Schriftelijke beantwoording vragen ontwikkeling Aloysiuslocatie

  • Home
  • Nieuws
  • Schriftelijke beantwoording vragen ontwikkeling Aloysiuslocatie
Vragenkwartiertje 17 maart 2020 Burgerforum - de vergadering is niet doorgegaan, de vragen zijn schriftelijk beantwoord.

1. Bouwlocatie Aloysius Hoe is de huidige stand van zaken, is er geen nieuws ( we horen in de wandelgangen een en ander), waarom wordt dit niet gecommuniceerd?

ANTWOORD: De huidige stand van zaken is dat er – binnen de kaders van de motie - wordt gewerkt aan de formulering van een globaal programma van eisen / ruimtelijke uitgangspunten voor de Aloysiuslocatie èn de directe omgeving. Dit betekent bijvoorbeeld dat er – buiten de bestaande karakteristieke bebouwing – ruimtelijke ambities worden geformuleerd over de meest optimale invulling van de Aloysiuslocatie. Dit doen we omdat de Aloysiuslocatie ruimtelijk niet op zichzelf staat, maar moet worden bezien in de stedenbouwkundige context van het centrum van Losser. Op dit moment wordt gewerkt aan een concept ruimtelijke visie voor de Brink en het Martinusplein. We verwachten deze visie in juni 2020 in concept te kunnen presenteren aan de raad. Vanwege de ruimtelijke samenhang is de visie voor de Brink onder andere uitgebreid met de Aloysiuslocatie en de directe omgeving. De ruimtelijke keuzes die in deze visie worden gemaakt, zijn -na instemming van de gemeenteraad- leidend voor de verdere onderhandelingen. 
Share our website