Samen werken aan leren lezen en schrijven

  • Home
  • Nieuws
  • Samen werken aan leren lezen en schrijven
 
 
 
Geacht College,
 
In 2010 bedroeg het aantal laaggeletterde autochtone volwassenen in Losser ongeveer 1400. Het aantal van 350 volwassenen binnen deze groep kon toen nagenoeg analfabeet genoemd worden. Er zijn indertijd trajecten ingekocht om hier wat aan te doen, maar de laatste jaren is dit een beetje uit beeld.
Laaggelettterdheid en analfabetisme blijkt echter nog steeds een fors probleem te zijn. In Nederland hebben ongeveer 1,1 miljoen mensen tussen 16 en 65 jaar problemen met lezen en schrijven. Van deze groep is bijna 70% van Nederlandse afkomst. Van deze groep mensen heeft de helft een baan. De andere helft is werkloos of inactief. Mensen die problemen hebben met lezen en schrijven lopen meer risico werkloos te raken of werkloos te blijven en in een sociaal isolement te raken. Kortom: wie moeite heeft met lezen en schrijven, komt moeilijker mee in de samenleving
De Rijksoverheid stelt sinds 2012 jaarlijks geld  voor diverse projecten beschikbaar om laaggeletterdheid tegen te gaan.
Burgerforum zou graag weten hoe de situatie in Losser op dit moment is. Hoe zijn de aantallen laaggeletterden en analfabeten op dit moment?
Welke projecten lopen er op dit moment?
Welk budget is er op dit moment voor beschikbaar? Zijn er extra subsidiebronnen aangeboord of is het college dit nog van plan te doen, nu de overheid extra gelden beschikbaar stelt voor projecten die laaggeletterdheid tegen gaan?
Is er sprake van een integraal beleid om analfabetisme en laaggeletterdheid aan te pakken?
Een ander onderwerp dat we onder uw aandacht willen brengen is Digi-sterker.
Digisterker stelt zich ten doel burgers te leren werken met de elektronische overheid.  Dit omdat overheden burgers steeds vaker verwijzen naar hun digitale loketten. Of het nu gaat om het aanvragen van huurtoeslag, om werk zoeken of om het doorgeven van een verhuizing.
Daarmee probeert de overheid selfservice van burgers, bedrijven en organisaties te stimuleren.
 
 
Er zijn echter grote groepen in de samenleving die moeite hebben met het gebruik van deze elektronische overheid. Hoe kunnen wij deze burgers helpen, zodat zij meer gebruik kunnen maken van de e-overheid? En hoe voorkomen we dat de minder digivaardige burger buitenspel komt te staan? Het programma Digisterker is een van de mogelijkheden voor ondersteuning van minder digivaardige burgers. Wordt dit al ingezet? Zo nee, zijn er mogelijkheden in onze gemeente om burgers dit aan te bieden of op andere wijze de burgers hierin te ondersteunen?
Graag antwoord op onze vragen en dat mag zowel schriftelijk als mondeling in de eerstvolgende commissie.
 
Met vriendelijke groeten,
Fractie Burgerforum,
Lies ter Haar, fractievoorzitter
 

oktober 2011
Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2016-2018
INFO:

In Nederland is 1 op de 9 volwassenen laaggeletterd. Laaggeletterdheid is een maatschappelijk probleem waar vaak nog een taboe op rust. Met name bij autochtone laaggeletterden. Het is een maatschappelijk en economisch probleem maar ook een belemmering voor individuele mensen .
In onderliggend aanvalsplan staan de activiteiten omschreven die door de gemeente Losser samen met haar partners worden uitgevoerd ter bestrijding van laaggeletterdheid.
1. In te stemmen met het aanvalsplan Laaggeletterdheid 2016-2018 en de daaruit voortvloeiende activiteiten zijnde:
? Inbedden taalmeter
? Oprichten taalpunt
? Opleiden taalvrijwilligers
? Educatie digitale vaardigheden
? Bouwen aan een leesbevorderingsnetwerk.
 

Samen werken aan taal

 
Samen werken aan taal
Gezamenlijke aanpak bestrijding laaggeletterdheid
Donderdag 7 juli tekenen vier partners: Gemeente Losser, Bibliotheek Losser, ROC van Twente en Stichting lezen & schrijven een convenant waarin de gezamenlijke aanpak voor de bestrijding van laaggeletterdheid is vastgelegd. Nog altijd zijn er veel mensen in Nederland laaggeletterd. Dat betekent dat ze onvoldoende Nederlands kunnen lezen en schrijven om bijvoorbeeld de krant te lezen, of formulieren in kunnen vullen of om werkinstructies te lezen. Dit betreft trouwens niet alleen mensen van buitenlandse komaf, maar ook mensen die in Nederland geboren en getogen zijn.
 
Wat houdt de aanpak in?
Vanuit de bibliotheek wordt al hard gewerkt aan het bevorderen van de taal- en leesontwikkeling. Denk daarbij aan: Boekstart (voor baby’s en hun ouders), De VoorleesExpress en het nieuwe Taalpunt. Vanaf 15 augustus heeft de bibliotheek een taalcoördinator die het taalpunt vorm gaat geven door taalvrijwilligers te werven en te ondersteunen. De Stichting lezen & schrijven verzorgt de training van deze vrijwilligers. Het taalpunt gaat in november van start en verzorgt twee keer per week een spreekuur in de bibliotheek van Losser: woensdag van 10.00 – 12.00 uur en donderdag van 13.00 - 15.00 uur.
Ook is de bibliotheek in januari gestart met een project om het leesplezier van alle basisschoolleerlingen te vergroten. Sommige mensen hebben ooit wel leren lezen en schrijven maar houden het niet bij. Door te blijven lezen houd je de vaardigheid op peil. Op iedere school zijn opgeleide leescoördinatoren aanwezig die zich hier mee bezig houdt. Gemeente Losser financiert dit project. Het ROC heeft hierin een signalerende functie en pakt de knelpunten in het taalaanbod op.
 Ondertekening
Namens de gemeente Losser ondertekent wethouder Marcel Wildschut het convenant: “Een goede beheersing van de Nederlandse taal is in onze maatschappij onontbeerlijk. Je moet goed kunnen lezen en schrijven om mee te kunnen doen en daarnaast ook om een betaalde baan te hebben. Vandaar dat wij ook in het kader van de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de taalmeter in gaan zetten. Met deze taalmeter kun je op een snelle en eenvoudige manier bepalen over welk taalniveau iemand beschikt en is het makkelijker om te bepalen wat er moet gebeuren om het niveau te verbeteren. Als gemeente kunnen we dat niet zelf en zijn we erg blij dat deze partijen samenwerken om het taalniveau ook in Losser te verbeteren.”  
 Doelen van de taalsamenwerking
Het samenwerkingsverband van taalaanbieders, gemeente en bibliotheek streeft de volgende resultaten na:
a.     Een transparant overzicht van het taalaanbod.
b.     Een samenhangend taalaanbod voor alle doelgroepen.
c.     Toeleiding van cursisten naar het meest geschikte traject.
d.     Werving van vrijwilligers.
e.     Scholing en inhoudelijke ondersteuning van taalvrijwilligers.

 

Samen werken aan taal

Gezamenlijke aanpak bestrijding laaggeletterdheid

Donderdag 7 juli tekenen vier partners: Gemeente Losser, Bibliotheek Losser, ROC van Twente en Stichting lezen & schrijven een convenant waarin de gezamenlijke aanpak voor de bestrijding van laaggeletterdheid is vastgelegd. Nog altijd zijn er veel mensen in Nederland laaggeletterd. Dat betekent dat ze onvoldoende Nederlands kunnen lezen en schrijven om bijvoorbeeld de krant te lezen, of formulieren in kunnen vullen of om werkinstructies te lezen. Dit betreft trouwens niet alleen mensen van buitenlandse komaf, maar ook mensen die in Nederland geboren en getogen zijn.

 

Wat houdt de aanpak in?

Vanuit de bibliotheek wordt al hard gewerkt aan het bevorderen van de taal- en leesontwikkeling. Denk daarbij aan: Boekstart (voor baby’s en hun ouders), De VoorleesExpress en het nieuwe Taalpunt. Vanaf 15 augustus heeft de bibliotheek een taalcoördinator die het taalpunt vorm gaat geven door taalvrijwilligers te werven en te ondersteunen. De Stichting lezen & schrijven verzorgt de training van deze vrijwilligers. Het taalpunt gaat in november van start en verzorgt twee keer per week een spreekuur in de bibliotheek van Losser: woensdag van 10.00 – 12.00 uur en donderdag van 13.00 - 15.00 uur.

Ook is de bibliotheek in januari gestart met een project om het leesplezier van alle basisschoolleerlingen te vergroten. Sommige mensen hebben ooit wel leren lezen en schrijven maar houden het niet bij. Door te blijven lezen houd je de vaardigheid op peil. Op iedere school zijn opgeleide leescoördinatoren aanwezig die zich hier mee bezig houdt. Gemeente Losser financiert dit project. Het ROC heeft hierin een signalerende functie en pakt de knelpunten in het taalaanbod op.

 Ondertekening

Namens de gemeente Losser ondertekent wethouder Marcel Wildschut het convenant: “Een goede beheersing van de Nederlandse taal is in onze maatschappij onontbeerlijk. Je moet goed kunnen lezen en schrijven om mee te kunnen doen en daarnaast ook om een betaalde baan te hebben. Vandaar dat wij ook in het kader van de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de taalmeter in gaan zetten. Met deze taalmeter kun je op een snelle en eenvoudige manier bepalen over welk taalniveau iemand beschikt en is het makkelijker om te bepalen wat er moet gebeuren om het niveau te verbeteren. Als gemeente kunnen we dat niet zelf en zijn we erg blij dat deze partijen samenwerken om het taalniveau ook in Losser te verbeteren.”  

 Doelen van de taalsamenwerking

Het samenwerkingsverband van taalaanbieders, gemeente en bibliotheek streeft de volgende resultaten na:

a.     Een transparant overzicht van het taalaanbod.

b.     Een samenhangend taalaanbod voor alle doelgroepen.

c.     Toeleiding van cursisten naar het meest geschikte traject.

d.     Werving van vrijwilligers.

e.     Scholing en inhoudelijke ondersteuning van taalvrijwilligers.

Share our website