Reactie op coalitieakkoord en benoeming wethouders

  • Home
  • Nieuws
  • Reactie op coalitieakkoord en benoeming wethouders

reactie BF op coalitieakkoord CDAm D66 en VVD en benoeming wethouders (Lies ter Haar) / raad 29 mei 2018

Voor ons ligt een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Het werd gepresenteerd als ambitieus, maar wij zien vooral voortzetting van al in gang gezet beleid, waar we als BF -op bepaalde punten na- zó de handtekening onder hadden kunnen zetten. Veel is zelfs in ons verkiezingsprogramma terug te vinden. Alleen uit de duurzaamheidsparagraaf spreekt ambitie, al is het in onze ogen weinig realistisch. Wat dat betreft heeft D66 met haar ene zetel een duidelijk stempel gezet op dit akkoord. Dat heeft ze goed gedaan. In dit coalitieprogramma zit dus niet de moeilijkheid.

Waar BF het wel moeilijk mee heeft is de teleurstelling van onze kiezers. Hoe vaak hebben we de afgelopen periode gehoord dat het helemaal geen zin meer heeft om te gaan stemmen. En juist dát is héél slecht voor Losser. Als veel mensen daadwerkelijk gaan afhaken omdat hun stem niet gehoord en beloond is, dan krijgen we straks een volksvertegenwoordiging waar een groot deel van de Losserse bevolking zich niet meer door vertegenwoordigt voelt. Dáár zouden álle partijen zich zorgen om moeten maken.

Ondanks dat het de afgelopen vier jaar heel goed is gegaan met Losser en we veel moois bereikt hebben, was er bij CDA en D66 gebrek aan vertrouwen in ons en kozen ze voor de VVD. We gaan niet in herhaling, maar als het niet meer om inhoud gaat, maar om chemie en vertrouwen, dan kán dat niet anders dan zijn weerslag hebben op de samenwerking.

Dezelfde partijen vragen van ons nu wél het vertrouwen, zowel wat een raadsagenda betreft als de benoeming van hun wethouder. Dat is bijzonder. Dáár waar ze zelf het vertrouwen niet hebben gegeven, vragen ze dat van ons wel. Maar daarvoor is er echt te veel gebeurd de afgelopen tijd. Ten aanzien van de raadsagenda hebben we dhr. Goudt eind april al meegedeeld dat dit gebrek aan vertrouwen voor ons ook een reden is niet mee te doen met een raadsagenda. Het bevreemdt ons dan ook dat het toch opgenomen is in het coalitieakkoord. BF staat overigens wel open voor een andere rol van de raad, waarin we meer aan de voorkant gaan sturen en waar ook het vergadersysteem dan op aangepast zou moeten worden. De werkgroep burger en bestuur kan hier het voortouw in nemen.

De formatie blijft op 2,6 fte en dat juichen we toe. Want er zijn al extra kosten, zoals de wachtgeldverplichting voor onze wethouder. Wij begrijpen dat de VVD gekozen heeft voor kwaliteit en ook buiten de gemeentegrens heeft gekeken. Dat hebben wij met onze wethouder ook gedaan, al woonde die wel wat dichter bij. Wij vragen ons dan ook af of een wethouder uit Apeldoorn handig is gezien bereikbaarheidsdiensten, maar ook hoe het zit met extra reis- en huisvestingskosten. Dit laatste omdat zij heeft laten weten een paar dagen per week hier te willen gaan wonen. Graag horen we hoe dit zit.

Als fractie- en commissieleden van BF moeten en kúnnen wij de knop na vanavond omzetten en zullen de oppositierol met net zoveel enthousiasme en inzet oppakken als de afgelopen jaren de coalitierol. Gedreven, fanatiek, maar altijd op inhoud. Weet dus wat u te wachten staat!

Samenvattend: Blij met de verkiezingsuitslag, teleurgesteld doordat we buiten de coalitie zijn gehouden, geraakt door het gebrek in vertrouwen, maar met vertrouwen in de toekomst…..blijven wij ons als volksvertegenwoordiger voor 100% voor onze inwoners inzetten. U kunt op ons rekenen!

BF benoeming wethouders

Wat dhr. Nijhuis betreft vinden we dat deze een heel zware portefeuille heeft, maar goed daar gaan wij niet over.

Wel willen we graag duidelijkheid over de nevenfuncties van zowel mevr. Prins als dhr. Nijhuis. Van welke nemen ze afscheid en van welke niet?

Stemverklaring: Het gebrek aan vertrouwen in BURGERFORUM heeft zijn weerslag bij de benoeming van de wethouders van CDA en D66. Vertrouwen is geen éénrichtingsverkeer. Wat je zelf niet geeft, kun je ook niet automatisch terug verwachten. Vertrouwen en respect moeten weer verdiend worden. De fractie van BF zal dan ook tégen de benoeming van de heren Nijhuis en Wildschut stemmen.
Duidelijk is dat mevrouw Prins haar statenlidmaatschap niet op zal geven en kiest voor een dubbelfunctie tot maart 2019. Dat vinden wij onwenselijk. Het fulltime wethouderschap gaat in onze ogen niet samen met de functie van statenlid van Gelderland. We zullen dan ook tégen haar benoeming stemmen

Share our website