Raad 9 april 2019

Kerkstraat 30 (Lies ter Haar)
 
Kerkstraat 30, een plek waar een appartementencomplex komt met 13 woningen voor starters en senioren met een koopprijs tussen de 150.000 en 250.000 euro.
Woningen waar ook echt behoefte aan is en waar we al langer om vragen en overigens ook om blijven vragen, want 13 is niet erg veel en er blijkt al veel belangstelling voor te zijn, in ieder geval veel meer dan de 13 woningen die er zijn.
Wij hopen dat de koopprijs ook zo blijft en niet lopende de bouw de prijzen alsnog omhoog gaan.
Wij willen graag dat deze appartementen terecht komen bij de eigen inwoners. Maar het CDA wees er terecht op dat tegenwoordig juist dit soort woningen ook vaak opgekocht worden door speculanten die het vervolgens gaan verhuren en/of later weer doorverkopen. Wij weten dat wij als gemeente daar weinig aan kunnen doen, omdat het gaat om een privéverkoop van dit stuk grond aan een ontwikkelaar, maar wij vragen het college toch om aan Nijhuis bouwmanagement en de makelaar deze zorg door te geven.
Er komen 13 parkeerplekken op eigen terrein, maar er vallen aan de kant van De Brink ook 3 weg. Het college stelt dat uitgaande van de doelgroep ouderen 1 parkeerplek per woning realistisch lijkt. Dat vinden wij een heel bijzondere conclusie en dat hebben we in de commissie ook al gezegd. We weten nog helemaal niet om hoeveel ouderen het gaat en hoe oud die zijn. BF vindt 13 erg krap. De parkeerdruk in het centrum is al groot en zal hierdoor alleen maar toenemen. En hoe wilt u dit dan oplossen?
Wij komen met een motie.
Tot slot: we zijn blij met de realisatie van deze appartementen voor deze doelgroepen al vinden wij -zo op het eerste oog- dit gebouw niet erg mooi. Wij hebben wat dat betreft al een keer een mooiere oplossing voor deze plek voorbij zien komen. Maar wellicht valt het in de praktijk mee, we zullen het zien. Ten aanzien van de parkeerproblematiek hebben we ons punt al gemaakt.
 
BF Concept- meerjarenbeleidsplan Politie 2019-2022 (Inge Oort)

Een hele mond vol voor een stuk dat de komende jaren leidraad moet zijn voor het functioneren van de politie in onze regio. Menigeen zou zeggen gelopen race……. duidelijk stuk, aan het werk er mee. Maar dat een stuk als dit als bespreekstuk is gekozen is niet zonder reden. Want er staat wel veel in, maar wat betekent het nu concreet voor de burgers van de gemeente Losser!? Want dáár gaat het uiteindelijk om. En dat punt willen we vanavond maken.

Er staan positieve zaken in. De extra mankracht zijn echter geen cadeautje maar broodnodig gezien de taken en de problemen die de politie het hoofd moet bieden. We leven in een complexe samenleving , criminaliteit, cybercriminaliteit, drugsgebruik en drugshandel en de daaruit voortvloeiende ondermijning, en het omgaan met mensen die deze complexe wereld minder goed aan kunnen…. Dit alles vraagt veel van de agent van nu. Ziekteverzuim is hoog en een gevoel zegt mij dat het daarbij niet alleen om griepjes gaat gezien werkdruk en complexiteit.

In het stuk staan maar een paar zinnen gewijd aan de wijkagent. Deze is in onze ogen echter onmisbaar en zeer belangrijk bij sturing aan de voorkant. Daar waar mensen dreigen te ontsporen kent de wijkagent de buurt en de achterliggende problematiek als geen ander en is als eerste aanspreekpunt en verbindende schakel dus een grote aanwinst in deze.

Maar bovenal moet er ook voldoende aandacht blijven voor criminaliteit vlak naast de deur. Immers een gestolen fiets, woninginbraak maar ook lawaaioverlast, burenruzie en verkeersoverlast raakt de burger direct en vergroot het gevoel van onveiligheid. De burger is daarom vooral ook gebaat bij een zichtbare en bereikbare politie. We spreken dan ook de hoop uit dat deze de volle ondersteuning krijgt.
Dit meerjarenbeleidsplan geeft verder inzicht in het reilen en zeilen van de politie heden ten dage en de manier waarop wordt gewerkt. Er zijn heldere doelen gesteld waarvan we hopen dat deze na verloop van (hopelijk niet al te lange) tijd ook duidelijk zichtbaar worden.
Diegene die ons een kijkje achter de schermen hebben gegeven en uitleg hebben gegeven tijdens de commissievergadering danken we voor hun transparantie.

Wij stemmen dan ook in met dit beleidsplan en wensen allen die zorgen voor onze veiligheid veel geluk en wijsheid bij de uitvoering ervan.
 
BF Beleidsnota Integratie Statushouders 2019-2020 (Henry Elsjan)

We moeten vanavond de beleidsnota Integratie Statushouders 2019-2020 vaststellen. Ook Losser heeft een taak bij de huisvesting en integratie van statushouders.
De participatieconsulenten zijn naar de mening van BF goed bezig, want ze proberen meer grip te krijgen op het inburgeringstraject van deze statushouders.
De maatschappelijke begeleiding door stichting Palet die vanaf 2016 is ingezet zal worden voortgezet en dit jaar zullen er extra onderdelen worden toegevoegd aan het participatietraject en ook zal de samenwerking met Fundament worden opgestart en bevorderd.

Allemaal positieve berichten zult u denken, maar er is ook een negatief onderdeel en dat is het aanbod van taalonderwijs.
Ik heb vernomen dat de taalaanbieder die actief is in Losser niet communiceert en de participatieconsulenten krijgen helaas geen toegang tot deze taalaanbieder. Een kwalijke zaak. Het is zelfs zo gesteld dat we € 20.000,- aan reiskosten hebben gereserveerd om goed en kwalitatief taalonderwijs te krijgen in Oldenzaal.
Ik wil de wethouder dan ook vragen om in gesprek te gaan met de taalaanbieder in Losser om te kijken of er hier verbetering kan plaatsvinden, want een aanbieder die niet het gewenste resultaat oplevert kunnen we hier niet gebruiken.

Daarnaast zou het een mooie taak kunnen zijn voor ex-statushouders om de nieuwe instroom duidelijk te maken wat de beste kans is om hun inburgeringsexamen te behalen.
Dan de huisvesting van de statushouders:

Ik heb in de commissievergadering gevraagd naar het te veel concentreren van statushouders op één plek of één straat. De wethouder gaf aan in gesprek te willen gaan met Domijn. Als de wethouder hierover nieuws heeft dan zou ik dat graag van haar willen vernemen.

En als laatste: De monitoring van de trajecten die zijn of worden ingezet wil BURGERFORUM graag in een tijdpad terugzien. Misschien kan de wethouder aangeven hoe ze dat denkt te realiseren.
 
 
Share our website