Rekenkameronderzoek naar klachtenprocedure gemeente Losser

  • Home
  • Nieuws
  • Rekenkameronderzoek naar klachtenprocedure gemeente Losser
Rekenkameronderzoek naar klachtenprocedure gemeente Losser

Burgerforum hecht er aan dat we in onze gemeente een goede klachtenprocedure hebben.

De klachtencommissie is er voor als u vindt dat u niet goed bent behandeld door een medewerker of een bestuurder van de gemeente. Niet te verwarren met de bezwaarschriftencommissie waar u terecht kunt als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente.

Burgerforum heeft zich deze raadsperiode van meet af aan ingezet voor een goede klachtenprocedure. Dit omdat gebleken is dat onze klachtenprocedure verouderd is en het tijd is hier een keer goed naar te kijken, maar ook omdat er nogal wat commotie in Enschede was over het functioneren van de klachtencommissie en haar onafhankelijkheid (https://www.1twente.nl/artikel/1930000/hoe-onafhankelijk-is-de-enschedese-klachtencommissaris) en onze klachtenregeling in een dienstverleningsovereenkomst met Enschede is ondergebracht. Daarom hebben we hier ook meermaals vragen over gesteld en gewezen op het belang van een goede en toegankelijke klachtenprocedure voor onze inwoners.

Dat de rekenkamercommissie Dinkelland-Losser-Oldenzaal gestart is met een onderzoek naar de klachtenafhandeling kan ons helpen om tot een goede klachtenafhandeling te komen.

Het doel van dit onderzoek is het in beeld brengen hoe de klachtenafhandeling binnen de gemeente Losser is georganiseerd, tot welke resultaten dat leidt en hoe daarover wordt gerapporteerd aan de gemeenteraad.

Daarnaast wordt onderzocht op welke manier verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen die taken namens of in opdracht van de gemeente uitvoeren omgaan met de klachtenafhandeling en of de gemeenteraad hierover sturingsinformatie ontvangt.

Wij zijn benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek en zullen dit uiteraard met u delen.
 
Share our website