Drugsgebruik en -overlast neemt toe


Antwoorden op onze vragen (drugs)overlast
(Harold Sligman)
Vanmiddag de antwoorden ontvangen van het college op onze vragen over de drugsoverlast binnen onze gemeente Gemeente Losser en de grensoverschrijdende samenwerking met onze Duitse buren Land NRW Land Niedersachsen Burgerforum zal deze antwoorden meenemen in het politieke debat. Sinds dat Burgerforum dit onderwerp weer op de agenda heeft gezet krijgen we bijna dagelijks meldingen van drugsgerelateerde overlast in ons buitengebied. Al deze meldingen zullen wij, geanonimiseerd, binnenkort aanbieden aan het college! Wij juichen het onderstaande initiatief overigens toe:"Naast het internationale informatieplein zoals bij vraag 3 toegelicht zijn er sinds deze
zomer stappen gezet om te komen tot een samenwerking tussen de gemeenten Losser, Oldenzaal, Bad Bentheim en Nordhorn om tussen deze gemeenten onderling informatie met betrekking tot de grensoverschrijdende casuïstiek te kunnen delen. Hier worden de ervaringen van het internationale informatieplein Enschede – Losser - Gronau uiteraard meegenomen"
gemeente Oldenzaal Stadt Nordhorn Bad Bentheim
Voor wie meer wil weten over het GPT (grensoverschrijdende politieteam) zie o.a de site van Koninklijke Marechaussee of Polizei NRWartikel 39 brief over drugsoverlast


Geacht College,

De laatste tijd krijgen we meldingen, maar ervaren ook zelf, dat de overlast door drugsgebruik -ook vanuit Duitsland- enorm toeneemt.
Niet alleen wordt openlijk gebruikt, maar het is ook te zien aan de rotzooi die na gebruik overal verspreid ligt.

Op volgende vragen zouden we daarom graag antwoord hebben binnen de daarvoor gestelde termijn van 30 dagen.

1) Is er inzicht in de mate overlast en is er zicht op waar zich eventuele hotspots bevinden in onze gemeente m.b.t. drugsoverlast (aantal meldingen,  aantal proces verbalen, etc).
2) In het Integraal Veiligheidsplan (IVP) staat dat de gemeente Losser deelneemt aan de internationale driehoek ter verbetering van de informatiedeling tussen de gemeente Losser en de aangrenzende Duitse gemeenten. Wij ontvangen graag een overzicht hiervan.
3) Hoe vaak komt deze internationale driehoek bij elkaar?
4) Wie nemen deel aan deze internationale driehoek?
5) Wat wordt er op hoofdlijnen besproken in deze driehoek en wordt in deze driehoek stilgestaan bij de grensoverschrijdende drugsoverlast?
6) Zijn er nog andere grensoverschrijdende samenwerkingen m.b.t. het aanpakken/voorkomen van drugsgerelateerde overlast?
7)  Welke stappen zijn er in het afgelopen jaar gezet m.b.t. verkennen van de samenwerking met Duitsland op het gebied van informatie-uitwisseling om grensoverschrijdende criminaliteit beter aan te kunnen pakken? 
8) Welke afspraken zijn er gemaakt met de politie/BOA’s/ handhaving m.b.t. het surveilleren in het (buiten)gebied van onze gemeente?
9) Neemt de gemeente Losser deel aan de kenniskring bestuurlijke aanpak drugscriminaliteit?
10) Wordt/is er gebruik gemaakt van bestuursrechtelijke instrumenten m.b.t. drugsoverlast/drugstoerisme? 

Tot zover onze concrete vragen.
Wij verwijzen hierbij ook nog eens naar de inhoud van het Integraal Veiligheidsplan. Daar staat het volgende over de grensoverschrijdende samenwerking:
"Losser is daarbij vanwege de grensligging en een groot buitengebied extra kwetsbaar. Des te belangrijker om te investeren in samenwerking met omliggende gemeenten en met Duitsland!.” “want criminaliteit houdt niet op bij onze gemeentegrens of zelfs landsgrens. Partnerschap is een belangrijke succesfactor! Door de samenwerking met o.a. Duitsland en (Noord-oost)Twente op te zoeken, wordt ontdekt waar overlap zit en hoe we elkaar kunnen versterken. Daarnaast levert samenwerking op dat we onze handhavingsinstrumenten op elkaar af kunnen stemmen.
"Deelname aan de Internationale Driehoek ten behoeve van de verbetering van informatiedeling tussen gemeente Losser en aangrenzende Duitse gemeenten" 
"We gaan de samenwerking met Duitsland op het gebied van informatie-uitwisseling verder verkennen en vormgeven om ook grensoverschrijdende criminaliteit beter aan te kunnen pakken. Het RIEC speelt hierin een belangrijke rol"
Tot zover de verwijzing naar het IVP.

In afwachting van uw antwoord, tekenen wij,

Met vriendelijke groeten,
Fractie Burgerforum,

Harold Sligman, fractievoorzitter


 
Share our website