Referendumverordening

Het is 2 jaar geleden dat wij een poging deden om het in Losser mogelijk te maken een referendum te houden. Daarvoor is het nodig dat er een referendumverordening komt.
Dat is toen niet gelukt. Gisteren hebben wij samen met D66 een initiatiefvoorstel ingediend voor een referendumverordening die in commissie en raad behandeld kunnen worden.
Omdat het CDA ook haar steun heeft toegezegd, hebben wij er alle vertrouwen in dat er binnenkort in Losser een referendumverordening ligt. 

Aanleiding

In de gemeente Losser is het momenteel niet mogelijk een referendum te houden. Op basis   van de Gemeentewet kan de raad besluiten tot het vaststellen van een referendumverordening. Hiermee wordt het uitvoeren van een referendum juridisch mogelijk, als daar in de toekomst behoefte aan is. Dit past in de gedachte van het raadsbesluit “Naar meer burgerparticipatie” en het Coalitieakkoord 2014-2018: Naar een nieuwe samenwerking.
 
Overwegingen
Op grond van artikel 149 van de Gemeentewet kan de raad besluiten tot het vaststellen van een referendumverordening, waardoor het uitvoeren van een referendum mogelijk wordt. Na het vaststellen van de verordening houdt de raad de ruimte om wel of niet over te gaan tot het houden van een referendum.
 
Voor ons is de steeds groter wordende kloof tussen burger en gemeentebestuur een bron van zorg en daarom een reden om te pleiten voor de mogelijkheid van een referendum. Wij zijn van mening dat een referendum in bepaalde gevallen een nuttige aanvulling is op de vertegenwoordigende democratie. Bij grote en ingrijpende beslissingen is maatschappelijk draagvlak van groot belang. Het referendum is daarnaast een goed instrument om de burgerparticipatie te bevorderen. Dit past in het huidige tijdsbeeld. Bij ingrijpende beslissingen met verstrekkende gevolgen kunnen de inwoners, voor dat de gemeenteraad een besluit neemt, hun mening geven. Zo kunnen “voorstanders” bij de burgers trachten draagvlak te creëren voor de plannen. En kunnen “tegenstanders” de besluitvorming beïnvloeden op basis van tegenargumenten. Een referendum biedt de inwoners de mogelijkheid om zich uit te spreken over, en betrokken te voelen bij, belangrijke politieke besluiten. De raad weet zich dan gesteund door de inwoners.
De uiteindelijke beslissing blijft liggen bij de gemeenteraad.
 
 
Share our website