Raadsvoorstel Centrumregeling

Raadsvoorstel

 

 

Datum

Agendapunt

Commissie Bestuur en Samenleving     :

/

Raad                                                       :

/

 

Portefeuillehouder

:

J.F. Hassink

 

Onderwerp

:

Gemeenschappelijke regeling Centrumregeling ambtelijke samenwerking Enschede-Losser

 

 

 

Losser, 14 december 2010

 

Voorstel

Op grond van artikel 1, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, het college en de burgmeester toestemming geven om de gemeenschappelijke regeling Centrumregeling Enschede - Losser aan te gaan.

Samenvatting

In het kader van de samenwerking tussen de gemeenten Enschede en Losser wordt een gemeenschappelijke regeling aangegaan. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u geadviseerd het college en de burgemeester toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling Centrumregeling ambtelijke samenwerking Enschede -Losser te treffen.

 

Aanleiding

Met het oog op toekomstige ontwikkelingen heeft het bestuur van de gemeente Losser aangegeven dat zij het als een zware en wellicht op onderdelen onmogelijke taak ziet om goed en op niveau te blijven presteren en dit ook voor de toekomst te borgen. Op diverse onderdelen heeft de gemeente Losser een aanzet gemaakt om de kwaliteit en het pakket van de dienstverlening voor haar burgers te garanderen en zo mogelijk te verbeteren. Losser is zich bewust dat zij dat niet alleen kan en is van mening dat de oplossing gevonden kan worden in samenwerkingsverbanden met andere partners. In januari 2010 heeft de gemeente Losser de stap gezet om te bezien of de publieksdienstverlening en bedrijfsvoering door Enschede kan worden uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een in maart 2010 getekende intentieverklaring tussen de colleges van Losser en Enschede. De toestemming van uw gemeenteraad is een verdere stap in dit proces.

 

Overwegingen


Een centrumregeling is de meest ge�igende vorm voor deze samenwerking
In het voortraject zijn de verschillende samenwerkingsmodellen tegen het licht gehouden. De gemeenschappelijke regeling in de vorm van een centrumgemeente is als meest geschikte vorm uit de bus gekomen. Er wordt geen aparte bestuurlijke entiteit in het leven geroepen, terwijl er toch wordt gekozen voor een publiekrechtelijke constructie. Een gemeenschappelijke regeling biedt meer zekerheid voor partijen en geeft mogelijkheden om in juridische zin op voort te borduren.

1.1.  Het geven van toestemming is een voorwaarde op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

In artikel 1, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna te noemen: Wgr) is bepaald dat de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van twee of meer gemeenten afzonderlijk of tezamen, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn, een gemeenschappelijke regeling kunnen treffen ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van die gemeenten. In artikel 1, tweede lid van de Wgr is bepaald dat colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters niet over gaan tot het treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De raad kan toestemming onthouden op grond van strijd met het recht en het algemeen belang.

1.2.  De samenwerking levert de gemeente Losser voordeel op.
Hierbij kan worden verwezen naar het realiseren van de volgende doelstellingen:

 

Vervolgprocedure

 

Nadat uw raad heeft besloten toestemming te geven, gaan het college en de burgemeester deze gemeenschappelijke regeling met het college en de burgemeester van Enschede aan.

 

Verder zal aan u een begrotingswijziging worden voorgelegd, waarin de gevolgen van de samenwerking voor de gemeentebegroting worden uitgewerkt.

 

Financi�le gevolgen

Losser stelt bij de start van de samenwerking een budget beschikbaar van 5,6 miljoen euro, gebaseerd op het begrotingsniveau 2010 (peildatum: 1-1-2010). Als gevolg van schaal- en efficiencyvoordelen wordt verwacht dat binnen 5 jaar een besparing van 1,2 miljoen euro gerealiseerd kan worden. Dit voordeel wordt door beide gemeenten gelijk gedeeld.

 

Na twee jaar wordt door middel van een �midterm review� onderzocht in welke mate het bespraringspotentieel is gerealiseerd. In de midterm review wordt ook verkend of er naast de ingeschatte € 1,2 miljoen euro nog verdere besparingsmogelijkheden zijn.

 

Gedurende een periode van 5 jaar, met als startmoment de formele overgang van taken en medewerkers, betaalt Losser de transitiekosten (projectkosten, personeelslasten, frictiekosten, uitvoeringslasten van het Sociaal Plan).

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Losser;

 

secretaris,                                                      burgemeester,

 

 

 

 

 

 

 

 

Share our website