Reactie college op onze motie inzake Domijn

  • Home
  • Nieuws
  • Reactie college op onze motie inzake Domijn

Raadsinformatie

 

Naar aanleiding Motie gemeenteraad d.d. 15 oktober 2013

Op 15 oktober 2013 heeft uw raad een motie 'Beleid woningtoewijzing' aangenomen.

U hebt ons college gevraagd Domijn te verzoeken:

De verhuurgegevens over januari 2008 tot oktober 2013 te verstrekken, waaruit per jaar blijkt:

0 Hoeveel woningen er per kerkdorp in de gemeente Losser verhuurd zijn aan

mensen die van buiten de gemeente komen

0 Hoeveel woningen er per kerkdorp in de gemeente Losser verhuurd zijn aan

mensen die reeds inwoner waren van de gemeente Losser

Een of meerdere alternatieven uit te werken voor het momenteel gehanteerde

lotingssysteem. Hierin het volgende meenemen:

0 Mogelijk andere wegingselementen, bijvoorbeeld een mogelijkheid om de duur van

de inschrijving te laten meetellen voor de kans op een woning (langer

ingeschreven is een hogere kans)

0 Voorzien in een mogelijkheid om tijdelijk bij toewijzingen van woningen in een

specifieke buurt van de gemeente Losser, een door de gemeente opgesteld beleid

te hanteren. De gemeente specificeert de periode, buurt en beleid.

0 De voor- en nadelen van de verschillende alternatieven

 

Deze gevraagde gegevens en alternatieven te rapporteren aan de gemeenteraad.

Van Domijn hebben we een reactie gekregen op de gestelde vragen. Deze is als bijlage bij deze raadsinfobrief gevoegd. Daarnaast heeft Domijn op 13 november 2013 een demonstratie gegeven van een woonruimteverdeling op basis van de Domijnsleutel. Hierbij waren naast de gemeente ook andere instanties uitgenodigd, waaronder de Dorpsraad Overdinkel en de Huurdersbelangenvereniging Losser. Bij die bijeenkomst werd in de praktijk duidelijk gemaakt op welke wijze de toewijzing van een woning plaatsvindt en hoe inzichtelijk kan worden gemaakt hoe

lang iemand actief is om een woning te verkrijgen en in welke mate de persoon of personen actief zijn in het verkrijgen van een woning. In die bijeenkomst is eveneens duidelijk gemaakt dat de 'Domijnsleutel' ook mogelijk maakt om te interveniëren in de woonruimtebemiddeling. Dat betekent dat maatwerksituaties mogelijk worden gemaakt en middels de pechvogelregeling mensen voorrangsposities kunnen worden gegeven, indien een woningzoekende ondanks voldoende pogingen telkens buiten de boot valt in het lotingsysteem.

Daarnaast is er interventie mogelijk bij de toewijzing van nieuwbouwwoningen. Deze worden in eerste instantie toegewezen aan woningzoekenden uit de eigen kern.

Hoewel dit op dit moment niet aan de orde is, kan het interveniëren ook betekenen dat bij herstructurering van wijken een tijdelijk systeem van voorrang voor bewoners van de betreffende woningen wordt gehanteerd.

Een woningcorporatie heeft tot taak om mensen met een smalle beurs te voorzien ín huisvesting.

Zoals al genoemd, is het in Nederland wettelijk bepaald dat iedereen mag wonen waar hij of zij dat wil. Domijn houdt zich aan die wettelijke bepalingen. De verdeling van de woningen is een verantwoordelijkheid van de corporatie. Domijn blijft het lotingsysteem hanteren, omdat Domijn dit een objectief middel vindt en dit het meest aansluit op de visie van Domijn.

De corporatie heeft tot taak om mensen met een smalle beurs te voorzien in huisvesting. Dit betekent concreet dat Domijn mensen met een inkomen tot 6 34.000,- helpt aan een sociale huurwoning (tot 6 681,-- maandhuur). Domijn is er zich van bewust dat in sommige situaties maatwerk moet worden geboden om bijvoorbeeld de leefbaarheid te bevorderen of in voorkomende gevallen in te grijpen bij schaarste.

Domijn is van mening dat er voldoende mogelijkheden zijn om interventies te plegen op het lotingsysteem, waardoor er geen mensen tussen wal en schip (hoeven te) vallen.

Domijn wijst in dat kader op de pechvogelregeling, waarbij inspanning loont. Daarnaast is er het convenant vrouwenopvang en het coördinatieoverleg tussen de gemeente en Domijn, waarin onder meer in gezamenlijkheid wordt getracht te komen tot een balans en leefbaarheid in wijken en buurten. Op dit moment zijn Domijn en gemeente gezamenlijk doende om te komen tot prestatieafspraken, waarbij de door uw raad vastgestelde woonvisie leidend is.

Wij zijn van mening dat ieder systeem van woonruimteverdeling voor- en nadelen kent. Wij zijn er echter ook van overtuigd dat Domijn zich inzet om binnen de wettelijke kaders de woonruimte zo objectief mogelijk te verdelen.

Domijn heeft aangeboden om voor en aan de raad het systeem van woonruimtebemiddeling nader toe te lichten en desgewenst te demonstreren. De griffie en Domijn zijn in overleg voor het plannen van die bijeenkomst.
 
Hier hoort nog een brief bij van Domijn, maar die zouden we nog krijgen.
 
Informatiebijeenkomst Domijn op 13 januari 2014!
Share our website