Referendumverordening: geen steun van CDA en VVD

  • Home
  • Nieuws
  • Referendumverordening: geen steun van CDA en VVD

 

 

 

Onderstaand voorstel is gisteravond in de commissie besproken. Steun was er van PvdA en SDGL. CDA en VVD waren duidelijk. Wat hen betreft komt er geen referendumverordening. Het debat hierover volgt in oktober in de raad.
 
Initiatiefvoorstel

 

 

Datum

Agendapunt

Commissie Bestuur en Samenleving :

25 september 2012

/ 8.a

Commissie Ruimte :

 

/

Raad :

   

 

Hamer/bespreekstuk :

Zaaknr / Documentnr. :

Portefeuillehouder

:

M Sijbom

 

Onderwerp

:

Referendumverordening

 
   
         

Losser, 4 september 2012

Voorstel

De Referendumverordening 2012 vast te stellen.

 

Aanleiding

In de gemeente Losser is het momenteel niet mogelijk een referendum te houden. Op basis van de Gemeentewet kan de raad besluiten tot het vaststellen van een referendumverordening. Hiermee wordt het uitvoeren van een referendum juridisch mogelijk, als daar in de toekomst behoefte aan is.

Overwegingen

Op grond van artikel 149 van de Gemeentewet kan de raad besluiten tot het vaststellen van een referendumverordening, waardoor het uitvoeren van een referendum mogelijk wordt. Na het vaststellen van de verordening houdt de raad de ruimte om wel of niet over te gaan tot het houden van een referendum.

Voor ons is de steeds groter wordende kloof tussen burger en gemeentebestuur een bron van zorg en daarom een reden om te pleiten voor de mogelijkheid van een referendum. Wij zijn van mening dat een referendum in bepaalde gevallen een nuttige aanvulling is op de vertegenwoordigende democratie. Bij grote en ingrijpende beslissingen is maatschappelijk draagvlak van groot belang. Het referendum is daarnaast een goed instrument om de burgerparticipatie te bevorderen. Dit past in het huidige tijdsbeeld. Bij ingrijpende beslissingen met verstrekkende gevolgen kunnen de inwoners, voor dat de gemeenteraad een besluit neemt, hun mening geven. Zo kunnen 'voorstanders” bij de burgers trachten draagvlak te creëren voor de plannen. En kunnen 'tegenstanders” de besluitvorming beïnvloeden op basis van tegenargumenten. Een referendum biedt de inwoners de mogelijkheid om zich uit te spreken over, en betrokken te voelen bij, belangrijke politieke besluiten. De raad weet zich dan gesteund door de inwoners.

De uiteindelijke beslissing blijft liggen bij de gemeenteraad.

De uitslag van een referendum is niet bindend. De Grondwet, artikel 129, bepaalt namelijk dat de gemeenteraadsleden stemmen zonder last. De uitslag van het referendum levert geen juridische binding op voor een raadslid. Of een raadslid zich politiek gebonden acht is een beslissing dat elk raadslid persoonlijk moet maken. Een raadslid vertegenwoordigd het algemeen belang en zal dan ook een keuze moeten maken, waarbij verschillende belangen worden afgewogen.

Na het vaststellen van de Referendumverordening houdt de raad de ruimte om wel of niet over te gaan tot het houden van een referendum. Dit blijft een beslissing van de meerderheid van de gemeenteraad. Een apart punt van aandacht daarbij is de vraagstelling van het referendum. Is het maatschappelijk probleem te vatten in een ja of nee (of voor of tegen).

De voorliggende Referendumverordening is gebaseerd op de modelverordening van de VNG.

Financiële consequenties

Het vaststellen van de referendumverordening heeft geen directe, jaarlijkse, financiële consequenties. Zodra er sprake is van een concreet besluit tot het houden van een referendum, moet daarbij ook de dekking van de daarmee gepaard gaande kosten worden aangegeven.

Communicatie

De burgers dienen via de gebruikelijke media uitgebreid geïnformeerd worden over de mogelijkheden, maar zeker ook over de onmogelijkheden, tot het houden van een referendum.

Namens de fractie van Burgerforum

L. ter Haar-Naafs fractievoorzitter

Share our website