STIKSTOFPROBLEMATIEK

antwoorden op vragen Omtzigt stikstofdossier
Klik op bovenstaande link voor de antwoorden op de vragen van Omtzigt

link naar rapport en kritische beschouwing Han Lindeboom D66

Motie van Burgerforum CDA en VVD aangenomen.

BF motie Stikstof toelichting (Lies ter Haar)

Er is grote onrust ontstaan na de aankondiging van de laatste stikstofplannen van het kabinet. Daarin staat hoe hard de stikstofuitstoot in elke provincie moet krimpen. Dit heeft er toe geleid dat partijen loodrecht tegenover elkaar zijn komen te staan. Het stikstofkaartje dat werd gepresenteerd maakte het alleen maar erger. En dat is te begrijpen, omdat dit hele stikstofverhaal vergaande gevolgen heeft voor de bestaanszekerheid van onze boeren maar ook voor andere ondernemers. En al werd de betekenis van het kaartje al snel afgezwakt met opmerking dat het hier ging om een vertrekpunt en geen hard uitgangspunt en blijken er inmiddels ook andere cijfers boven tafel te komen, het kwaad was al geschiet.
De provincie stelde -terecht – “dat de bereidheid om mee te werken aan natuurontwikkeling als sneeuw voor de zon is verdwenen, terwijl draagvlak juist essentieel is om de opgave te klaren en de gebiedsgerichte aanpak verder uit te werken.”

Michael Sijbom zei onlangs “onze natuur lijkt gratis, maar is onbetaalbaar” en dat is ook zo en de natuur moeten we koesteren, maar we moeten ons op dit moment vooral ook zorgen maken of er voldoende voedsel blijft om alle monden te voeden. Een voedselcrisis dreigt. En dat los je niet op met alleen maar draaien aan het stikstofknopje.
Den Haag heeft nu het voortouw genomen en stelt doelen, maar onhaalbare doelen. Vervolgens schuift ze het op het bordje van provincie, waterschap en gemeenten die het probleem moeten oplossen. Dat is decentralisatie misbruiken, zoals ook bij de energietransitie gebeurt. Als je beleid naar de provincie en lagere overheden schuift dan moet daar de autonomie ook liggen.
Dat er wat moet gebeuren is helder, maar als je de boeren wilt meekrijgen moet je wel duidelijkheid en toekomstperspectief bieden. En dat is er nu niet. Als we bijv. kijken naar de gebieden bij De Dinkel, dan zou daar geen enkele bedrijvigheid (boeren, noch andere ondernemers) meer mogelijk zijn, terwijl er met de natuur weinig aan de hand is.
Burgerforum is voor kringlooplandbouw, maar dat zijn onze boerenbedrijven deels ook al. En wij zien de boer ook als iemand die het natuurlandschap onderhoudt en beheert. Daarom is in ons coalitieakkoord ook voor 1 miljoen aan blauw/groene diensten gereserveerd, worden innovaties ondersteund, worden andere verdienmodellen mogelijk gemaakt en gaat de gemeente Losser waar nodig de regie nemen om dit mogelijk te maken.

Het is wrang dat de boeren nu als enige groep aangepakt worden en verkeer, luchtvaart en industrie -in ieder geval voorlopig- buiten schot blijven. Daarnaast wordt ook geen rekening gehouden met de ligging aan de grens.

En dat de boeren -die bedreigd worden in hun bestaanszekerheid- gaan protesteren is te begrijpen, maar het lost het probleem niet op. Het zoeken naar een oplossing moet wat ons betreft het uitgangspunt zijn. En daarin zullen zowel de provincie als de gemeente als de boeren hun rol moeten pakken.
Daarom ook de gezamenlijke motie

Tot slot de vraag om direct na het zomerreces over het stikstofdossier te worden bijgepraat met iemand van de provincie en in een openbare vergadering.


Onze vragen van 23 juni aan gemeente/provincie
  1. Zijn er cijfers bekend over de hoeveelheid stikstofdepositie binnen onze gemeente die afkomstig is uit Duitsland?
  2. Is in kaart gebracht welke bedrijven in het grensgebied van Duitsland veel stikstof uitstoten?
  3. Er is een Duitsland strategie opgesteld door de provincies Overijssel en Gelderland waarin ook de stikstofproblematiek terugkomt.
  • Zijn er afspraken gemaakt tussen de provincie en Duitsland aangaande het monitoren van de stikstofuitstoot/-depositie in het grensgebied?
  • Wordt de gemeente Losser om input gevraagd vanuit de provincie, welke wordt meegenomen in het overleg tussen de provincie en Duitsland?
  • Wordt er gewerkt aan harmonisering van de stikstofnormen tussen Nederland en Duitsland?
  • Kan de gemeenteraad op de hoogte gehouden worden van de gesprekken tussen de provincie en Duitsland als het gaat over deze problematiek en in bredere zin ook omtrent andere onderwerpen die van invloed zijn op onze gemeente?

Raadsinformatie stikstof

Nationaal programma landelijk gebied bijlage 1

Bijlage 2 NPLG

Bijlage 3 NPLG

Bijlage 4 NPLG

Onderstaande vragen heeft Omtzigt gesteld en die willen we jullie niet onthouden.
Door Omtzigt gestelde vragen
Share our website