom dhr. Tijdhof zelf hier pas de 23e over informeren terwijl het besluit de 16e al genomen was. En waarom wist de pers het toen nog eerder dan dhr. Tijdhof zelf.

 

Wat moeten wij denken van het feit dat het gespreksverslag ongekend snel werd verspreid. Dinsdags vertelde de wethouder de pers d�t er een verslag was en donderdags was het al door een lezer op de site van de Tubantia geplaatst. Dit allemaal zonder dat de heer Tijdhof dit heeft kunnen inzien, heeft kunnen aanvullen en corrigeren. Het lag al op elke keukentafel.

 

En wat moeten wij denken van het verzoek van een oud-wethouder met beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur die ��.. een toezending van het verslag per ommegaande op prijs stelt mede i.v.m. de politieke discussie a.s. maandagavond in de Vereniging alhier�.� Waarop dit verslag direct naar de oud wethouder verstuurd werd, omdat het volgens de gemeentesecretaris �al lang op straat lag en ook door een ander raadslid en/of de fractievoorzitter van de VVD al was opgevraagd�. Is dat de formele WOB procedure die altijd in Losser gevolgd wordt? Wie heeft formeel toestemming gegeven dit verslag te versturen en zijn de belangen afgewogen, is er toetsing geweest?  Blijkbaar niet.  Een aantal ge�nterviewden sluit dan ook niet uit dat politieke belangen een rol hebben gespeeld om het WOB verzoek vrijwel per ommegaande op deze wijze in te willigen.

 

En wat moeten wij er van denken dat meerdere ge�nterviewden opmerkingen maken over het politiek klimaat binnen de gemeente Losser in termen als �onprettig en broeierig� en een beeld schetsten van de partij Burgerforum als partij die vrij grof en kritisch te werk gaat en zich tijdens raadsvergaderingen niet altijd opbouwend opstelt. En Tijdhof wordt omschreven als  lastig, een bijter, iemand waar een sfeer van intimidatie omheen hangt. Ge�nterviewden zijn van mening dat deze beeldvorming heeft meegespeeld bij de gang van zaken!   ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½.�. Is dit allemaal integer?

 

Natuurlijk vinden ook wij dat een raadslid integer moet zijn.

En het bewaken van de integriteit, voorkomen van belangenverstrengeling en zelfs de schijn van�..is een groot goed. Vooral omdat het vertrouwen in de overheid, het bestuur, de politiek, hiermee valt of staat.

Je kunt wel een gedragscode opstellen, allerlei cursussen volgen en procedures vastleggen als handvat, maar je kunt integriteit niet opleggen. Als bestuurder, als raadslid ligt alles wat je doet nu eenmaal onder een vergrootglas, je zit in een glazen huis. Het openbaar bestuur wordt extra de maat genomen. Het onderscheidt zich omdat het in dienst staat van het algemeen belang.

Het bewaken van de integriteit is noodzakelijk en laten we elkaar hier ook mee helpen, elkaar steunen, elkaar corrigeren als dat nodig is. Maar laten we niet doorschieten en laten we er voor waken dat het niet gebruikt wordt als wapen tégen.

Want voor U �t weet, ligt ook UW hoofd onder de guillotine. Want alleen al het noemen van integriteit in één zin met de naam van een raadslid kan beschadigend zijn.

Eén artikel in de krant en je bent voorgoed beschadigd, al wordt naderhand honderd keer het tegendeel bewezen.

En als we doorschieten van waakhond naar die van bijthond, dan schaadt d�t het vertrouwen van de burger in de overheid evenzeer.

 

En ik weet als geen anders hoe snel integriteit in één adem met de eigen naam genoemd kan worden en hoe slecht je jezelf tegen dergelijke zaken kunt verdedigen. Het overkomt je, vaak achter de rug om.  En ik denk dat niemand beseft h�e beschadigend, hoe ingrijpend dat is.

 

Het rapport ligt er. Het is openbaar en iedereen kan zijn eigen mening vormen. Wij weten hoe de zaak is gelopen en natuurlijk kun en moet je achteraf constateren dat het anders had gemoeten, maar dat geldt zeker ook voor andere partijen in deze kwestie. In de conclusie geeft het onderzoeksbureau in overweging, dat gezien het feit dat beide partijen, zowel de gemeente als betrokken raadslid, een en ander te verwijten valt,  om beide partijen met elkaar in gesprek te laten gaan om verdere escalatie te voorkomen.

Dat roept wel de vraag op: Wie, hoe, wat en waar? En vooral, waarom is d�t niet eerder gebeurd, dan was dit hele spektakel �met alleen maar verliezers- niet nodig geweest?

 

Én ���wetende wat ik weet en na alles wat ik gehoord en gelezen heb, moet mij persoonlijk nog wél van het hart dat ons gezamenlijke motto: Vertrouwen door samenspel wel een heel wrange bijsmaak heeft gekregen.

Integriteit k�n meer kapot maken dan je lief is.

 

 

 


Share our website