Van het gas of niet

Toelichting motie “van het gas af”

Voorzitter het voorstel Warmtevisie -de eerste stap om ook onze gemeente aardgasvrij te maken- is vorige week uitvoerig besproken in de oordeelsvormende vergadering, maar BF blijftmoeite hebben met de wijze waarop dit tot dusverre gecommuniceerd is en de onduidelijkheid over het wel of niet iemand kunnen verplichten van het aardgas te gaan.

En dat bleek ook uit de conclusie van het CDA in reactie op onze opmerkingen waarom ze zich hierover nu pas zorgen maken, terwijl dit helder in de stukken staat waarmee het CDA landelijk, provinciaal, maar ook regionaal mee akkoord is gegaan. En vanavond waarschijnlijk weer. Overigens geldt dat ook voor de VVD. 
Het CDA trok vorige week uit de antwoorden van de wethouder de conclusie (citaat) “dat de angel van de verplichting er niet is.”

Maar dát is nu juist het probleem. Die angel is er NU nog niet, maar die zit er wel aan te komen. Het Klimaatakkoord is hierin duidelijk. De instrumenten om verplichte afsluiting van het aardgas mogelijk te maken komen er aan. Of het CDA, VVD en D66 moeten hier straks in de Tweede Kamer niet mee instemmen! 
En de wethouder zei dat in feite ook wel, maar dan blijkbaar in zulke bewoordingen dat de boodschap niet helder is overgekomen. Hij had het over “dat het doel vaststond, nl. van het aardgas af, maar dat het college op dit moment noch de verplichting, noch de mogelijkheid, noch de wil had om te zeggen, u zult en u gaat van het gas af” als iemand zei “ik wil niet”. Maar direct daarop zei hij ook: “Tegelijkertijd zien we dat de Rijksoverheid werkt aan instrumenten, verplichtingenom aardgasloos wel te bespoedigen”. Daarna zei hij ook: “Wij, dit college, gaan en kunnen niemand verplichten om van het aardgas te gaan”. En dat klopt. Nu kan dat inderdaad nog niet, maar er wordt door het Rijk hard aan gewerkt om dit wél mogelijk te maken, wie die bevoegdheid uiteindelijk ook mag krijgen. En wat doet dit college dan? Blijft ze dan voet bij stuk houden dat niemand verplicht wordt om van het aardgas te gaan?

Dat willen we graag helder krijgen. 

Het kán en mág niet zo zijn dat onze inwoners nu op het verkeerde been worden gezet en straks toch nog te horen krijgen dat ze -door wie dan ook- gedwongen kunnen worden van het aardgas te gaan en ook nog eens voor hoge kosten komen te staan, terwijl de besparing in veel gevallen veel lager is dan aanvankelijk gesteld.
Dus graag een harde toezegging van het college dat dit niet zal gebeuren én heldere, eerlijke communicatie en informatie naar de burgers toe. 

Vandaar onze motie:
 
MOTIE / Warmtevisie Noord Oost Twente 

Onderwerp: warmtevisie en communicatie

Agendapunt: 6

De raad in vergadering bijeen d.d. 8.9.2020

Constaterende dat:

 

1) Onze inwoners grote veranderingen te wachten staan door de in het Klimaatakkoord afgesproken energietransitie en de nu voorliggende warmtevisie NOT, waarin naast een techniekkeuze ook een planning staat welke wijken starten met een wijkuitvoeringsplan en wanneer ze daadwerkelijk van het aardgas af gaan met als voorlopers de “wijken” Losser West en Beuningen met uitvoering voor 2030;
2) De kosten om over te gaan naar aardgasloos wonen groot zijn en het voordeel geringer als eerst ingeschat volgens onderzoek van het Plan Bureau voor de Leefomgeving en de mate waarin door subsidies en andere financiële regelingen in de kosten tegemoet wordt gekomen nog onvoldoende duidelijk zijn;

 

Overwegende dat:

1) Voor een dergelijk groot project voldoende draagvlak onontbeerlijk is;
2) Daarvoor een heldere en eerlijke communicatie noodzakelijk is over alle mogelijk- en onmogelijkheden en dit ook geldt voor het uitgangspunt van een aardgasloos Nederland en op welke wijze dit verder uitgewerkt wordt; 
3) Hoewel het nu nog ontbreekt aan dwingende regelgeving om dit als verplichtingdoor te zetten, deze dwingende regelgeving -zoals in het Klimaatakkoord aangegeven- verder uitgewerkt wordt en komend jaar/jaren ter besluitvorming aan de Tweede Kamer voorgelegd zal worden;
4) Zodra die dwingende regelgeving voorligt er geen vrije keuze meer is voor onze inwoners en zij alleen nog maar kunnen kiezen op welke wijze zij overgaan op een alternatief voor aardgas;
5) Het onacceptabel is mensen die niet willen of om financiële redenen niet van het aardgas af kúnnen gaan hiertoe te dwingen.

 

Verzoekt het college:

 

1. Zich uit te spreken dat zij op geen enkele wijze zal meewerken aan -in welke vorm dan ook- gedwongen aardgasafsluiting als onze inwoners hier niet zelf voor kiezen of hier vanwege de kosten niet voor kunnen kiezen, ook niet als die dwingende regelgeving voorligt;

2. Dit geluid ook kenbaar te maken aan VNG, het Kabinet, Tweede Kamer en de Twentse gemeenten;

3. Alle inwoners zo helder en volledig mogelijk te informeren over alles wat met dit onderwerp samenhangt.

 

 Aangepaste motie PvdA / alleen verzoek weergegeven (aangenomen)
Verzoekt het college:
1. Niet in te stemmen met het negeren van wetten vanuit het Rijk, maar zich uit te spreken dat zij op geen enkele wijze zal meewerken aan -in welke vorm dan ook- gedwongen aardgasafsluiting als onze inwoners hier vanwege de kosten niet voor kunnen kiezen;
2. Dit geluid ook kenbaar te maken aan VNG, het Kabinet, Tweede Kamer en de Twentse gemeenten; 3. Alle inwoners zo helder en volledig mogelijk te informeren over alles wat met dit onderwerp
samenhangt.
En gaat over tot de orde van de dag.
Jimme Nordkamp, Partij van de Arbeid

 

Share our website