Raadsvergadering 13 maart 2018

Wat de Agenda van Twente betreft heeft BURGERFORUM meermaals aangegeven problemen te hebben met een bijdrage zónder dat er een uitgewerkt plan ligt. Wij zien wel degelijk het belang in van regionale samenwerking en van een sterk merk Twente, vooral op het gebied van werkgelegenheid, maar dan wel een goed onderbouwd plan. Het gaat hier wel om gemeenschapsgeld!

Met punt 1 van het voorstel -kennis te nemen van de notitie over de evaluatie en onderliggende documenten- kunnen we akkoord gaan
Maar met punt 2 waarin u vraagt ook in grote lijnen in te stemmen met de uitkomsten van de evaluatie en de verbetersuggesties,  daarmee gaat Burgerforum niet akkoord.
Rijssen-Holten doet niet mee met de Agenda van Twente, Almelo heeft aangegeven er uit te willen en Oldenzaal heeft stevige kritiek.
Wij delen die kritiek. Als we de Agenda van Twente onderdeel maken van het basispakket, zitten we er ook aan vast en is er geen scheiding meer tussen basispakket en totaalpakket. Het beginsel van 'Coalition of the willing' wordt dan los gelaten. Immers, gemeenten die niet mee kunnen óf willen doen, worden tegen hun zin gedwongen dat wel te doen. Financieel kan dat leiden tot verplichte uitgaven voor alle gemeenten die lid zijn van de Regio, terwijl ze dat wellicht niet kunnen of niet achter het besluit van het algemeen bestuur staan. En hoe zit het nu qua financiering nu anderen uitstappen? Moet er nu nog geld op toegelegd worden?
 
Kortom: Als je de besluitvorming over de Agenda van Twente klakkeloos bij het algemeen bestuur legt dan ben je sturing kwijt. En puur op basis van vertrouwen een blanco cheques geven gaat ons gezien het verleden toch echt een stap te ver, daarvoor is er meer vertrouwen nodig. Het gaat hier wel om gemeenschapsgeld!
 
Wij zullen dan ook tégen stemmen.

Overschrijding kosten jeugdzorg (Henk Filipsen)
Aan de orde is een raadsinformatiebrief over Voorlopige resultaten Jeugdzorg en WMO maatwerkvoorzieningen die we als raad op 21 februari jl. mogen hebben ontvangen.
Een zevental vragen zijn reeds al schriftelijk ingediend en zullen door het college beantwoord worden.
Wij als BF kunnen conformeren aan de vragen die reeds ingediend zijn en straks gesteld worden.
We snappen dat nu voorliggende situatie ons  overvalt, wel zijn we tevreden dat deze resultaten c.q. ontwikkeling gelijk met de raad gedeeld is.
We horen graag de beantwoording van het College en willen graag na beantwoording door het college als BF een Motie indienen.
Het voorstel van BF is om de Motie het College te steunen en de tools te bieden om de voorliggende problemen beter beheersbaar te krijgen. Daarom hebben we een Motie in voorbereiding laten zetten.
1.           te komen met adequate voorstellen om de informatievoorziening met de externe aanbieders te verbeteren;
2.           een uiterste termijn op te nemen voor het indienen van facturen voor geleverde diensten, bij de aanbesteding, in het sociaal domein;
3.           dit te doen in overleg met de andere Twentse gemeenten binnen Samen14.
 
Na het inbrengen van de Motie heeft het College aangegeven al bezig te zijn met diverse maatregelen, om de situatie beheersbaar te maken. Ook werden de vragen vanuit de Motie omarmd en kwam de toezegging deze uit te voeren.
Dit was voor BF de reden om de Motie in te trekken.

Raadsvoorstel nr.7, gemeentelijk Rioleringsplan (Hans Volmbroek)
Voorstel om het ontwerp GRP Losser 2018 - 2022 vast te stellen.
Tevens de benodigde budgetten en een krediet van 12.1 miljoen beschikbaar te stellen. Tevens de huidige voorziening riolering te splitsen in een voorziening vervanging riolering en een voorziening egalisatie Riolering.
Moeten we wel of niet gaan sparen voor riolering? Wij denken dat dit inderdaad wijs is als we kijken naar alles wat ons in de toekomst nog te wachten staat.
Uit al de stukken van de afdeling blijkt dat de kosten voor het rioolstelsel in de toekomst zullen stijgen. Bij deze wil ik de afdeling riolering alle lof toe zwaaien voor deze stukken. Niet alleen het stuk over het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022,
maar ook de bijlagen en presentaties over de gemeentelijke watertaken en de financiële aspecten waren duidelijk en goed leesbaar. Wel veel leeswerk overigens.
In de stukken wordt ook duidelijk gemaakt welk deel van de voorziening wordt gebruikt voor dekking van investeringen en welk deel voor tariefegalisatie van voor of nadelen.
De kosten van de gemeentelijke watertaken zullen hoe dan ook stijgen, mede door een groot aantal rioolvervangingen uit de jaren 50, 60 en 70.
De kosten zullen hoog zijn, dit i.v.m. de snelle uitbreidingsplannen die in die jaren noodzakelijk waren n.a.v. de zich uitbreidende bevolking.
Deze riolering zullen de komende 10 tot 15 jaar aan vervanging toe zijn.
Ook door het kwalitatief slechte beton uit die jaren.
Dit is een van de oorzaken dat er van de burger in de gemeente Losser een bijdrage zal worden gevraagd om deze kostenneutraal te verwerken.
De afdeling riolering heeft hier duidelijk een plan voor gelanceerd, dat voor de inwoners van Losser een gematigde stijging zal bewerken.
Ik denk dat we het dan ook maar aan deze vakmensen moeten overlaten.
Waterbeheersing is niet maar iets wat je er zo bij kunt doen. 
De gemeente zal deze afdeling waar mogelijk moeten steunen, qua personeel en financiën. Hier wordt veel en goed werk verricht.
Share our website