raad 9 juni 2015

MOTIE Agendapunt 7.a
De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen d.d. 9 juni 2015
 
Onderwerp: Voortgang Aloysiuslocatie
 
De Raad, constaterende, dat:
 
* de bijeenkomsten op 28 april en 18 mei jl. over de ontwikkeling van de Aloysiuslocatie ideeën, opmerkingen
en suggesties hebben opgeleverd die van nut kunnen zijn in het vervolgproces voor de ontwikkeling van deze
belangrijke locatie in het centrum van Losser en het op te stellen parapluplan openbare ruimte;
* inwoners betrokkenheid tonen bij het gebouw, de toekomst van deze plek en de kwaliteit van het centrum.
 
De Raad, overwegende , dat:
 
* een besluit gewenst is om duidelijkheid te geven over de ontwikkeling van deze beeldbepalende locatie in
het centrum van Losser, voortvarendheid daarom gewenst is;
* het College in de bijeenkomst van 18 mei geantwoord heeft op de haalbaarheid van de verschillende ideeën,
zoals wonen (studio’s voor jongeren), zorg en staat van de kastanjebomen;
* een aantal zaken nog onderzocht moet worden zoals de ontwikkeling van de huidige locatie van de
supermarkt aan het Martinusplein en de relatie met de duurzaamheidsladder;
Draagt het College van Burgemeester en Wethouders op:
In aansluiting op de vervolgafspraken uit de bijeenkomst van 18 mei jl.,
a. onderstaande alternatieven nader uit te werken in overleg met de projectontwikkelaar/investeerder:
1. Plan voor supermarkt met behoud van originele details, zoals boogvormige ingangspartij;
2. Plan voor supermarkt met gelede gevels in jaren-30-stijl.
b. Met de eigenaar van het huidige pand van de supermarkt aan het Martinusplein tot
overeenstemming trachten te komen over een andere bestemming van dit pand dan detailhandel;
c. Plannen ook koppelen aan de (hernieuwde) inrichting van de openbare ruimte rondom de
Aloysiuslocatie , in combinatie met het Raadhuisplein;
d. De raad over de uitkomsten van de overleggen te informeren en de alternatieve voorstellen ter
besluitvorming voor te leggen.
 
En gaat over tot de orde van de dag.
 
De fracties van
 
CDA J. in het Veld
D66 R. Ringenoldus
VVD H. Heegen
SDGL/PvdA H. ter Heijne
 
Share our website