Raadsinformatiebrief ontwikkeling Aloysiuslocatie

  • Home
  • Nieuws
  • Raadsinformatiebrief ontwikkeling Aloysiuslocatie
Raadsinformatiebrief ontwikkeling Aloysiuslocatie
Het duurde en duurt ons nog te lang, maar eindelijk een concreet stappenplan en tijdpad.
_____________________________________________________
Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 1 februari 2022 heeft uw raad besloten om:
1. Scenario 3-3a zoals uitgewerkt in het ‘Haalbaarheidsonderzoek herinvulling Aloysiusschool” aan te merken als voorkeursscenario;
2. Het college opdracht te geven dit scenario verder uit te werken.
Inmiddels is het proces rondom vervolguitwerking van het gekozen voorkeursscenario in volle gang. Dit doen we samen met BRDG Advies, die ook betrokken was bij de uitwerking van het haalbaarheidsonderzoek in de periode 2021-begin 2022. In deze raadsinformatiebrief geven wij een update over de huidige stand van zaken. Ook geven wij een doorkijk naar het vervolg.
Huidige stand van zaken
Als vervolg op het eerdere haalbaarheidsonderzoek is de afgelopen periode gesproken met een aantal verschillende partijen die qua functie passend zijn binnen het gekozen voorkeursscenario. Gestreefd wordt naar afronding van de gesprekken begin oktober. Insteek van de gesprekken is om de actuele bereidheid bij de partijen op te halen. Ook wordt in deze gesprekken ingegaan op nadere detaillering van de randvoorwaarden en (financiële) mogelijkheden van potentiële huurders. Wat we ophalen uit deze gesprekken wordt gebruikt als fundament voor het vervolgproces.
Benadering van het vervolgproces
Het eindresultaat van het vervolgproces is erop gericht om uiterlijk 31 oktober 2023 een raadsbesluit te laten nemen over de beschikbaarstelling van krediet, om te komen tot de daadwerkelijke uitvoering van het voorkeursscenario. Het voorkeursscenario heeft betrekking op de herinvulling van de bestaande (voormalige school)bebouwing. In het vervolgproces wordt breder gekeken dan alleen het voormalige schoolgebouw. We bezien we de herontwikkeling van de Aloysiuslocatie in breed perspectief. Dit betekent dat we ook kijken naar de mogelijke realisatie van passend woningbouwaanbod ter hoogte van de Raadhuisstraat en het realiseren van voldoende parkeeraanbod voor de totale gebiedsontwikkeling met als doel een bijdrage leveren aan een vitaal, aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum Losser. In de bijlage is een kaartje opgenomen met een begrenzing die weergeeft wat de totale gebiedsontwikkeling omvat.
Doorkijk naar het vervolgproces
Om exact inzicht te krijgen in het benodigde krediet, is het uitvoeren van een aantal stappen vereist. Hierna geven we een doorkijk naar deze te nemen stappen, die zijn onderverdeeld naar verschillende fasen, inclusief de globale tijdsplanning.
Gespreksfase
Zoals hiervoor reeds aangegeven, worden op dit moment vervolggesprekken gevoerd, die het fundament vormen voor de hierna beschreven stappen. Parallel aan deze fase vindt ook een actualisatie plaats van de financiële consequenties. Ten opzichte van een jaar geleden is de markt sterk veranderd. Deze veranderende omstandigheden vragen om een herijking van de financiële consequenties.
Overeenkomstfase
In deze fase leggen we samenwerkende partijen vast door het sluiten van (intentie)overeenkomsten. Deze fase vindt dit najaar plaats.
Ruimtelijke aanvaardbaarheidsfase
In deze fase maken we inzichtelijk welke ruimtelijke procedure van toepassing is en welke milieuonderzoeken daarbij horen. Deze fase vindt dit najaar plaats.
Onderzoeksfase
In deze fase laten we onderzoeken uitvoeren die tot doel hebben om inzichtelijk te maken of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Deze fase vindt eind dit jaar dan wel begin volgend jaar plaats.
Ontwerpfase
In deze fase vindt een uitwerking plaats van het ontwerp verbouw/nieuwbouw van de Aloysiusschool, aangrenzende nieuwe woningen en aansluitende openbare ruimte. Eindresultaat is een voorlopige ontwerpschets. Deze fase vindt in het eerste kwartaal van 2023 plaats.
Beheerplanfase
In deze fase werken we samen met toekomstige huurders een beheerplan uit. Een beheerplan is van belang om de beheerafspraken inzake de gezamenlijke gebruikers met elkaar te maken. Bijvoorbeeld sleutel- en aanwezigheidsbeheer, beveiliging, meubilair, afvalverwerking en onderhoud. Dit vindt naar verwachting medio 2023 plaats.
Exploitatie- en investeringsfase
Parallel aan de beheerplanfase wordt een exploitatie- en investeringsplan uitgewerkt. Dit vindt naar verwachting medio 2023 plaats.
Budgetfase
In deze fase worden de totale kosten inzichtelijk gemaakt, zodat uw raad op basis van dit overzicht al dan niet krediet beschikbaar kan stellen. Uiteindelijke besluitvorming hierover vindt uiterlijk 31 oktober 2023 plaats.
Share our website