Raadsinformatiebrief over Aloysiusschool

  • Home
  • Nieuws
  • Raadsinformatiebrief over Aloysiusschool

 
Interpretatie college motie ontwikkeling Aloysiuslocatie 
 
Motie ontwikkeling Aloysiuslocatie d.d. 18-122018 
 
Motie Op 18 december 2018 heeft de raad de ‘Motie ontwikkeling Aloysiuslocatie’ (19.0001561) aangenomen. De motie luidt als volgt: 
 
Overwegende dat: • De ontwikkeling van de Aloysiuslocatie nu al jarenlang loopt zonder dat gekomen is tot een keuze voor een definitieve ontwikkeling;  • Vele inwoners van Losser het van groot belang vinden dat de oude Aloysiusschool als gebouw blijft staan;  • Er in Losser op dit moment al vele meters verkoopruimte leeg staan en er geen behoefte is aan verdere uitbreiding 
 
Draagt het college op:  • Uitsluitend de onderhandelingen voort te zetten die het doel hebben tot behoud van de Aloysiusschool voor schoolwoningen;  • Vasthouden aan het huidige tijdspad en het reguliere participatieproces.  
 
Omdat de motie ruimte laat voor interpretatie en ons college hecht aan duidelijke kaders, benoemen we hierna de onze interpretatie van de eerdere raadsbesluiten en moties.  
 
Interpretatie van de motie van 18 december 2018 Hierna wordt onderscheid gemaakt tussen de twee onderdelen van de aangenomen motie.  
 
• Uitsluitend de onderhandelingen voort te zetten die het doel hebben tot behoud van de Aloysiusschool voor schoolwoningen;  Het is duidelijk dat het woord ‘uitsluitend’ betrekking heeft op de zinsnede ‘behoud van de Aloysiusschool voor schoolwoningen’. De keuze van uw raad voor woningen in de bestaande Aloysiusschool is daarmee helder.  
 
De ‘onderhandelingen voort te zetten’ roept echter de vraag op met wie de onderhandelingen moeten worden voortgezet. Door BijOnt is een plan ingediend door de realisatie van 
schoolwoningen, maar wij zijn met BijOnt niet in onderhandeling. De gemeente Losser is destijds met BijOnt in gesprek geweest om duidelijkheid te creëren over de gehanteerde uitgangspunten met betrekking tot de door de gemeente uitgevoerde taxatie en het bedrag dat BijOnt over zou hebben voor aankoop van de locatie. Hierbij is van gemeentezijde nadrukkelijk aangegeven dat er geen sprake is van onderhandelingen. Dit houdt dus strikt genomen in dat er met BijOnt geen onderhandelingen kunnen worden voortgezet, simpelweg omdat er met BijOnt tot nu toe geen onderhandelingen zijn gevoerd. Met Ten Brinke Vastgoedontwikkeling zijn in het verleden wel onderhandelingen gevoerd in verband met de ontwikkeling van een supermarkt. 
 
Door in de motie niet specifiek een partij te noemen waarmee onderhandelingen kunnen worden gevoerd – mede gelet op de discussie in de raad van 18 december 2018 – wordt ervan uit gegaan dat zowel BijOnt als Ten Brinke Vastgoedontwikkeling de mogelijkheid dienen te krijgen om de Aloysiusschool te herontwikkelen tot schoolwoningen. Bijont heeft hiertoe reeds een plan ingediend. Ten Brinke nog niet. De raad heeft eerder uitgesproken dat de partij die de TNT locatie ontwikkelt een pré heeft bij de ontwikkeling van de Aloysiusschool. Ten Brinke heeft vervolgens de TNT-locatie aangekocht en nog steeds in bezit. Dit pleit er ook voor om Ten Brinke de mogelijkheid te bieden een plan in te dienen voor het ombouwen van de Aloysiusschool tot schoolwoningen. Op basis van beide plannen kan het college dan bepalen met wie verdere onderhandelingen te voeren, waarbij de partij die bereid is om ook de TNT-locatie te ontwikkelen en deze in bezit heeft een pré heeft.  
 
• Vasthouden aan het huidige tijdspad en het reguliere participatieproces Er was een tijdspad uitgezet tot aan het moment van de keuze van uw raad tussen een supermarkt of woningen. Door het aannemen van de motie ontstaat een nieuw tijdspad. Dit nieuwe tijdspad zal opnieuw moeten worden opgesteld, nadat duidelijk is dat raad en college de motie hetzelfde interpreteren. Vervolgens wordt uw raad geïnformeerd over dit nieuwe tijdspad, inclusief bijbehorende processtappen.  
 
Voor wat betreft ‘het reguliere participatieproces’ gaat het college ervan uit dat hiermee de formele planologische procedure wordt bedoeld. In 2015 heeft immers een uitvoerig participatieproces plaatsgevonden in de vorm van een tweetal werkateliers, waaraan diverse partijen deel konden nemen. Nu door de raad expliciet de keuze is gemaakt voor woningbouwontwikkeling – en voor bijvoorbeeld een referendum nadrukkelijk niet is gekozen - wordt ervan gegaan dat hiermee de formele planologische procedure wordt bedoeld. Tijdens de bestemmingsplanprocedure krijgt een ieder de mogelijkheid te reageren op de plannen. Gedurende het voorafgaande proces worden diverse betrokken partijen geïnformeerd over inhoud en proces. 
Share our website