Raad 24 maart - wijkagent motie

Raad 24 maart Motie wijkagent
BURGERFORUM
Opmerkingen n.a.v. de motie van de VVD.
Ook Burgerforum is voorstander van zichtbaar blauw op straat. In dat opzicht onderschrijven we de strekking van de motie van de VVD.
De vraag is wel, gezien het instellen van een nationale politie, hoe realistisch het is om te eisen dat de wijkagent voor minimaal 80 % voor dat werk beschikbaar is.  En wat gebeurt er wanneer deze 80% onverhoopt niet wordt gehaald?  Kunnen we sanctioneren of halen we onze schouders op als het een paar procent minder is?
Wij zijn de mening toegedaan dat in principe de politieorganisatie op basis van prioriteiten de  inzet van haar agenten bepaalt. En ja, we hopen op een maximale inzet van onze wijkagent. Maar nogmaals is de eis van 80% realistisch? 
Naar onze mening kan de politieorganisatie deze garantie niet afgeven. Daarnaast wij hebben ernstige twijfels bij de uitvoerbaarheid van deze eis.
Wij steunen deze motie echter wel als steun in de rug voor de burgemeester in zijn contacten hierover.  Wij zijn van mening zijn dat t.a.v. de inzet van de wijkagent er een cruciale rol is weggelegd voor het college, in casu de portefeuillehouder. Hij zal moeten proberen om heldere en haalbare prestatieafspraken te maken met de verantwoordelijke politiechef.
De motie is aangenomen met 1 stem tegen.
Motie inzet wijkagent  (VVD motie)
De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen d.d. 24 maart 2015
Onderwerp: Inzet wijkagent
 
De Raad, constaterende dat
 
? de burgemeester in verschillende landelijke en regionale media een noodkreet heeft geuit over de steeds beperktere inzet van de wijkagent.
 
? de burgemeester hierbij heeft aangegeven dat de wijkagent te weinig tijd overhoudt om zijn werk als wijkagent goed te kunnen doen omdat de wijkagenten te veel worden ingeroosterd voor de zgn. noodhulpdiensten.
 
? er met de leiding van de Politie Oost-Nederland een afspraak is dat minimaal 80% van de werktijd is bedoeld voor het wijkwerk en maximaal 20% voor andere werkzaamheden en dat genoemde 80% niet wordt gehaald.
 
 
De Raad, overwegende dat
 
? deze raad grote waarde hecht aan de inzet van de wijkagent.
? de raad van mening is dat de wijkagent voldoende aan zijn wijktaken moet toekomen.
? met de aankomende vakantie de verwachting is dat dit probleem dan nog groter kan gaan worden.
 
 
Draagt het college op:
 
? van de leiding van de politie Oost-Nederland te eisen dat de organisatie zodanig wordt ingericht dat de wijkagenten maximaal 20% worden ingezet voor andere werkzaamheden dan het wijkwerk, zoals is afgesproken.
 
en gaat over tot de orde van de dag
 
 
 
 
 
Share our website