Raad 20.3.13: bestemmingsplan buitengebied

  • Home
  • Nieuws
  • Raad 20.3.13: bestemmingsplan buitengebied

Raadsvoorstel: Bestemmingsplan buitengebied. (Hans Volmbroek)

Vz. In januari kregen wij als raad dit voorstel onder ogen.

In 2011 had het ter inzage gelegen en waren er 140 bezwaren ingediend. Hierdoor werd duidelijk hoeveel voorwerk er al was verricht door de medewerkers in dit huis. Na voorselectie bleven er 38 zienswijzen over. In de hoorcommissie op 6 en 7 februari werd er door de bezwaarmakers duidelijkheid verschaft over het hoe en waarom van deze bezwaren. Na het lezen van alle bijbehorende stukken in de leeszaal werd het onze fractie duidelijk dat oplossingen niet zo maar voor het grijpen lagen.

In de vergadering van de commissie ruimte werd duidelijk dat, om met alle fracties tot overeenstemming te komen,  er voor alle partijen noch veel werk te verzetten was. Burgerforum gaf als eerste aan er meer tijd voor nodig te hebben, ook om samen met andere fracties te komen tot gewenste wijzigingen.

Na de cie. Ruimte werd onze fractie door meerdere burgers gebeld. Ook werden er n.a.v. de vergadering van de Cie . Ruimte  door meerdere burgers contact met onze fractie opgenomen en ontvingen wij diverse stukken per post of mail.  Hier zaten enkele opmerkelijke zinnen tussen en een ervan wil ik u niet onthouden: Op de site van Wikipedia staat:”Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. De realisatie van de aan de gronden gegeven bestemming kan er niet mee worden afgedwongen, maar realisatie van andere bestemmingen kan er wel mee worden voorkomen”. Deze zinsnede kan op elke bestemming in de gemeente Losser van toepassing zijn.

Dan de bezwaren. Burgerforum had er meerdere ingediend. Op vrijdag 8 februari kwam het verlossende antwoord van de wethouder.

Na afwegingen wat betreft de betiteling 'karakteristiek” is door de wethouder al aangegeven dat als het woord karakteristiek wordt gebruikt bij het woord erf er niet perse gehandhaafd hoeft te worden. Zo vielen er al een aantal bezwaren weg.

Voor de andere bezwaren kwam er de volgende zin van de wethouder: Ik citeer: 'Door de waardering van panden als karakteristiek wordt de bedrijfsvoering van bedrijven niet beperkt hij: ” en vervolgens zegt: ”Wanneer er in een incidenteel geval klaarblijkelijk sprake is van een probleem in de bedrijfsvoering wil het college maatwerk leveren bij wijziging van het bouwblok, zodat op een alternatieve locatie nieuwbouw mogelijk wordt”. Gevolgtrekking van deze uitspraak is dus, dat er voor alle bezwaarmakers, indien het in de toekomst nodig blijkt, er voor de betiteling  'karakteristiek” er een, en ik citeer: 'op maat oplossing kan worden gevonden gemaakte”. Hier kan Burgerforum zich in vinden.

 

Het Lagapad.

Door de inwoners van  Glane werden er meerdere bezwaren ingediend betreffende de Dinkel. Het waterschap wil het gedeelte van de Dinkel vanaf de grens met Duitsland tot aan de Zoekerbrug weer laten meanderen, om aan de Europese Richtlijn te voldoen. Voorzitter, het is een richtlijn. Dit houdt in dat het waterschap vrij is om deze richtlijn uit te voeren zoals men het zelf wenst. Tevens heeft dit ook grote gevolgen voor de ruilverkaveling Losser-Zuid.

VZ, ook de inwoners van  Glane horen bij de gemeente Losser en willen hun stem in deze raad laten horen. Wij, college en raad, zijn verplicht de bewoners van  Glane te beschermen tegen de denkwijze van het waterschap.

De aanpak van het waterschap zal leiden tot historische toestanden, in elk geval tot problemen die men voor de jaren zeventig ook kende. Ondergelopen land, tuinen en kelders. Dit kan niet de bedoeling van een bestemmingsplan zijn en ook als het waterschap hier helder over nadenkt zal men tot de slotsom komen: ' zo als de Dinkel er nu ligt, ligt hij er na tevredenheid van allen”.

Vorige eeuw zijn er miljoenen uitgegeven om de Dinkel te laten stromen zoals nu het geval is.

In 2003 is er, in kader van  de  Laga, een groot bedrag uitgegeven voor het fietspad langs de Dinkel, tussen Losser en Gronau. Het  laten meanderen van de Dinkel zal weer miljoenen vergen.

Het wijzigen van de loop van de Dinkel zal er toe leiden dat er weer een groot bedrag aan belastinggeld richting zee stroomt. Het is kapitaalvernietiging van de hoogste orde en daar moeten wij als college en raad niet aan mee willen werken.

Mocht het waterschap zijn plannen toch willen doorvoeren, wordt de gemeente Losser er als het ware toe gedwongen  het bewuste Lagapad elders langs de Dinkel neer te leggen en dat zal ook weer veel geld kosten.  In het nieuwe bestemmingsplan staat nietdat het een verplichting is om het lagapad, indien het is weggehaald, ook daadwerkelijk er anders neer te leggen. De financiële staat van Losser en tegenwerking van agrariërs, die betrokken zijn bij deze ruilverkaveling, zou dit verleggen ook tegen kunnen houden.

Vz. een enquête, gehouden in de gemeente Losser, heeft vorig jaar uitgewezen dat ruim 90% van de inwoners stemmen voor het behoud van het huidige lagapad op de huidige plaats. Wie zijn wij dan om dit af te wijzen.

We kunnen ook het 'Dorpsommetje” (vastgestelde dorpsvisie 2007) in het bestemmingsplan opnemen met de 2 gewenste bruggetjes. De Dinkel moet daar dan wel onderdoor. Een belemmering voor het waterschap om de Dinkel daar vrij te laten meanderen.

Daarom horen college, raad en de inwoners van Losser, gezamenlijk de schouders er onder te zetten om het waterschap op andere gedachten te brengen.

 

Dan de Enschedesestraat 58a.

Het betreft een  strookje  grond van ca 5 meter breed, liggend in het verlengde van twee woningen en tussen een hal en een ondiepe sloot.  Het zou de wethouder sieren hier zelf poolshoogte te gaan  nemen om het verschil tussen werkelijkheid en papier te toetsen.

 

Landgoed Egheria.

Bij het aanleggen van het urnenveld op het landgoed Egheria, heeft het college zelf al aangegeven hier medewerking aan te willen verlenen.

 

Dan het plan van de heer Westerik aan de Zandhuizerweg 21.

De waarde aanduiding: 'Karakteristiek pand” zal zoals  het  in de uitleg van het college staat geen beperking opleggen.

Wat betreft het veranderen van de bestemming  natuurkampeerterrein  in reguliere kampeerterrein  moet er naar aanleiding van de antwoorden van de wethouder toch het een en ander rechtgezet worden.

De heer Westerik heeft in een brief aan onze fractie laten weten dat hij de huidige bestemming 11 jaar geleden heeft aangevraagd. Er is geen onderscheid meer te zien tussen de natuur- en de reguliere camping. De inhoud van de standplaatsen wat betreft  wateraansluiting, rioolaansluiting, kabel tv en internet zijn op beide terreinen

hetzelfde. De sanitaire installaties zijn in de nabijheid aanwezig en ligt er bestrating. Na ecologisch onderzoek, is uitgevoerd door de fa. Eelerwoude,  werd duidelijk dat kamperen ter plaatse verantwoord is. Het grasland was, is en blijft grasland en geluid wordt er net zoveel geproduceerd als op de belendende reguliere camping.

Voor de rest was of is het college het met ons eens.

 

In afwachting op de antwoorden van de wethouder,

tot zover in eerste instantie.

 

 

 

 

 

Share our website