Twenteboard

BF TWENTEBOARD Raad 9.3.21 (Lies ter Haar)
 
Wij zijn blij dat na verschillende pogingen om de samenwerking in Twente tussen overheid, ondernemers en onderwijs vorm te geven, er een nieuwe start komt.
Wij denken dat een goede samenwerking tussen deze stakeholders een impuls kan geven aan onze regio. In de afgelopen jaren zijn er veel initiatieven geweest zoals de Twente top, Twente Board, Industriële Kring Twente, De Industry Board, Elan, Ondernemend Twente en nog tal van andere informele bijeenkomsten, zo staat te lezen in het rapport van Han ten Broeke (Twents rentmeesterschap 2.0).
 
Ook zijn er tal van evaluaties geweest naar de samenwerking binnen de regio Twente. Hieruit kwam o.a. naar voren dat afspraken/doelen niet altijd helder geformuleerd waren, dat er sprake was van rolonduidelijkheid tussen de verschillende gremia en dat deze rolonduidelijkheid moeilijk bespreekbaar kon worden gemaakt. Al deze factoren hebben voor bestuurlijke onrust gezorgd en het lijkt ons van belang dat wij dit in de nieuwe samenwerking zo veel mogelijk voorkomen.
Dit gezegd hebbende willen wij ook onze wensen en bedenkingen meegeven. Zo vinden wij dat de mogelijkheid voor de Raden om hun kaderstellende en controlerende taak goed te kunnen uitvoeren onvoldoende geborgd is. Wij willen graag een regio-/adviescommissie bestaande uit Raadsleden van de deelnemende gemeenten.
Een dergelijke commissie komt ook terug in het concept wetsvoorstel “versterking legitimiteit bij intergemeentelijke samenwerking” aangezien er jarenlang geconstateerd wordt dat intergemeentelijke samenwerking zorgt voor een democratisch tekort. Er wordt overigens al bij veel triple helix constructies gewerkt met een dergelijke regiocommissie/adviescommissie, zoals de Foodvalley en Brainport.
 
Verder vinden wij het van belang dat voorafgaand aan de samenwerking wordt nagedacht over hoe de Raden worden geïnformeerd vanuit de Twente Board. De informatie is vaak complex en een actieve en adequate informatievoorziening richting de raden is nodig, om de raden in positie te kunnen brengen.
Tot slot zien wij de rol van onze inwoners, non profit organisaties en kleine ondernemers niet terugkomen in de samenwerking. Er wordt wel gesproken in het visiedocument over multihelixen maar wat dat nu concreet betekent wordt niet duidelijk. In Limburg kent men een quatro helix (4limburg) waar de inwoners wel een rol krijgen toebedeeld binnen het samenwerkingsverband. Wij spreken dan ook de wens uit, dat de Twente Board op korte termijn duidelijk maakt hoe zij deze partijen wil betrekken bij de samenwerking.
 
Samengevat; wij zijn niet tegen intergemeentelijke samenwerking en zien ook de voordelen/kansen voor onze regio en onze gemeente. Wel vinden wij dat de rol van de gemeenteraden, inwoners, non profitorganisaties en kleine ondernemers onderbelicht is. Vandaar ons amendement voor het instellen en faciliteren van een regionale adviesraad van raadsleden.
Share our website