Nieuws

Raad 2.2.16 / reactie op motie VVD


BF  Reactie Motie VVD  alternatieven Kulturhus (Henry Elsjan)
Voorzitter, de VVD is nu met een plan gekomen voor de Martinuskerk, waarschijnlijk door de oproep om niet alleen maar te roepen dat het niet kan, maar ook zelf een ei te leggen.
Daar is op zich niets mis mee, maar helaas mosterd na de maaltijd. De plannen voor de invulling van het gemeentehuis zijn al vergevorderd. Het Centrum voor Jeugd en Gezin zit al in het gemeentehuis, de politie, VVV en Avelijn hebben ook hun plek al uitgezocht.
 
De VVD heeft gelijk dat het muziekonderwijs buiten het gemeentehuis is gevallen. Máár…..ook hier is het mosterd na de maaltijd. Zoals iedereen weet is een visie op het muziekonderwijs opgesteld vanuit het werkveld zélf (muziekonderwijs, stichting Culturele Basisvorming, Losserse Muziek Federatie en de Rijnbrinkgroep = een provinciale netwerkorganisatie cultuureducatie). Een visie die ook al aan de fracties gepresenteerd en op dit moment door Martine Bauhuis wordt uitgewerkt in een business case en de toekomst van het muziekonderwijs zeker moet stellen.
Daarin worden verschillende opties uitgewerkt en het is daarna aan de raad om hier iets van te vinden.
 
Wij kennen de kritische geluiden uit de samenleving, maar die weten waarschijnlijk niet dat aan zo’n plan gewerkt wordt. Een plan dat voortkomt uit het werkveld zélf op zo’n manier doorkruizen lijkt ons niet alleen onverstandig, maar ook richting opsteller onfatsoenlijk. We hebben altijd gezegd te gaan voor zekerstelling van het muziekonderwijs en we vinden ook dat Losser een grote zaal moet houden. Het gaat daarbij in eerste instantie om de voorzieningen op zich en niet om de locatie. Laten we nu niet de opsteller van de business case op voorhand al voor de voeten lopen, maar haar werk laten doen.
 
We snappen dat de VVD politiek wil scoren op dit dossier, maar deze motie brengt alleen maar extra onrust, is een verkeerd signaal richting participanten en doorkruist de businesscase muziekonderwijs waar nu hard aan gewerkt wordt.
U zult begrepen hebben dat wij deze motie niet steunen.

De Raad, overwegende dat
  • het van groot belang is dat er draagvlak is onder de bevolking;
  • het daarom belangrijk is dat de inwoners van Losser mee kunnen denken en praten over het realiseren van een kulturhus;
  • er aanwijzingen zijn dat de huidige plannen onvoldoende door de bevolking worden gedragen;
  • er vele geluiden zijn dat alternatieven zoals het onderbrengen van een kulturhus in de Martinuskerk de voorkeur heeft boven de huidige plannen vanwege de vele voordelen waaronder de mogelijkheid tot het creëren van een grote zaal.
 
Draagt het college op:
  • met betrekking tot het realiseren van een kulturhus de bevolking de mogelijkheid te geven met alternatieven te komen en tevens zelf alternatieven voor te leggen aan de bevolking;
  • voor deze alternatieven en de input van de bevolking een inloop- of informatieavond te organiseren zodat de inwoners van Losser kunnen aangeven op welke wijze zij vinden dat de gemeente Losser invulling moet geven aan het realiseren van een kulturhus;
  • op basis van deze informatie met een nieuw raadsvoorstel te komen als er alternatieven zijn die meer door de bevolking worden gedragen en financieel haalbaar blijken te zijn.
     
en gaat over tot de orde van de dag
 
VVD                                 dhr. H. Heegen                fractievoorzitter
 

Share our website