Raad 8 maart 2016 Afvalloos Twente?

Raadsvoorstel verpakkingen (Ben Heinen)

Voorzitter,
Voor ons ligt het raadsvoorstel om in te stemmen met de invoering van de verpakkingencontainer voor geheel Losser.
Dit raadsvoorstel vindt zijn oorsprong in het rapport “Naar een afvalloos Twente in 2030”. In dat rapport worden verschillende scenario’s beschreven om tot een verdere verbetering van de afvalscheiding te komen.  Als gemeenteraad hebben we in 2013 besloten om de ambitie van een afvalloos Twente kracht bij te zetten met het streven om in 2030 nog maar 50 kilogram restafval per inwoner  te hebben. 
Om die ambitie kracht bij te zetten is in 2014 een proef gestart met het gebruik van een verpakkingencontainer. Het doel van deze proef was om de hoeveelheid restafval met 10% te verminderen en per huishouden 40 kilo verpakkingen in te zamelen. Uit de evaluatie van de proef blijkt dat deze ambitie ruimschoots is gehaald.  Ook financieel blijkt het op deze wijze inzamelen van restafval en verpakkingen een flink kostenvoordeel met zich mee te brengen.
Burgerforum is dan ook zeer verheugd over de positieve resultaten uit deze proef en zijn in principe voorstander om het voor ons liggende voorstel te steunen. Maar voordat we volmondig ja kunnen zeggen hebben we toch een paar kanttekeningen.
  1. We zijn het eens met de opmerking dat inwoners gestimuleerd moeten worden om afval gescheiden aan te bieden. Dit stimuleren kunnen we op verschillende wijzen vorm geven, namelijk;
    1. Zorg dat er voldoende plekken komen waar restafval kan worden aangeboden. Dit omdat te weinig afvalbrengpunten tot gevolg kan hebben dat er toename komt van illegale stortingen, bijvoorbeeld in het buitengebied, hetgeen we zeker niet willen.
    2. Willen we de ambitie zoals die is geformuleerd halen, dan vinden wij het zeer belangrijk dat er draagkracht wordt gecreëerd bij onze inwoners. Hiertoe vragen wij  om een zorgvuldige en uitgebreide voorlichtingscampagne richting onze inwoners.  
  2. Een punt van zorg is en blijft de inzamelfrequentie. Eén keer in de vier weken klinkt onder normale omstandigheden zeer redelijk. Maar er zijn situaties denkbaar waarin deze frequentie te laag kan zijn bijvoorbeeld bij warm weer, maar dit terzijde. Meer concreet vragen we aandacht voor grote gezinnen, en speciale aandacht vragen we voor inwoners die te maken hebben met specifieke omstandigheden, zoals thuisdialyse, stomapatiënten, enzovoort. Het aanbieden van een gratis milieupas kan hiertoe een oplossing zijn. Ondanks dit pleit Burgerforum er voor dat ten aanzien van deze bijzondere groepen de mogelijkheid wordt geboden dat daar waar de noodzaak is aangetoond, maatwerk moet kunnen worden geboden.  
Tot zover.
 
 
 
Share our website