Steenfabriek dilemma

A'j 't earste knoopsgat mist, krie'j 't buis nich too

Hopelijk gaat deze Twentse spreuk niet op vanavond, want de steenfabriek staat nu opnieuw op de agenda. Nu met een betere onderbouwing, na een technische briefing en zijn alle technische vragen gesteld die gesteld moesten worden. Wat dan over blijft is de politieke beoordeling van het raadsvoorstel en dit is nog niet zo eenvoudig.

In onze vorige inbreng hebben we gezegd dat er geen twijfel over kan bestaan dat Burgerforum wil dat de Steenfabriek behouden blijft voor onze gemeente, daarin is niets veranderd. Een beeldbepalend Rijksmonument in onze gemeente waar we trots op kunnen zijn. Onze waardering willen we ook hier nogmaals uitspreken voor Stichting de Werklust die dit monument tot leven brengt!

Maar terug naar de politieke vraag. Het beeld dat is ontstaan van dit proces, is niet fraai. Voor onze inwoners die deze vergadering volgen zal ik puntsgewijs onze bevindingen toelichten.
  1. Hoe verhouden contractpartijen zich tot elkaar?
BOEi heeft 4 maanden voor het verlopen van de terugkoopclausule voor de eerste en enige keer laten weten dat zij de Steenfabriek niet exploitabel konden krijgen, waarbij zij ook de terugkoopclausule direct in stelling hebben gebracht. Ook wist BOEi op dat moment al dat objecten als de Steenfabriek niet exploitabel te krijgen zijn. Allemaal niet erg netjes!
BOEi gaf tijdens de technische briefing aan dat zij bij het kopen van de Steenfabriek had moeten vragen om een bedrag van de gemeente. Een soort van bruidsschat noemden ze dat zelf. Wij hebben het gevoel dat een bepaling in een contract wordt misbruikt om geld, die bruidsschat, los te peuteren van de gemeente. Dit gevoel wordt ondersteund omdat er geen enkele juridische verplichting volgt uit het contract waarin de gemeente BOEi financieel zou moeten compenseren voor het niet exploitabel kunnen maken van de Steenfabriek……geen enkele!
  1. De rol van de gemeente
Maar treft de gemeente dan geen blaam? Volgens Burgerforum valt er ook het e.e.a op te merken over het handelen van de gemeente. Het heeft er alle schijn van dat de gemeente niet goed heeft opgelet in 2017 toen het contact werd gesloten, en in 2022 in paniek raakte toen BOEi aangaf eventueel een beroep te willen gaan doen op de terugkoopverplichting. Over 2017 zeggen de juristen in eenvoudige taal: die inspanningsverplichting is een lege huls. Waarbij wij willen opmerken dat een intentieverklaring tussen partijen met de kennis van nu wel wenselijk was geweest! Voor 2022 geldt dat op 29 november een samenwerkingsovereenkomst getekend is waarin BOEi in een keer kosten mocht opvoeren voor herbestemming, verduurzaming én restauratie. Daar was geen enkele reden voor, niet anders dat BOEi anders de Steenfabriek zou terug verkopen aan de gemeente.
 
  1. De informatievoorziening.
Te laat, onvolledig en soms onjuist.
De informatievoorziening naar de Raad vanuit BOEi en in mindere mate de gemeente liet te wensen over. Zo bracht BOEi in dat Landschap Overijssel voor 50% financieel wilde participeren in de Steenfabriek. We weten nu dat dit niet het geval is ook niet voor 50 cent! Het op de laatste werkdag voor de technische briefing aanleveren van informatie door BOEi, verschillende scenario’s m.b.t het begrip exploitabel. Het is allemaal niet erg fraai!

Maar hoe dan verder voorzitter. De wethouder heeft 3 scenario’s uitgewerkt en voor Burgerforum valt scenario 1 – Boei 2 ton geven- in de huidige vorm af. Het kan niet zo zijn dat de gemeente zich laat gijzelen door een partij waarmee zij samenwerkt en die met twijfelachtige argumenten tegen de gemeente zegt: het is slikken of stikken! U betaalt en anders zoekt u het maar uit!

Maar wat dan wel voorzitter? In de technische briefing hebben we daar al op gehint. BOEi kan subsidies stapelen zolang het totale bedrag aan subsidies maar niet meer bedraagt dan de daadwerkelijke kosten. Wij kunnen ons voorstellen dat BOEi geen beroep doet op de terugkoopverplichting, vervolgens opnieuw aanklopt bij de gemeente met de vraag voor financiële ondersteuning, net zoals ieder andere belanghebbende in onze gemeente. Deze aanvraag wordt dan beoordeeld en voorzien van voorwaarden waarin volgens Burgerforum in ieder geval terug moet komen:
  • de positie van Stichting de Werklust;
  • er mag geen geld besteed worden aan herbestemming;
  • en er moet een verdeelsleutel komen voor de kosten van onderhoud en restauratie.

Kan BOEi daarmee akkoord gaan, dan staan wij open voor een dergelijke oplossing. Kan BOEi niet akkoord gaan, dan kunnen wij niet instemmen met het Raadsvoorstel. Wij komen met een motie. En wij horen graag een reactie van de andere fracties.

Dan optie 2: Steenfabriek terug naar de gemeente. In principe vinden wij dit geen taak van een gemeente en laat ook duidelijk zijn dat het aan Boei is om dit te beslissen. Mocht BOEi de steenfabriek terug willen doen aan de gemeente dan verwachten wij dat de gemeente in overleg treedt met BOEi om tot een verdeling te komen van de kosten van het (achterstallig) onderhoud van de Steenfabriek. Het kan niet zo zijn, dat die kosten 1 op 1 worden afgewenteld op de gemeente Losser! Ook hier horen graag een reactie van de andere fracties.

Wanneer de Steenfabriek weer in eigendom komt van de gemeente Losser, dan verwachten wij dat er gekeken gaat worden naar scenario 3 , namelijk dat een derde partij eigenaar wordt van de Steenfabriek. Maar ook dan geldt voor ons dat de gemeente niet automatisch financieel een bijdrage gaat leveren aan de nieuwe eigenaar. We benoemen dit omdat we tot onze verbazing lazen in de uitwerking van scenario 3, dat een lokale ondernemer(s) had gesproken met de wethouder en in dat gesprek had aangegeven dat er een startkapitaal van, hup hup hup Barbara truc, €200.000 nodig was om de Steenfabriek te kunnen gaan exploiteren. We horen dan ook graag welke ondernemers hun interesse getoond hebben. En ook hier de vraag hoe de andere fracties hierin staan.

Tot slot voorzitter, ook lokale politici moeten durven twijfelen. En in deze specifieke situatie twijfelen wij ook want “hoe meer kennis, hoe meer twijfel.” Is het toch niet verstandig om BOEi die €200.000 te geven? Willen we het risico lopen om eigenaar te worden van de Steenfabriek en wat betekent dit dan financieel voor de gemeente? Etc, etc……..vragen waarop het antwoord in de toekomst besloten ligt.

Op die momenten is het goed om terug te vallen op onze beginselen en voor Burgerforum is het belangrijk dat wij als lokale overheid een overheid zijn waar onze inwoners op kunnen vertrouwen, dat we een “ja, tenzij” houding hebben t.a.v initiatieven uit de samenleving, dat we transparant zijn over onze keuzes maar ook dat we een grens stellen mocht dat nodig zijn. De manier waarop dit proces doorlopen is, voldoet niet aan deze beginselen, er is geen enkele juridische verplichting om BOEi financieel te compenseren, BOEi had het anders moeten insteken en daarom kunnen we onder de huidige voorwaarden dan ook niet instemmen met het Raadsvoorstel.


 
Share our website