Startnotitie coalitieonderhandelingen

  • Home
  • Nieuws
  • Startnotitie coalitieonderhandelingen
Startnotitie Coalitieonderhandelingen
Wij zijn heel dankbaar voor het vertrouwen dat de burgers in ons uitgesproken hebben, met als resultaat deze geweldige verkiezingsuitslag. Daarvoor dank. Maar tegelijkertijd legt dat een zware verantwoordelijkheid op onze schouders. Die voelen we ook nadrukkelijk, maar het geeft ons ook de kracht die uitdaging aan te gaan.
We willen de coalitiebesprekingen snel in gang zetten. Alle partijen zullen benaderd worden en daarbij zal gekeken worden waar we elkaar wel en niet in kunnen vinden. Als partijen hebben we op een aantal onderwerpen gemeenschappelijkheid.  Met betrekking tot die onderwerpen zouden we tot een bestuursakkoord kunnen komen. Denk daarbij vooral aan de overheveling van taken op het gebied van werk, inkomen en zorg (wij vragen extra aandacht hiervoor bij de onderhandelingen), maar ook op het gebied van financiën. 
Maar Burgerforum heeft ook haar eigen speerpunten die ze in een collegeprogramma vertaald wil zien. Die speerpunten zijn:
*      Het grondig doorlichten van onze begroting, ook de wettelijke taken, om te kijken óf en waar er nog ruimte zit.
*      Aanpassen van het huisvestingsbeleid/huurtoewijzingsbeleid en dit    vastleggen in prestatie-afspraken met Domijn.
*      De burger is aan zet: dat wil zeggen dat we onze inwoners nadrukkelijk willen betrekken bij de lokale politiek. Dit willen we o.a. bereiken door het instellen     van een jeugdraad en een dorpsraad Losser. Maar we willen de burger ook bijvoorbeeld een “opiniepanel” op te zetten. Middels dit panel kunnen de   burgers hun mening ventileren en/of suggesties aandragen. Daarnaast willen we de App “Wij Losser” introduceren. Met behulp van deze App kan de burger klachten en opmerkingen rechtstreeks via hun telefoon doorgeven.
*      Die burger willen we ook nadrukkelijk betrekken in het onderzoek naar behoud van voorzieningen in onze gemeente en dat geldt ook voor het Kulturhus Losser, waarbij ons uitgangspunt niet perse een landing in het gemeentehuis is, maar het behoud van de voorzieningen in de breedste zin van het woord.
*      Daarnaast willen we op korte termijn de nog niet uitgevoerde tussentijdse evaluatie samenvoeging bedrijfsvoering met Enschede oppakken, gekoppeld     aan het onderzoeken van  samenwerking met de NOT gemeenten in relatie tot de IBO
*      Onze ideeën t.a.v. de grondexploitatie hebben we al duidelijk over het voetlicht gebracht.
Waarom noemen we deze punten nu al?  Dat is omdat we voorafgaand aan de coalitiebesprekingen heel duidelijk ons uitgangspunt willen neerzetten, zodat partijen al vast weten wat onze insteek zal zijn.
Wij hopen en vertrouwen er op dat we snel kunnen komen tot een nieuw college, want er is nog veel werk aan de winkel.
Gemeenschappelijkheden -> bestuursakkoord
1) Financiën: Een gezonde, transparante meerjarenbegroting en aanvulling reserves.
2) Zorg en Welzijn: Zorg dicht bij de burgers, zorg op maat met korte lijnen en gericht op preventie.
3) Leefbaarheid: Aandacht voor de leefbaarheid in onze kernen met een actieve rol voor de dorpsraden en burger.
4) Wonen: Voldoende woningen in verschillende prijsklassen met extra aandacht voor starters en senioren. Een gezonde grondexploitatie. Het maken van prestatie afspraken met Domijn
5) Veiligheid: Een veilige woon- en leefomgeving
6) Ondernemen: Lokaal wat lokaal kan. Eén loketgedachte,  één aanspreekpunt voor de ondernemer, waarin deze begeleid wordt van begin tot eind van de aanvraag.
7) Communicatie: Duidelijke en heldere communicatie. De burger meer betrekken bij de politiek/het bestuur.
8) De gemeente moet meer faciliteren naar burgers, instellingen, verenigingen en bedrijven.
9) Bij grote onderwerpen en beslissingen werkgroepen en klankbordgroepen in te stellen.
10) Privatisering sportaccommodaties: zorg voor correcte afhandeling.
 
 
 
 
Share our website